COVID – KULTURA 2 – odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně programu – výzva č. 2

(Aktualizováno 14. 12. 2020) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu na dotazy, které se týkají Programu COVID – KULTURA 2. Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Často kladené dotazy k podpoře typu A

Často kladené dotazy k podpoře typu A – pro podnikající subjekty v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

 1. Jaký je hlavní cíl programu COVID – Kultura II?
  Cílem výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizaci kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.
 2. Od kdy do kdy může podnikající subjekt žádat o podporu za zmarněné výdaje ve spojitosti se zrušenými kulturními akcemi či kontinuální činností v oblasti kultura?
  Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, bude možné podávat od 22. října 2020, 9:00 hodin do 23. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 3. Kdo je oprávněným žadatelem podpory?
  O podporu určenou subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře mohou požádat:
  – podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost;
  – individuální umělci;
  – subjekty:
  –– pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
  –– pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
  –– hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu,
  –– dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
  –– technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní
  –– služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. – dle tohoto programu);
  –– umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  –– pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  –– umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
  –– galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí;
  –– divadla,
  –– nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).
 4. Vztahuje se na program příspěvkové organizace krajů?
  Ne, nevztahuje na příspěvkové organizace státu, kraje či obcí.
 5. Vztahuje se program na NNO?
  Ano, pokud je jejich hlavní činností pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts. Žadatel však nesmí uplatňovat náklady, na které obdržel podporu  formou dotace od Ministerstva kultury.
 6. Co se rozumí pod pojmem kulturní akce?
  Kulturní akcí z oblasti perfroming arts neboli scénických umění se rozumí vystoupeníprezentována publiku  v daném čase  a na daném místě (tzv. živá vystoupení).  Jedná se zejména o divadelní, taneční, cirkusové a hudební představení/koncert/akci či festival. Může se jednat i o akci s převažujícím výtvarným obsahem/sdělením typu vernisáží – zahájení výstavy, přehlídek z oblasti designu, řemesel, tematický doprovodný program  apod., které má jednorázový charakter – nemůže se jednat o výstavu či vybudování nové expozice, která trvá delší dobu – např. celý měsíc a déle. Kulturní akce by dále  měla mít profesionální charakter, tzn., že na ní vystupují či se jí účastní profesionální umělci, kteří se živí daným uměním.
 7. Jaké typy akcí nejsou z pohledu této výzvy uznatelné?
  Obecně akce, které nejsou primárně kulturní povahy  a kulturní program je pouze dílčím doprovodným programem, například:
  –sportovní akce doprovázená kulturním programem
  –firemní akce, jejichž hlavním cílem je prezentace firmy a teambuilding a nejedná se o veřejnou kulturní akci
  –propagační akce (tzv. promo akce) jejichž hlavním účelem je prezentace a/či prodej výrobků a služeb gastronomické akce typu farmářských trhů
 8. Co se rozumí pod pojmem kontinuální činnost v oblasti kultury?
  Kontinuální činností v kultuře se rozumí provoz divadel, hudebních klubů, umělecko-manažerských agentur, kulturních center a jiných obdobných zařízení zaměřených na soustavnou činnost v rámci poskytování či zprostředkování kulturních služeb veřejnosti. Příklady oprávněných subjektů: divadlo, kulturní centrum, hudební klub, hudební síň, kulturní dům apod., které pravidelně během roku nabízejí kulturní program veřejnosti (představení, koncerty apod.) Rovněž se může jednat o umělecko – manažerskou agenturu (přímo pořádá akce nebo zprostředkovává služby nezbytné pro představení, organizované jiným subjektem (např. zajištění umělců apod.) či technickou firmu (dodávající techniku na kulturní akce – např. ozvučení na koncerty), které provozují činnost pravidelně a celoročně.
 9. Je možné podat více žádostí v případě, že žadatel rušil či přesunul více akcí?
  V programu je možné žádat pouze jednou, a to jako subjekt na sanaci marně vynaložených nákladů na akce a režijní/provozní výdaje na kontinuální činnost, počet akcí však v žádosti není limitován. Zároveň žadatel může také požádat o jednorázovou podporu, viz část B.
 10. Co se rozumí zrušenou akcí a co se rozumí přesunutou akcí?
  Za zrušenou kulturní akci se považuje kulturní akce, která byla bez náhrady zrušena v daném kalendářním roce, například ročník festivalu 2020 se neuskutečnil a počítá se až s ročníkem v roce 2021. Pro účely programu se za přesunutou kulturní akci považuje akce, která proběhne/proběhla ve stejném kalendářním roce s využitím stejných nákladů.
 11. V jaké maximální výši je stanovena podpora ve formě dotace na jeden podnikatelský subjekt?
  Maximální výše podpory 10 000 000 Kč na jednoho žadatele se vztahuje na podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost.
 12. Co jsou uznatelné výdaje?
  Uznatelnými výdaji se rozumí marně vynaložené výdaje:
  – o jejichž úhradu může žadatel o podporu definovanou Programem požádat na základě splnění veškerých podmínek,
  – jedná se o marně vynaložené náklady/ výdaje pouze v případě, že tyto byly vynaloženy marně a nelze je využít pro jinou či odloženou akci.
  Okruh marně vynaložených uznatelných nákladů je definován v kapitole č.6, výzvy č. 2 k programu COVID – Kultura.
 13. Za jakých okolností nelze považovat uznatelný výdaj za zmarněný?
  O marně vynaložený náklad/výdaj se nejedná:
  – v případě, kdy je refundován či odpuštěn (např. náhrada z pojištění, náhrada voucherem apod.);
  – pokud byla zaplacena záloha na akci, ale peníze budou převedeny na organizaci akce v dalším roce, resp. záloha nepropadla, nejedná se o uznatelný výdaj;
  – pokud se jedná o investiční náklad/výdaj či bude daný náklad/výdaj možné využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné výdaje;
  – o marně vynaložený náklad/výdaj se nejedná v případě, kdy je tento refundován či odpouštěn (např. náhrada z pojištění, náhrada voucherem apod.). Okruh marně vynaložených uznatelných nákladů je definován v kapitole č.6.
 14. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle svého uvážení?
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení.
 15. Jakým způsobem je možné doložit uskutečněné platby? Jde to i bez potvrzení z banky či bankovním výpisem?
  Proběhlou platbu lze doložit též účetním daňovým dokladem či jiným dokladem o proběhlé platbě.
 16. Za jaké období může žadatel o podporu uplatnit marně vynaložené výdaje vztahující se k organizaci kulturních akcí, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vládou zrušeny či přesunuty?
  Jedná se o podporu marně vynaložených výdajů vzniklých v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020 dle níže uvedených specifik v č.2 výzvy k programu. A vztahujícím se k akcím, které se měly uskutečnit od 10. března 2020 do 31. prosince 2020.
 17. Může žadatel uplatnit v rámci marně vynaložených výdajů autorské a umělecké honoráře, které vznikly s organizací kulturních akcí, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty?
  Ano, žadatel může uplatnit v rámci marně vynaložených výdajů autorské a umělecké honoráře, které vznikly v rozhodném období.
 18. Co je míněno technickým zajištěním?
  Technickým, zajištěním je míněno např. ozvučení, osvětlení, technická produkce, odborná manipulace jako je stavění pódia či kulis, pronájem vybavení, pódia atd.
 19. Je možné v tomto Programu uplatnit náklady na nájemné a energie ve vztahu k zrušeným či přesunutým kulturním akcím?
  Ano, žadatel může uplatnit náklady ve spojitosti s nájmy, pronájmy včetně služeb a energií spojené s provozem prostor, pro samotnou realizaci a přípravu daného kulturního programu včetně administrativních a skladových prostorů, které jsou pronajímány v souvislosti s přípravou a organizací kulturního programu, které žadatel neuplatnil v programu Covid – nájemné popř. v jiném dotačním programu
 20. Může žadatel o podporu uplatnit v rámci uznatelných nákladů investice?
  Pokud se jedná o investiční výdaj, který může žadatel využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné výdaje.
 21. Jakým způsobem se vynaložené náklady dokládají?
  Náklady se dokládají smluvním závazkem, tj. fakturou, smlouvou a potvrzením o platbě (účetním daňovým dokladem, výpisem z bankovního účtu, výdajovým pokladním dokladem)
 22. Je nutné mít faktury ověřené auditorem?
  Ne, není nutné ověřovat faktury auditorem. Stačí doložit uhrazenou fakturu společně s dokladem prokazující její úhradu.
 23. Je možné uplatnit náklady vzniklé přípravami akce?
  Ano, je možné uplatnit vynaložené náklady, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020 a vztahující se k akcím, které se měly uskutečnit od 10. března 2020 do 31. prosince 2020.
 24. Je možné uplatnit provozní či administrativní náklady?
  Ano, je možné uplatnit provozní, režijní, administrativní, náklady na propagaci a další náklady související s kontinuálně provozovanou činností v kultuře, detaily viz definice uznatelných výdajů ve výzvě.
 25. Je možné z programu pokrýt mzdy stálých zaměstnanců?
  Ano, je to možné. Mzdové náklady lze uplatnit do tří celých pracovních úvazků (hlavní pracovní poměr) – na zaměstnance, kteří se podílejí na přípravě a realizaci zrušeného kulturního program. Pro účely této výzvy mohou být uplatněny mzdové náklady do maximální výše 34 200 Kč za jednu osobu (maximální výše dotace 17 100 Kč)
 26. Může žádat občan jiného státu podnikající v České republice?
  Ano, ale pro identifikaci do systému musí určit pověřence s českým OP.
 27. Mám uvádět částky s DPH nebo bez DPH?
  Žadatel, který je plátce DPH, uvádí částky bez DPH. Žadatel, který není plátce DPH, uvádí částky s DPH.
 28. Kde žadatel nalezne Systém, prostřednictvím kterého může podat žádost o podporu?
  Systém je dostupný je dostupný na tomto odkazu aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
 29. Jak má postupovat žadatel, který se rozhodl podat žádost o dotaci?
  Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity. Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Podrobný popis registrace včetně video návodu naleznete na tomto odkazu: aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII
  Návod obsahuje:
  1. KROK – ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA
  2. KROK – REGISTRACE ŽADATELE DO SYSTÉMU AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ
  3. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI
 30. Kde nalezne žadatel formulář žádosti o podporu?
  Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému AIS MPO. Po registraci a přihlášení se do Systému se žadateli zobrazí formulář žádosti, který bude možné plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace.
 31. Jaké náležitosti musí žadatel o podporu vyplnit do formuláře žádosti?
  Výčet náležitostí, které žadatel o podporu musí do formuláře žádosti vyplnit, jsou definované v kapitole č. 7.
 32. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle sebe?
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení.
 33. Bude možnost nahrát jiné dokumenty do systému než předepsané? Například plná moc udělená statutárním orgánem podnikatelského subjektu? Které přílohy budou generovány automaticky?
  Automaticky budou generována čestná prohlášení. Účetní doklady, smlouvy včetně dokladů o zaplacení mohou být vloženy do systému žadatelem. Žadatel uvede v záložce kulturní akce či kontinuální činnosti v oblasti kultury, jejich popisy, v případě zrušených/přesunutých akcí doplní povinné položky žádosti. A nahraje do systému faktury/smlouvy a další daňové doklady definované výzvou včetně dokladu o úhradě, Náležitosti žádosti jsou definovány v kapitole č. 7 výzvy č. 2 k programu.
 34. Kontrola náležitostí probíhá v systému automaticky?
  Systém automatický zkontroluje nahrání a vyplnění náležitostí, ale za obsahovou kontrolu odpovídá uživatel.
 35. Je možné žádost případně doplnit?
  Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.). Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí sedm kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti.
 36. Jakým způsobem bude žadatel informován o stavu řízení žádosti o podporu?
  Průběh administrace žádosti může žadatel sledovat ve svém účtu v Systému. Zároveň žadatel obdrží do funkční e-mailové schránky, kterou uvedl do formuláře žádosti zprávu o změně stavu žádosti.
 37. Jakým způsobem bude žadatel seznámen s výsledky tohoto dotačního řízení?
  S výsledky tohoto dotačního řízení budou žadatelé seznámeni prostřednictvím informačního systému AIS MPO, které žadateli doručí do uživatelské části systému Rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí podpory. Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na webových stránkách MPO: www.mpo.cz/kultura
 38. Jakým způsobem bude probíhat komunikace se žadatelem?
  Veškerá komunikace bude probíhat skrze Systém. Žadatel obdrží do emailové schránky notifikaci o změně stavu žádosti. Žadatel komunikuje s hodnotitelem prostřednictvím nástěnky, kterou nalezne v detailu podané žádosti.
 39. Co se myslí doložením zrušené akce (v Systému u parametrů kulturní akce)?
  Komunikaci zrušené akce je možné doložit například odkazem na web či snímkem obrazovky webové stránky pořadatele, facebookové události, případně fotografií plakátu informující o zrušené akci. Žadatel tuto přílohu nahraje do systému prostřednictvím nástěnky, kterou nalezne v detailu své žádosti.
 40. Jsme pořadatelé několika kult. festivalů, které byly zrušeny. Za některé festivaly máme separátní faktury, v některých případech jsou souhrnné. Máme žádat za každý festival separátně?
  Žádost se podává jedna, resp. jeden žadatel – jedna žádost. V samotné žádosti (v elektronickém formuláři) budete moci zadat jednotlivé zrušené akce a s nimi související výdaje.
 41. Dočetl jsem se, že se bude v rámci programu COVID – KULTURA řešit kompenzace ušlých zisků, ale v programu čtu, je to kompenzace nákladů. Je to skutečně tak?
  Program COVID – KULTURA je vytvořen na úhradu zmarněných výdajů organizátorům kulturních akcí či individuálním umělcům (podnikajícím subjektům v kultuře), které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty nebo za kontinuální činnost v oblasti kultury. Program nekompenzuje ušlé zisky podnikatelům.
 42. Jsme pořadatelé kulturních akcí a multižánrových festivalů. Chtěl bych se zeptat, co je třeba k žádosti o podporu doložit? Jako pořadatelé nevíme, jak postupovat. Nerozumím tomu, jestli mám žádat o peníze pro performery nebo si o ně mají žádat sami.
  Náležitosti žádosti jsou přesně popsané ve Výzvě č. 2 k programu, která je uveřejněna na www. mpo.cz/kultura. Ve výzvě k programu naleznete výčet uznatelných výdajů. O dotaci žádá ten, kdo měl s přípravou dané akce výdaje. Pokud performeři měli nějaké doložitelné výdaje přímo související s přípravou či technickým zabezpečením akce, tak si mohou zažádat a mají na dotaci nárok. Pokud organizátor např. zaplatil zálohu performerům, může to uplatnit jako uznatelný výdaj, pokud není možné tuto zálohu využít jako zálohu na další ročník.
 43. Kde najdu soubor zmarněných výdajů za zrušenou či přesunutou kulturní akci?
  Výčet zmarněných výdajů za zrušenou či přesunutou kulturní akci nalezentete v kapitole č. 6 výzvy č. 2 k programu COVID – Kultura. Výzva č. 2 k programu COVID – Kultura je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde ji naleznete v přílohách ke stažení.
 44. Jakým způsobem má postupovat žadatel, který chce vrátit dotaci?
  V případě, že žadatel vrací vyplacenou dotaci – zasílá prostředky na výdajový účet MPO – tj. 1525001/0710, včetně uvedení důvodu v avízu platby a VS.
  Upozorňujeme ale na termíny vrácení, kdy by tyto dotace vyplacené v roce 2020 měly být vzhledem k platebním podmínkám v měsíci prosinci  –  zaslány na MPO obratem.

Zpět na začátek

Často kladené dotazy k podpoře typu B

Často kladené dotazy k podpoře typu B – Jednorázová podpora pro OSVČ v oblasti uměleckých a odborně umělecko-technických profesí.

 1. Je možné si za a) požádat o jednorázovou podporu 60 000 Kč (určeno pro umělecké a odborné umělecko-technické profese) nebo za b) uplatnit marně vynaložené náklady za zrušené akce a na kontinuální uměleckou činnost (určeno podnikatelům, firmám či NNO). Je možná kombinace obou forem podpory.
 2. Na jaké období je podpora 60 000 Kč určena?
  Období podpory se vztahuje na období říjen až prosinec, rozhodné období je od vyhlášení výzvy (15. října 2020) do konce roku (31. prosince 2020).
 3. Pokud jsem přerušil živnost, mohu požádat o podporu?
  Pokud žadatel o jednorázovou podporu přerušil živnost během roku 2020 a do 14. října 2020 (včetně) si živnost obnovil, může žádat. Oprávněnými žadateli nejsou ti, kteří si obnovili či zahájili provozování živnosti po tomto datu. (Souvisí to s vyhlášením výzvy č. 2 v rámci programu Covid – kultura dne 15. října 2020.)
 4. Proč nemůžu kombinovat kompenzační bonus či ošetřovné s Covid – Kultura?
  Obecně platí, že v daném kalendářním roce nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid – Kultura, Covid – Sport či Covid – Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory, jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly.
  POZOR: V rámci prodloužení výzvy byla žadatelům umožněna kombinace programu COVID-Kultura s programem Ošetřovné pro OSVČ. Jedná se o plošnou kombinaci podpory v obou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ.
 5. Komu je jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
  Je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění v oblasti performing arts, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. Podmínkou je, aby žadatel měl IČO nebo DIČ.
 6. Co je účelem jednorázové podpory?
  Vrámci programu bude poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.
 7. Jak lze o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese požádat?
  Pouze elektronicky –prostřednictvím infomačního systému dostupného přes webovou adresu aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIOsvc. Na stránce jsou videa s návody.
  1. KROK-ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA
  2. KROK-REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ
  3. KROK-ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI
   (! Jedním z prvních kroků je třeba si zřídit tzv. e-identitu. Následně po přihlášení do systému Vás systém provede podáním žádosti včetně příloh.)
 8. Jaké jsou podmínky žádosti?
  Žadatel může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese (OSVČ). (Zároveň si může v rámci tohoto programu žádat o sanaci marně vynaložených a režijních výdajů v sekci pro podnikatele)
 9. Je možné současně žádat o tzv. kompenzační bonus od Ministerstva financí?
  Není možné současně obdržet jednorázovou podporu v rámci programu Covid Kultura (60 000 Kč jednorázově) a současně od Ministerstva financí (500 Kč/den).
 10. Od kdy lze žádat o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese?
  Od pátku 23. 10. od 9.00 hod. do 24. 11. 2020 do 18.00 hod. je spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu.
 11. Kdo je oprávněným žadatelé?
  – výkonní umělci a autoři (např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, performeři, profesionální interpreti, scénografové, režiséři, kostýmní výtvarníci, choreografové, dramaturgové v divadle, hudební, divadelní, taneční, festivaloví dramaturgové, producenti s přesahem do dramaturgie a interpretace díla, hudební, divadelní či taneční manažeři s přesahem do dramaturgie a interpretace díla ale i produkce, jejichž práce obsahuje výrazný podíl umělecké/koncepční složky – spolupráce s tvůrci na tvorbě a realizaci, spolupráce na grantech, atp.)
  – odborné umělecko-technické profese – podílejí se na realizaci představení živé kulturní produkce: např. umělečtí zvukaři (zvukoví mistři), lightdesignéři (umělečtí osvětlovači), další profese – umělecko-organizační – jejich práce zahrnuje výrazný podíl umělecko/dramaturgické složky, jsou specialisty ve svém oboru a jejich příjem pochází výhradně z této činnosti.
 12. Kdo nejsou oprávněnými žadateli z technických a organizačních profesí, které pomáhají organizovat či připravovat kulturní akce a kulturní program?
  Čistě technické či organizační profese pomáhající s přípravou či pouze organizující kulturní akce a programu (prodavači lístků či občerstvení, profese v divadelní výrobě -např. krejčí, tesař, dřevomodelář ap., jevištní či nástrojoví technici, „bedňáci“, výrobci dekorací a rekvizit, profese související s nahráváním a vydáváním hudby, logistika, výrobci hudebních nástrojů, ladiči, technické profese atd.
  Hlavní podmínkou při udělování podpory je doložení tzv. kulturního CV, historie působení v umělecké oblasti či a zároveň popis uměleckého projektu, tj. jak se na projektu / akci podílí po umělecké a obsahové stránce.
 13. Které další profese nejsou oprávněnými žadateli?
  Osoby, které se přímo nepodílejí na vzniku a realizaci uměleckého programu, ale zajišťují doprovodné služby (např. stánkaři, vlastníci atrakcí, cateringové služby) osoby, které akci zaznamenávají či o ní informují (např. fotografové, novináři, umělečtí kritici, PR pracovníci). Podpora se nevztahuje ani na profese z oblasti médií, audiovize, literatury či výtvarného umění (např. spisovatelé, grafici, sochaři, výtvarníci, kameramani).
  Poznámka: Profese, které nesplňují podmínky jednorázové podpory v programu Covid – Kultura, mohou při splnění podmínek žádat na MF.
 14. Je možné, aby více lidí si žádalo na stejný projekt?
  Ano, počet osob podílejících se na projektu není limitován. Je pouze potřeba uvést, že se jedná o společný projekt a specifikovat přínos a roli jednotlivých osob na projektu a jejich roli.
 15. Je možné podat žádost v zastoupení?
  Ano, je třeba nahrát do systému plnou moc.
 16. Mohou žádat osoby, které mají souběžně částečný úvazek, DPČ nebo DPP?
  Žádat mohou umělci a odborné umělecko-technické profese v oblasti živého umění, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru (např. pedagogická činnost, zaměstnání v divadle, produkční společnosti, umělecké agentuře apod.). Podpora se vztahuje na OSVČ (IČO/DIČ) na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (může to být částečný úvazek, DPČ nebo DPP).
 17. Mohou žádat osoby, které uměleckou činnost vykonávají na tzv. vedlejší činnost?
  V tomto programu bohužel nemohou žádat osoby pobírající starobní či invalidní důchod či příspěvek na mateřskou/rodičovskou dovolenou. Tyto osoby mohou žádat o kompenzační bonus u MF ČR.
 18. Mohou žádat cizinci?
  O jednorázovou podporu pro OSVČ definovanou programem mohou požádat také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají pouze přechodný pobyt a jde o podnikatele EU. U těchto podnikatelů dojde k začlenění do programu. Zde vycházíme z povinnosti státu zacházet s občany Evropské unie, kteří na území daného státu legálně pobývají, a to včetně poskytování sociální pomoci vyplývající ze směrnice 2004/38/ES o právech občanu EU.
 19. Mohou žádat studenti?
  Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice. (Student je chápán jako ten, za koho stát hradí zdravotní pojištění, tj. max. do 26 let + doktorand prezenční formy studia.)
 20. Co když žadatel přerušil a zase obnovil činnost jako OSVČ?
  Bude řešeno individuálně; ozvěte se s dotazem na email osvc@mkcr.cz. Je třeba být aktivním OSVČ. Otázku rozhodného období, kdy bylo třeba obnovit živnost, budeme řešit správní podporou MPO.
 21. Co musí doložit žadatel?
  Doložit, že je umělcem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance. (Příspěvek je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost.)
  Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.
 22. Mohu souběžně žádat i na marně vynaložené náklady?
  Ano.
 23. Jaká je výše této podpory?
  Jednorázová podpora činí 60 000 Kč a bude se proplácet jako jednorázová platba po kladném vyhodnocení žádosti. Pokud žadatel splňuje podmínky výzvy, podporu obdrží.
 24. Budou to hodnotit odborné komise?
  Ne, hodnocení probíhá čistě zformálního pohledu, zda žadatel splňuje podmínky výzvy. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.
 25. Mám povinnost vyúčtovat tuto jednorázovou podporu, když je to jako příspěvek na činnost/projekt?
  Ne.
 26. Co konkrétně musí obsahovat žádost o jednorázovou podporu?
  Do žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře žadatel doplní identifikační a kontaktní údaje a informace o své kulturní činnosti a projektech:
  – Identifikační údaje
  – Název projektu a plánovaný časový harmonogram vč. zveřejnění/provedení díla
  – Stručný popis projektu/činnosti
  – Přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti: „Umělecké CV“ – studium umělecké či odborné školy, angažmá v divadle, souboru či kapele, spolupráce s dalšími osobami, seznam významných projektů, ocenění atp. Je vhodné připojit odborné doporučení vč. kontaktu, portfolia, odkazy na webové stránky týkající se vašich projektů či angažmá atd.
  – Zpráva o projektu a průběžném plnění:
  Je tím myšlena krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu již udělal – např. zkoušení hudebního díla na plánovaný koncert; příprava na novou roli v rámci připravované divadelní hry s názvem …; příprava choreografie nového tanečního vystoupení s názvem … pro taneční přehlídku v létě 2021; příprava divadelní hry s názvem … ; příprava projektové dokumentace pro letní turné na celou techniku včetně dramaturgie; ozvučení a servisu; zkoušení a příprava nové písně na CD; popis, jak cvičil, učil se, pracoval na videoklipu. Výstupem projektu může být např. hudební klip, dílo či jen samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti umělce.
  – Dva přiložené doklady dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury: 2 účetní doklady / potvrzení od kolektivních správců, složenka / smlouvy dokazující příjem, resp. činnost v kultuře / smlouva o dlouhodobé spolupráci s divadlem atp. (Bude třeba nahrát do systému dva oskenované doklady – buď za rok 2019 či 2020.
 27. Na co může být poskytována podpora v hudebním oboru?
  Na vlastní tvůrčí činnost žadatele (zkomponování skladby, vytvoření libreta, nazkoušení hudebního díla) či proces vedoucí k realizaci projektu (přípravy před provedením díla, nahrání desky, příprava dramaturgie ap.) včetně řešení umělecko-technických parametrů a pojetí projektu. Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také informaci o plánovaném provedení díla/zveřejnění díla.
 28. Na co může být poskytována podpora v oblasti divadla a tance?
  Podpora bude poskytována mj. na tvorbu inscenací a na činnosti, které jsou součástí přípravy inscenace (choreografie, scénografie, dramaturgie, režie, vytvoření role). Žadatelé spolu s tvůrčím záměrem předloží také projektový záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. K žádostem žadatelé přikládají synopsi či ukázku textu hry. Stačí krátký výňatek.
 29. Musí být projekt realizován, resp. dokončen? Musí být činnost, za kterou jsem obdržel/a podporu mít nějaký výsledek?
  Žadatelé mj. napíší do projektu také záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. Je tím myšleno např. video, stream, dokumentace k dramaturgii či fyzická podoba díla. (Zda fyzicky proběhne plánované vystoupení či bude zrušeno z důvodu mimořádných opatření, nebude předmětem posuzování.)
 30. Kde naleznu potřebné formuláře pro vyplnění žádosti?
  Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 31. Žadatel o jednorázovou podporu pro umělecké profese a odborné technické profese související s realizací kulturních akcí v oblasti živého umění musí splňovat následující podmínky:
  – Žadatel musí doložit, že je umělcem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance.
  – Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost. Žádost musí být podána vždy jen jedním žadatelem. U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.
  – Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
  – Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice. (Student se bere jako ten, za koho stát hradí zdravotní pojištění, tj. max. do 26 let + doktorand prezenční.)
  – Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
  – Žádat mohou umělci a odborné umělecko-technické profese v oblasti živého umění, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru (např. pedagogická činnost, zaměstnání v divadle, produkční společnosti, umělecké agentuře apod.). Podpora se vztahuje na OSVČ (IČO/DIČ) na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (může to být částečný úvazek, DPČ nebo DPP).
  – Žadatel nesmí pobírat starobní či invalidní důchod či příspěvek na mateřskou/rodičovskou dovolenou (tj. vykázaná činnost nesmí být jako vedlejší zdroj příjmů).
  – Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona. (U přerušené živnosti se bude řešit, kdy ji žadatel přerušil).
  – Žadatel je daňovým rezidentem České republiky.
  – Žadatel nemá v době podání žádné nedoplatky na odvodech a jiných platbách vůči vybraným státním institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020 (za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle §156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.) Soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb. neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebylo rozhodnuto o úpadku, není v likvidaci či exekuci.
  – Žadateli byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní ekonomickou činnost v oblasti realizace či zajišťování kulturních akcí a programu.
 32. Na jaké období je podpora 60 000 Kč určena?
  Období podpory se vztahuje na období říjen až prosinec, rozhodné období je od vyhlášení výzvy (15. října 2020) do konce roku (31. prosince 2020).
 33. Co když žadatel přerušil a zase obnovil činnost jako OSVČ?
  Pokud žadatel o jednorázovou podporu přerušil živnost během roku 2020 a do 14. října 2020 (včetně) si živnost obnovil, může žádat. Oprávněnými žadateli nejsou ti, kteří si obnovili či zahájili provozování živnosti po tomto datu. (Souvisí to s vyhlášením výzvy č. 2 v rámci programu Covid – kultura dne 15. října 2020.)

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Pravidelné novinky e-mailem