HR poradna: Když zaměstnanci nedodržují proticovidová pravidla

Koronavirová krize přinesla nejen celou řadu nových výzev, ale také posílila mnoho starých a známých problémů. Jedním z nich je neochota zaměstnanců dodržovat podle jejich názoru nelogická opatření. Jak se s tímto problémem vypořádat?

Jedním z důsledků koronavirové krize, které již rok čelíme, je zavádění hygienických a bezpečnostních opatření ve firmách. Jejich rozsah a podoba je velmi individuální, prakticky vždy ale zásadním způsobem zasahují do životů zaměstnanců a jakkoli jsou potřebná, lidé mají tendenci je vnímat negativně.

Represe nefungují

Důvodů pro toto je více. Vedle nepříjemných důsledků těchto opatření sem patří taky skutečnost, že trvají dlouho a z pohledu řady lidí nesměřují ke konkrétnímu cíli. Zaměstnanci jsou také opakovaně vystavováni situaci, kdy mají sami dodržovat něco, co jejich autority nedodržují; ať už se jedná o autority státu, což je jim ukazováno v médiích, nebo (a v horším případě) autority lokální, tedy management firmy a v případě nejhorším pak přímí nadřízení.

Zaměstnance je tak stále obtížnější přimět k tomu, aby protivirová opatření, zvláště pak ta nejvíce omezující, reálně dodržovali. Zkušenost je, že pokud se k tomu použije represivní nástroj, tedy varování a tresty, je důsledkem jejich často velmi důmyslné obcházení a ignorování, dokonce jsme se setkali už i s otevřeným odporem.

Průvodce samotestováním pro firmy a OSVČ

Přitom pokud chce management udržet firmu funkční a současně bezpečnou jako pracoviště, je v situaci, kdy musí dodržování zajistit. Jak na to? Především je potřeba si otevřeně přiznat, že část příčin, které vedou k nedodržování opatření, leží zcela mimo naše možnosti, a tedy je nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme změnit politiku státu, nemůžeme změnit chování veřejných a mediálně viditelných osob a nemáme vliv na internetové diskuze, kterých se naši zaměstnanci účastní.

Bohužel ne vždy jsme také v pozici, kdy bychom mohli zaměstnancům nastavit jasný a transparentní cíl, ke kterému naše fungování směřuje, což je jeden z nejsilnějších motivátorů pro dodržování omezujících opatření.

Jak tedy na ně?

První věc, kterou bychom si měli uvědomit, je, že management by měl minimalizovat negativní zpětnou vazbu a kritiku. I když je míra dodržování nízká, zaměstnance nepeskujeme, ale soustředíme se na pozitivní komunikaci. Pozitivní znamená, že vždy směřuje ke konkrétnímu cíli. Opakujeme, a to pomocí nejméně dvou, nejlépe tří komunikačních kanálů ty nejdůležitější zásady, které chceme, aby zaměstnanci dodržovali.

Pokud je dovedeme zformulovat do několika jednoduchých hesel, je to naše velká výhoda. Je kriticky důležité, aby management šel příkladem, a to na všech úrovních. Pokud chceme, aby omezující opatření dodržovali zaměstnanci, musí je nejprve dodržovat ředitel a pak všichni další členové vedení od nejužšího po operativní.

Zatímco top management je v tomto ohledu spíše symbolický (ale je vidět, tj. vejde-li ředitel do budovy, viditelně si dezinfikuje ruce, a to vždy bez výjimky), kritickou úlohu sehrává operativní vedení. Mistři, vedoucí oddělení a předáci fakticky určují míru dodržování opatření všemi ostatními zaměstnanci, proto je musí dodržovat sami.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

V tomto ohledu pomáhá individuální pozitivní motivace nadřízeným vedením a také opakované ujišťování o jejich zodpovědnosti. Není od věci, pokud umíme operativní autority vhodným způsobem odměnit za to, že své podřízené stimulují k dodržování opatření, nicméně taková odměna by měla být spíše výjimečná než pravidelná. Co však výrazně pomáhá, je, pokud s vedoucími o opatřeních pravidelně komunikujeme, řada firem má pro tento účel zvláštní orgán typu „epidemické rady managementu a zaměstnanců“.

Opatření nejsou neměnná

Pokud mají být hygienická opatření vymahatelná, neměla by se příliš často měnit, ale to neznamená, že by měla být statická a stále stejná. V praxi je doporučujeme pravidelně revidovat a případně provádět dílčí úpravy se dvěma ohledy. Prvním je maximální ochrana provozu a zaměstnanců, druhým pak také pokud možno co nejmenší zasahování, které budou vnímat jako negativní, a tedy omezující.

Pokud umíme některá opatření uvolnit, je to dobře a současně máme k dispozici motivační nástroj, protože zaměstnancům takto ukážeme, že se přizpůsobujeme nejenom požadavkům bezpečnosti práce, ale také jejich potřebám.

Dobrou praxí je, pokud top management pravidelně, ideálně jedenkrát měsíčně, informuje všechny zaměstnance o aktuálním stavu a vývoji opatření ve firmě. Nejenže se touto cestou udržuje jejich povědomí a kontakt s nimi, ale také aktivně podporuje dodržování.

Současná situace není snadná, ale pokud ji chceme udržet pod kontrolou, musíme zůstat pozitivně nasměrováni a musíme lidem ukazovat, že jsme zodpovědnými. Pak z ní vyjdeme vítězně.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Vojtěch Bednář

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme