Kuvajt, Bahrajn a Katar zmírňují restrikce, vážně zasažený je naopak Omán

Koronavirus se rozšířil i na Blízkém východě, státy však postupně odstraňují restrikce, až na silně zasažený Omán, který některá opatření proti šíření viru opět zavádí.

Kuvajt

V platnost vstupují úlevy pro zákazníky bankovního sektoru. Byl vytvořen zvláštní fond, do kterého kuvajtská vláda pro začátek vložila 32 milionů dolarů na podporu ekonomiky.

Kuvajtská centrální banka snižuje diskontní sazbu z 2,50 % na 1,50 %, jsou poskytnuty tříměsíční úlevy se splácením bankovních půjček, po stejnou dobu dochází k osvobození od bankovních poplatků při různých transakcích, jako výběr z bankomatu, elektronické platby atd.

Kuvajtská bankovní asociace odsouvá po dobu půl roku veškeré povinné platby z kreditních karet a půjček pro veškeré kuvajtské občany. Dále odsouvá o půl roku splátky všech bankovních půjček pro malé a střední podniky. Zahraniční obyvatelstvo bude pak při úlevách posuzováno případ od případu. Kuvajtská centrální banka dále nařídila bankovnímu trhu jako podporu snížení váhy rizikovosti u malých a středních podniků ze 75 % na 25 %, či snížení požadavků na likviditu.

Kuvajt podnikl značné množství evakuačních letů pro vlastní občany, kteří projevili zájem vrátit se zpět domů. Evidováno je celkem na 50 000 občanů, kterým byla tato možnost nabídnuta. Všichni pak měli povinnost podstoupit karanténu v trvání 28 dní. Kuvajtská vláda zakázala repatriaci ostatků cizinců, kteří zemřeli na covid-19. Pohřbeni budou v Kuvajtu.

V Kuvajtu platil zákaz vycházení od 16:00 do 8:00. Osobám, které toto poruší, hrozilo vězení až na tři roky a pokuta do výše až 32 000 USD. Cizincům pak také vyhoštění.

Uzavřena byla také veškerá vzdělávací a veřejná zařízení do odvolání, obchody, parky. Vzdělávací zařízení zůstávají dle informací uzavřeny do konce srpna. Fungují potraviny, lékárny, optiky.

Přísná opatření, například totální zákaz vycházení, byla přijata v souvislosti se zvyšujícím se počtem nakažených, kdy denní nárůst představoval více než 500 osob. I přes další nepříznivý vývoj v počtu nakažených se kuvajtská administrativa rozhodla zmírnit totální zákaz vycházení. Od 1. června platí pouze dvanáctihodinový zákaz vycházení, a to od 18:00 do 6:00. Lidem, kteří budou na veřejnosti přistiženi bez roušky, hrozí tři roky vězení.

Kuvajt obnoví od 1. srpna mezinárodní leteckou dopravu, letiště se znovu otevře pro širokou veřejnost. Nicméně bude na 30 % provozu před nastalou krizí. Bude se tak jednat o maximálně 100 letů denně a 10 000 odbavených pasažérů. Všichni cestující, kteří do Kuvajtu přiletí se budou muset prokázat povinně negativním výsledkem testu na covid-19 a povinně stáhnout aplikaci Shlonik pro sledování pohybu v Kuvajtu, tzv. trasování. Další posílení přepravy by mělo dle plánu nastat od února 2021, kdy dosáhne 60 % předchozího stavu. Do plného provozu se kuvajtské mezinárodní letiště navrátí od srpna 2021.

Zpět na začátek

Katar

Katarský nejvyšší úřad pro řešení krizových situací vydal finanční balíček na podporu ekonomiky ve výši 23 miliard dolarů k minimalizaci dopadů šíření nákazy koronaviru.

Dále byl vytvořen podpůrný balíček ve výši 2,7 mld. USD, který je směřován na katarskou burzu cenných papírů pro odvrácení možných hrozících negativních dopadů. V případě povinností platit korporátní daně za rok 2019, kdy je povinnost podat daňové přiznání ke konci dubna 2020, byl termín posunut na konec června 2020.

Veškerá komunikace s daňovou autoritou probíhá až do odvolání elektronicky. Byly prominuty povinnosti platit účty za vodu a elektřinu pro malé a střední podniky, maloobchody, komerční komplexy a logistická centra, a to po dobu šesti měsíců. 

Katarský nejvyšší celní úřad vydal seznam 905 položek celního sazebníku, u kterého je pro období šesti měsíců upuštěno od výběru cla při dovozu. Jedná se o potraviny (ryby, maso, mléčné produkty, pečivo, potravinářské oleje a další), hygienické zboží (čisticí prostředky, kapesníky atd.) a samozřejmě zdravotnický materiál (předně ochranné masky, sterilizátory a další ochranné pomůcky).

Katarská rozvojová banka umožnila odklad splátek po dobu 6 měsíců. Dále došlo na další prominutí platit nájmy vůči nejrůznějším organizacím. Katarská vláda vydala program finanční podpory některých odvětví, jímž chce pomoci zamezit vzniku platební neschopnosti za účelem ochrany zaměstnanců, ale i samotné společnosti, a to po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020.

Do tohoto programu se mohou hlásit lokální společnosti, které jsou ze 100 % v soukromém vlastnictví, mají platné obchodní licence a registraci ke své činnosti a prokazatelně jsou postiženy covid-19. Až do odvolání jsou pozastavena vyřizování jakýchkoliv žádostí a pracovních nebo rezidentních víz.

Byla přijata pracovní opatření proti šíření nákazy, a to zejména povinnost maximálního procenta zaměstnanců na pracovišti, a to 20 %. Zbylých 80 % má „home office“.

Došlo ke zkrácení pracovní doby jak v soukromém, tak veřejném sektoru na 6 hodin, a to od 7:00 do 13:00. Toto opatření se netýká prodejen potravin, lékáren, čerpacích stanic a restaurací, ty mohou být provozovány jen formou „home delivery“. Od 7. května bylo vydáno doporučení, aby veškeré pracovní činnosti ve veřejném, tak i soukromém sektoru, které nejsou považovány za základní pro chod země, byly vykonávány z domova.

Ministerstvo obchodu a průmyslu vydalo nařízení, že veškeré žádosti o prodloužení licencí a styk s ministerstvem mohou být činěny pouze telefonicky nebo e-mailem. Osobní návštěva přichází v úvahu pouze na výzvu ministerstva.

V souvislosti s potřebou zajistit likviditu vyzval vládce Kataru vládu, aby pozastavila veškeré investiční projekty v prozatím nenasmlouvaném stádiu, a to v celkové hodnotě 8,2 mld. USD.

Platí zákaz vstupu všem cizincům. Neplatí pro rezidenty s kartou trvalého pobytu. Občan Kataru musí po návratu automaticky na 14 dní do karantény a už nesmí vycestovat. Cizinci nacházející se v Kataru na turistická víza, která už pozbyla platnosti, kteří nemají možnost odcestovat, jsou bez postihu, víza jsou automaticky prodloužena, a to až do odvolání.

Katar představil fáze plánu rozvolňování restriktivních opatření. První fáze nastala po 15. červnu. Od tohoto dne došlo k částečnému znovuotevření mešit, obchodů, nákupních center, parků a privátních klinik. Vládní úřady začaly fungovat na 20 % stavu zaměstnanců. Fáze druhá započala 1. července. Od tohoto dne dochází k částečnému znovuotevření restaurací, barů, muzeí, knihoven, dalších obchodů, pláží. Zaměstnanci soukromého a veřejného sektoru se navracejí do kanceláří v počtu maximálně 50 %.

Třetí fáze započne 3. srpna. Od tohoto data dojde k plnému otevření nákupních center. Částečně budou otevřeny sportoviště, tělocvičny, posilovny a salony. Bude také obnovena letecká doprava v tom smyslu, že dojde k povolení příletu letadel států z kategorie nízkého rizika. Poslední, čtvrtá fáze by měla nastat 1. září.

Bude obnovena možnost plného sdružování lidí, tedy dojde k povolení pořádání vystav a veletrhů. Plně otevřena budou veškerá kina, muzea, knihovny a divadla. Do Kataru se budou moci vrátit držitelé všech typů povolení k pobytu. Ještě bude upřesněno, zda bude stále povinná karanténa či nikoliv.

Zpět na začátek

Omán

Ománská centrální banka představuje stimulační balíček na podporu tamní ekonomiky ve výši 20 miliard amerických dolarů. 

Vláda dále přistupuje k podpoře ekonomiky sultanátu prominutím (a případně odsunutím o 6 měsíců) nejrůznějších povinných poplatků. Není tak například nutné platit za uskladnění potravin v centrálních skladech patřících státu po dobu půl roku, všechny splátky půjček Ománské rozvojové bance jsou odloženy o šest měsíců, prominutí nájmů platí po dobu tří měsíců pro výrobní závody nacházející se v průmyslových zónách.

Dále byly uvedeny v platnost různé úlevy týkající se dovozu, kdy lokální dovozce není kvůli šíření nákazy schopen dokladovat původ zboží, celní orgány se spokojí s etiketou na produktu, kde je zboží vyznačeno, nelze-li doložit certifikát o původu zboží.

Dokumenty, které doprovází zboží při jeho dovozu, budou automaticky považovány za originální, aniž by bylo nutné skládat garance. Dále dochází k podpoře podnikání v podobě prominutí platby turistických a městských daní ve výši 4 % pro restaurace, a to do 31. srpna 2020.

Ke stejnému datu dochází k prominutí platit městskou daň pro všechny obchodní společnosti, a to ve výši 5 %. Všechny společnosti, které budou v následujících třech měsících mít povinnost prodloužit obchodní licenci, jsou zbaveny povinnosti platit poplatky s tím spojené. Dochází ke snížení všech poplatků, které jsou vybírány v přístavech a na letištích při manipulaci s potravinami a zdravotnickým materiálem.

Ománská vláda vyzvala veškeré své podřízené administrativy, aby s okamžitou platností zredukovaly své rozpočty o 10 % v reakci na šíření nákazy covid-19 a nízkou cenu ropy. Mají tedy zredukovat své administrativní a výkonné náklady, pozastavit nové projekty, pozastavit školicí programy, zredukovat náklady na oficiální mise.

Od 29. března je přerušena veškerá civilní letecká doprava, turisté jsou vyzváni k opuštění Ománu, přicestovat mohou jen Ománci, ti ovšem mají zakázáno vycestovat. Turisté, kteří se aktuálně nachází v Ománu bez možnosti jej opustit s již neplatným vízem, jsou vyzváni, aby si online požádali o jeho prodloužení u ománské policie.

Rezidenti, kteří se nacházejí v zahraniční a s ohledem na přerušenou leteckou a námořní civilní dopravu nemohou počítat s návratem do Ománu a jejich rezidentní víza v mezidobí uplynou, mohou žádat o prodloužení online. Do odvolání je pozastavena civilní námořní doprava.

Uzavřena byla veškerá vzdělávací a veřejná zařízení, sportoviště, kluby, turistické atrakce, vše, kde se může scházet více lidí. Bylo rozhodnuto, že školní rok 2019/2020 byl ukončen ke dni 7. května. Byl nařízen zákaz pohybu osob mezi jednotlivými guvernoráty do odvolání, s výjimkou zaměstnanců rozhodných sektorů, kteří musí být přítomni na pracovišti, záchranné složky, distribuce potravin atd. Zaměstnanci soukromého sektoru, na které se vztahuje tato výjimka, obdrží speciální povolení.

Kvůli neustálému šíření nákazy je v Ománu od 13. července opětovně omezen počet přítomných pracovníků státního sektoru v kancelářích na maximálně 30 %, tam, kde je nutný provoz zajistit za osobní přítomnosti úředníků. Vláda také vyzývá soukromý sektor, aby v případech, kde je to možné, byla realizována práce předně z domova.

Po předchozím uvolnění zákazu cestování mezi guvernátory opětovně došlo k uzavření gubernií Dafár, Dakm a Masíra. Dne 13. 7. Omán vykázal dosud nejvyšší denní přírůstek nakažených, a to 2 164 osob.

S ohledem na stále nepříznivý vývoj v šíření nákazy covidu-19 Omán prozatím nepřistupuje k uvolňování možností mezinárodního cestování. Uzavřena tak nadále zůstává pozemní, námořní i letecká doprava. Obyvatelům Ománu je nadále zakázáno vycestovat do zahraniční. Kdo přicestuje do Ománu na základě obdrženého povolení, je povinen podstoupit 14denní karanténu.

Zpět na začátek

Bahrajn

Finanční balíček ve výši 11,5 mld. USD má podpořit lokální ekonomiku jako například výplaty mezd pro soukromý sektor, kde se to bude jevit jako nezbytné a účelné ze speciálního fondu (po dobu tří měsíců). Peníze by měly sloužit i na úhrady účtů za vodu a elektřinu pro fyzické a právnické osoby.

Pro společnosti dochází k upuštění od povinností platit nájmy za průmyslové pozemky. Počínaje dubnem je také po dobu tří měsíců upuštěno od výběru všech městských a turistických poplatků.

Fyzické a právnické osob jsou vyňaty z povinnosti platit veškeré municipální poplatky po dobu tří měsíců. Odkládají se splátky půjček, úvěrů, hypoték, pro občany Bahrajnu na půl roku. Poplatky za platby debetními kartami obchodníkům jsou sníženy na 0,8 %. Na popud centrální banky dochází ke snížení zásadních procentních vazeb pro bankovní sektor. Povinnost hotovostních rezerv pro komerční banky je snížena z 5 % na 3 %.

Do země smějí vstoupit jen občané Bahrajnu, ti, kdo mají zvláštní povolení od příslušné místní autority, diplomaté, členové OSN a další obdobné výjimky. Ostatní nejsou do Bahrajnu vpuštěni. Každý, kdo vstoupí na území Bahrajnu, je povinen podrobit se testu na covid-19 a podstoupit 14denní karanténu, a to bez ohledu na výsledek testu. Došlo k uzavření veškerých obchodů kromě potravin a lékáren.

Následně došlo k znovuotevření obchodů a nákupních center ve dnech 9. 4. až 23. 4, a to za přísných hygienických podmínek a dodržování povinných odstupů jednoho metru mezi zákazníky. Každý, kdo vyjde z domova, je povinen mít roušku. Dne 23. 4. spustila bahrajnská vláda online projekt mall.bh, což je vládní portál, kde má více než sto místních firem možnost zdarma promovat své obchody a nabízet své produkty a služby.

V Bahrajnu došlo k postupnému uvolňování restriktivních opatření. Od 7. května bylo umožněno znovuotevření obchodů a dalších privátních společností. Restaurace ovšem zůstávají nadále uzavřené, stejně tak i všechna kina, zábavní centra a obdobná zařízení, kde dochází ke shromáždění více lidí. Od 27. května docházelo k dalšímu rozvolňování. Veškeré obchodní a průmyslové podniky mohou být opětovně otevřeny s postupným navyšováním obsazenosti pracovní silou.

Všichni pracovníci a zákazníci musí mít roušky, provozovatelé musí zajistit rozestupy mezi pracovníky a zákazníky samými a navzájem, průběžnou dezinfekci a plnit další hygienická nařízení. Znovuotevření se týká všech kadeřnických salónů a salónů krásy za dodržování přísných hygienických podmínek. Nadále zůstávají uzavřena kina.

Bahrajn otevřel na volném prostranství Sitra polní nemocnici plně vybavenou 157 lůžky pro ošetření nejvážněji nemocných ve snaze o navýšení kapacit lůžek o dalších 500.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Bahrajn | Katar | Kuvajt | Omán | Zahraničí