Liberecký kraj již přes deset let podporuje výzkum, vývoj a inovace

Lidský potenciál, věda, výzkum a inovace — to je nejdůležitější kapitál budoucnosti, do něhož se vyplatí investovat. Inovace jsou tím, co žene svět kupředu, jsou motorem poháněným lidskými nápady a touhou vylepšit to, co by mohlo fungovat ještě lépe.

Výsledkem jsou konkrétní projekty a služby zdejším subjektům, které se zabývají vzděláváním, vědou, výzkumem a vývojem a přenosem poznatků do praxe. Snahou je umožnit vývoj produktů za využití místních jedinečných znalostí, tradic, zkušeností a vzájemné spolupráce.

Ilustrační fotografie

Liberecký kraj může stavět na svých přirozených konkurenčních výhodách v podobě jedinečných znalostí v oborech sklářství, strojírenství, textilnictví, elektrotechniky, nanotechnologií a membránových technologií.

Již v roce 2012 přijal Liberecký kraj za svou strategii, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje výzkumu a vývoje v Libereckém regionu (tzv. RIS3 strategie). Nástrojem pro naplnění této strategie se stal zejména projekt s názvem Smart Akcelerátor. Výkonnou složkou projektu je Agentura regionálního rozvoje – ARR, která uskutečňuje množství aktivit.

„Důležitý krok pro rozvíjení strategie podpory výzkumu a vývoje jsme učinili obzvláště ustanovením Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji, a to již v roce 2016. Právě dnes se konalo její 22. zasedání,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova a zároveň předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji. Ta rovněž působí jako poradní orgán krajské rady a přináší například podněty významné pro další podporu podnikatelského prostředí.

Didaktický inkubátor – studentský nápad za tisíce. Ideathon Liberec 2023 zná vítěze

Jedním z viditelných příkladů podpory inovací a vývoje je podnikatelský inkubátor Lipo.ink, který od roku 2018 poskytuje podporu začínajícím podnikatelům a malým společnostem, startujícím na komerční trh. Mezi jeho hlavní činnosti patří konzultační činnost, vícefázový inkubační program podpory začínajícím podnikatelům a start-upům nebo naplňování švýcarského programu Platinn, který slouží podnikatelům k dalšímu firemnímu rozvoji.

Dalším z možných příkladů podpory podnikání může být Regionální inovační program, který financuje v rámci svého dotačního fondu Liberecký kraj. „Prostřednictvím našich dotačních voucherů poskytl kraj od roku 2012 finanční prostředky 135 projektům ve výši téměř 25 milionů korun na podporu vývoje a inovací v malých a středních podnicích,“ dodal Jiří Ulvr.

Zvýšit úroveň akademického výzkumu a vývoje pomáhá Liberecký kraj také tzv. Asistenčními vouchery. Z nich kraj financuje přípravu vědecko-výzkumných projektů především z akademické sféry. Z tohoto programu již Liberecký kraj podpořil 8 projektů Technické univerzity v Liberci ve výši 1,6 milionu korun.

Kraj podpořil projektovou žádost například na projekty v tzv. Horizon Europe na posílení výzkumných a vývojových kapacit v oblasti pokročilých technologií čištění odpadních vod pro lepší budoucnost za 276.000 korun, dále do výzvy Národního centra kompetence – Průmyslový 3D tisk ve výši 129.000 korun anebo HE–TWINNING se zaměřením na udržitelné inteligentní materiály a technologie v hodnotě 214.000 korun.

Ilustrační fotografie

Smart Akcelerátor v současné době rozvíjí i aktivity mířící na podporu studentů a mladé generace. Jedná se zejména o polytechnické soutěže pro žáky a studenty středních a vysokých škol s cílem rozvíjet u nich inovativní myšlení a podnikavost, objevit v nich technické nadání, které je dále povede ke studiu technických oborů.

„Výraznou odezvu měl například 3. ročník soutěže pro studenty středních a vyšších škol Ideathon, kterou finančně podporoval Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci a která může být líhní nových studentských projektů nejen z technické oblasti, ale i z oblasti veřejného života. Hlavní cenu – 15 tisíc korun – letos obdržel tým Střední průmyslové školy Česká Lípa,“ zdůraznil radní Ulvr.

Kraj pořádá také soutěž pro žáky 8. a 9. tříd Bussines Talent, ve které žáci navrhují technická řešení k zadaným tématům. Vítězné týmy získávají hodnotné ceny (3D tiskárnu, robotickou stavebnici, humanoidního programovatelného robota apod.).

Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií 

Veřejnost může navštívit také akce typu PechaKuchaNight. Doposud se konalo již 10 takových událostí a vždy bylo vyprodáno. Cílem setkání je přestavení témat z různých oborů průmyslu, a to populárně-naučným způsobem. „Chceme tím podnítit zájem laické veřejnosti o vývoj v průmyslové sféře,“ přiblížil Ulvr.  

Zároveň projekt Smart Akcelerátor připravuje pro další období několik významných projektů regionálního i nadregionálního významu z oblasti digitalizace. Mezi ně patří zejména vybudování Juniorního centra pro kybernetickou bezpečnost při Střední průmyslové škole v České Lípě. Centrum by mělo být v budoucnosti komplexním a moderně technologicky vybaveným střediskem pro vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to pro celý region.

Mezi projekty s nadregionálním významem se řadí též Evropský digitální inovační hub. Projekt ve výši 3 milionů eur schválila Evropská komise v únoru letošního roku. Jeho cílem je přinést digitální technologie a dovednosti nejen malým a středním firmám, ale i veřejné správě a zvýšit jejich akceschopnost a efektivitu v produktech i službách. Projekt bude uskutečňovat konsorcium složené ze zástupců akademické, veřejné i podnikatelské sféry. Mezi členy patří Liberecký a Královehradecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, VÚTS a.s., Klastrová asociace a také ARR.

Ilustrační fotografie

V červenci letošního roku by měl být spuštěn Informační a datový portál Libereckého kraje, kde budou k dispozici data napříč veřejným prostorem od dopravy přes kulturu až po životní prostředí či sport.

„Smart Akcelerátor také neustále monitoruje a mapuje podnikatelské, akademické a veřejné prostředí. Na základě informací zpracováváme analýzy technologických trendů. Mezi současná aktuální témata můžeme zařadit zejména udržitelnou a komunitní energetiku. Přizvaní odborníci z řad energetických specialistů z privátního i veřejného sektoru přináší velmi cenné podněty pro formování energetické politiky nejen ve veřejném, ale i soukromém sektoru,“ dodal radní Jiří Ulvr.

Další významnou aktivitou projektu, kde hraje zásadní roli Liberecký kraj, je získávání mezinárodních zkušeností a hledání dalších možností inovativních know-how a jejich využití v podnicích regionu. Kraj je součástí tzv. mezinárodních platforem.

„Jsme kupříkladu v Evropské platformě REGIOTEX, která se zabývá výzkumem a vývojem v textilním průmyslu, či ve Water Smart Territories, jež se věnuje hospodaření s vodou a životnímu prostředí. Velmi inspirativní pro získání nových zkušeností jsou studijní cesty do Kanady, kde také – stejně jako u nás – funguje projekt podnikatelského inkubátoru. Přínosná byla také naše cesta na Taiwan či do Izraele, kde se výraznou měrou podílí na podpoře start-upů a digitalizace veřejné správy,“ uzavřel Jiří Ulvr.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

Doporučujeme