Program Horizont Evropa

Horizont Evropa je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace pro období 2021–2027.

Navazuje na úspěchy dosažené programem Horizont 2020, který skončil v prosinci 2020 a je často označován jakožto „success story“ EU. Rozpočet programu činí 95,517 mld. euro (v běžných cenách), tedy o 30 % více, než získal Horizont 2020. Navýšení rozpočtu odráží skutečnost, že výzkum a inovace zůstávají jednou z hlavních politických priorit EU.

Ilustrační fotografie

Rozpočet je rozdělen mezi tři hlavní pilíře a jednu průřezovou oblast programu . Největší část rozpočtu je určena na řešení globálních výzev.

Horizont Evropa je nejen největším, ale (slovy Evropské komise) také dosud nejambicióznějším výzkumným a inovačním programem, který má potenciál vytvořit významný vědecký, společenský a ekonomický dopad, přispět ke klimatickým cílům a vytvořit nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa.

Novinkou programu jsou mise, které jsou navázány na tematické klastry ve druhém pilíři. Mise jsou definovány jako portfolia projektů s odvážnými a zároveň měřitelnými cíli. Koncept misí byl inspirován misí Apollo 11, která měla obrovský dopad pro celé lidstvo. A právě slovo „dopad“ (na vědu, společnost a občany) je v souvislosti s misemi velmi často skloňováno. Předpokládá se, že dopad misí bude mnohonásobě větší, než by tomu bylo u individuálních projektů. Charakteristickým znakem misí je přístup bottom-up, který umožňuje zapojení široké škály aktérů do jejich designu.  

Kromě misí se s klastry pojí také Evropská partnerství , což jsou iniciativy, které Evropská komise implementuje ve spolupráci s partnery z veřejné nebo soukromé sféry.

Významnou roli v programu získává také Evropská rada pro inovace, jejíž projekty byly pilotně otestovány již v programu Horizont 2020 a která se nově stává nedílnou součástí třetího pilíře.

Velký důraz je kladen na otevřenost vědy. Otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům se stává standardním požadavkem a modem operandi programu. Otvírají se také nové možnosti pro zapojení zemí s dobrou vědeckou, inovační a technologickou kapacitou. 

Dvěma klíčovými legislativními akty jsou Pravidla pro účast a šíření výsledků a Strategický plán.

Více informací o programu Horizont Evropa

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme