Podnikatelé loni od ČMZRB získali rekordní výši podpory – přes 16 miliard korun

Navzdory mírnému ochlazování růstu české ekonomiky, podnikatelé neztrácejí chuť investovat. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) jim v roce 2019 poskytla podporu ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu 16,2 mld. Kč a pomohla jim na území ČR profinancovat téměř 6 200 projektů.  To je nejvíc za dobu existence banky. Vzhledem k tomu, že ČMZRB poskytuje podporu podnikatelům ve spolupráci s komerčním sektorem, hodnota podpořených projektů přesáhla 26 mld. korun.

ČMZRB vykazuje nárůst poskytované podpory podnikatelům dlouhodobě, rekordní objem z roku 2018 byl loni překonán o 30 %. Důvodů, proč se tak děje, je několik. „Úkolem naší banky je působit proticyklicky, což znamená, že klíčovou úlohu by měla sehrávat právě v době, kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. A navzdory tomu, jaká je situace na trhu, podnikatelé potřebují inovovat svoje výrobní procesy, aby posílili svou konkurenceschopnost. Pokud tedy mají možnost pro svůj růst využít zvýhodněné financování a usnadnit tak cestu svého rozvoje, tak ho využijí. Navíc v loňském roce jsme díky novým programům, jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky, rozšířili nabídku podpory a tím i škálu podnikatelů, kteří ji mohou využít,“ vysvětluje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podnikatelé nejčastěji využili zvýhodněné financování od ČMZRB k pořízení nové technologie, která jim umožňuje inovovat výrobní proces a zvýšit svou konkurenceschopnost, a dále k profinancování zásob. „Řada firem vzhledem k oboru, v němž působí, se dlouhodobě potýká s tím, že jim materiál či zboží na skladě váže finanční prostředky. Naše záruky jim pak pomáhají získat provozní úvěr a vylepší tak jejich cash flow,“ doplňuje Jirásek.

Nejvíce projektů profinancováno malým podnikům

Většinu programů podpory za využití zdrojů ze Strukturálních fondů EU, Evropského investičního fondu a částečně také národních zdrojů, spravuje ČMZRB pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Návratná forma podpory, na kterou se s ČMZRB zaměřujeme 28 let, v novém programovacím období 2021 – 2027 nabyde na významu. Je to cesta, jak zajistit dlouhodobý přísun prostředků na podporu podnikatelského sektoru, který tvoří páteř české ekonomiky. To, že podnikatelé záruky a zvýhodněné úvěry od ČMZRB využívají, svědčí o tom, že tato forma podpory funguje a firmy jsou zvyklé ji využívat, obzvlášť v době, kdy zpomaluje hospodářský růst,“ uvádí Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, a dodává: „V letošním roce ve spolupráci s ČMZRB plánujeme ve větší míře podpořit rodinné firmy a dále prostřednictvím dceřiné společnosti ČMZRB investiční podpořit malé a střední firmy ve formě kapitálových vstupů a začít tak využívat další návratný nástroj podpory.“

Drtivou většinu projektů – přes 95 % –, kterou ČMZRB pomohla podnikatelům v roce 2019 profinancovat, realizovaly malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci, a více než polovinu dokonce drobní podnikatelé, tj. firmy s méně než 10 zaměstnanci. V ostatních případech, vyjma několika energeticky úsporných projektů realizovaných velkými firmami, šlo o středně velké podnikatele, kteří podporu ČMZRB využili především na investice.  „Letošní rok se nese ve znamení Roku malého podnikání. Jedním z našich úkolů je zajistit dlouhodobou podporu pro jejich stabilitu a další růst, protože rozvoj těchto firem je klíčový pro budoucí vývoj české ekonomiky, a to jak z pohledu HDP, tak zaměstnanosti. ČMZRB je v tomto ohledu pro nás ideálním partnerem a je dobrým znamením, že její produkty využívají právě drobní podnikatelé a malé firmy v takovém rozsahu,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Do inovací investují hlavně firmy z průmyslu

Větší část objemu poskytnuté podpory byla podnikatelům poskytnuta ve formě záruk. Těch ČMZRB vystavila přes 5 600 v objemu necelých 14 mld. Kč. Nejčastěji se zaručila za úvěry od Komerční banky, České spořitelny a UniCredit Bank. Nejžádanějšími záručními produkty byly Záruka 2015 až 2023 a nově také EXPANZE-záruky. Hlavním úkolem těchto programů je usnadnit podnikatelům přístup k bankovním úvěrům a pomoci tak profinancovat jejich projekty jak provozního, tak investičního charakteru. Menší část objemu podpory pak byla poskytnuta ve formě zvýhodněných úvěrů, nejčastěji se jednalo o bezúročný úvěr z programu Expanze-úvěry. V jeho rámci bylo profinancováno 433 projektů, na něž ČMZRB poskytla 2,2 mld. Kč. Úvěry banka nejčastěji spolufinancovala s Komerční bankou, Českou spořitelnou,  ČSOB a ČSOB Leasing.

Zatímco záruky nejčastěji čerpali podnikatelé působící v oblasti obchodu, průmyslu a stavebnictví na realizaci projektů v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, zvýhodněné úvěry, které jsou určeny pouze na investice, využili téměř z poloviny podnikatelé z průmyslu a byly jimi profinancovány projekty v Jihomoravském, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji.  

Záruční i úvěrové produkty banky byly také využity na pořízení nových strojů a zařízení určených k realizaci projektů, které spadají  do tzv. zvláštních podporovaných aktivit, jako je zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, zavedení, resp. rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, podnikatelská centra a materiálové a energetické využití odpadů.

Podpora poskytovaná ČMZRB malým a středním podnikatelům naplňuje pilíř Chytré investice v rámci Inovační strategie ČR 2019 – 2030, jejímž cílem je posílit využívání finančních nástrojů k rozvoji a růstu malých a středních podniků v ČR, inovacích v průmyslu a dalších oblastech. Jde o konkrétní formu podpory inovací v ČR, na niž se ČMZRB zaměří i v příštím programovacím období 2021 – 2027.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme