Pomoc podnikatelům v době koronaviru: Daňové úlevy, podpora OSVČ i kurzarbeit

Vláda chce podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka nasměrovat na pomoc ekonomice bilion korun. Peníze jdou na příspěvky živnostníkům, bezúročné úvěry firmám či na ošetřovné pro rodiče, kteří museli zůstat doma s dětmi. Velké částky spolkne kurzarbeit, který má udržet lidem práci a firmám životaschopnost. 

Na podporu české ekonomiky cílí desítky opatření. Nejaktuálnější informace lze nalézt na webu vlády, jednotlivých ministerstev nebo například ve speciálu portálu BusinessInfo.cz. Následuje přehled nejdůležitějších opatření připravených v době uzávěrky magazínu:

První fázi boje s pandemií ustálo Česko solidně, teď přijde účet za ekonomické dopady.

Program COVID II. Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) i malým a středním podnikům bude Českomoravská záruční a rozvojová banka ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milionem korun na úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun (více na straně 6).

„Ošetřovné“ pro OSVČ. Tedy dotace ve výši 424 Kč za každý den v karanténě nebo ošetřování člena rodiny (500 Kč za duben – poznámka redakce). Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho bude ministerstvo průmyslu a obchodu.

Přímá podpora OSVČ. Jde o podpůrné opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 25 tisíc korun. Mimořádná pomoc se bude vyplácet na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu.

Programy Technologie COVID a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze.

Balíček opatření na podporu dopravy. Dopravcům nákladní kamionové dopravy se odloží platby za mýto i silniční daň. Také se posílí investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem a Slovenskem či Polskem.

Takzvaný kurzarbeit, tedy kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Kompenzace pro ty zaměstnavatele, kteří prokážou, že nemohou vyrábět kvůli omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejich výrobcích či službách.

Liberační balíček, kterým se podnikatelům promíjí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty, posunuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, promíjí daň z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně, řeší příslušenství silniční daně.

Pro živnostníky, kteří museli zůstat doma kvůli hlídání dětí po uzavření škol, bylo schváleno ošetřovné ve výši 424/500 korun denně.

Státní agentury s novými službami zdarma

Na krizi zareagovaly také státní agentury tím, že nabídly zadarmo i služby, které jsou jindy zpoplatněny, nebo zavedly úplně nové služby. Patří sem následující nabídky: 

Agentura CzechTrade nabídla bezplatné individuální exportní poradenství. Poskytují ho její experti v 58 zemích světa. A to jak přes českou centrálu CzechTrade v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.

Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem. Platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Bankovní produkty ČEB. Předexportní financování, úvěry, odkup pohledávky či záruční produkty na uvolnění cashflow. Služby českým firmám od ČEB ve spolupráci s EGAP.

Kvůli pomoci se mění některé zákony

Vláda rovněž upravuje mnohé právní předpisy, což představuje další pomoc podnikatelům a živnostníkům. V tuto chvíli se nacházejí v různých fázích legislativního procesu. Konkrétně jde mimo jiné o následující úpravy:

Novelu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun.

Legislativu k sociálnímu zabezpečení a novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou se OSVČ na půl roku odpouštějí minimální povinné platby na sociální a

zdravotní pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu – má zmírnit dopady pandemie na účastníky soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby.

Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19. Počítá s vyhlášením moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem.

Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením

peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu tří měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Pandemie změní i trh s bydlením a nájmy

Některé nové zákonné úpravy směřují i na narovnání realitního trhu či lepší kontrolu ubytování turistů, kteří se mohou stát zdrojem nákazy. Jsou to následující úpravy:

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Chrání nájemce komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium.

Novela zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Má zavést novou povinnost pro pronajímatele ubytovacích prostor jako Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme