Program COVID – Nájemné: stát již může proplácet žádosti

(Aktualizováno 1. 2.) Program, kterým stát pomáhá podnikatelům s nájemným, Česká republika úspěšně notifikovala u Evropské komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může začít proplácet žádosti. V druhé výzvě programu COVID Nájemné je možné žádat až do 29. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Informace k Výzvě 3 COVID – NÁJEMNÉ (žádosti od 22. ledna 2021)

„Teď, když jsme získali potvrzení Evropské komise, začneme okamžitě podnikatelům posílat peníze,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Prostřednictvím programu do značné míry kompenzujeme klíčové náklady spojené s chodem uzavřených provozoven.“

Stát ve druhé výzvě přispívá za červenec, srpen a září 50 procent. Na program jsou vyčleněny tři miliardy korun. V nově výzvě už neplatí podmínka dokládat slevu od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální částka, kterou může jeden žadatel na všechny své provozovny získat, činí deset milionů korun.

„Zájem podnikatelů je velký, v programu k dnešnímu dni evidujeme 11 314 žádostí v celkové částce požadované dotace 1 229 332 015 Kč,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

O programu COVID – NÁJEMNÉ – Výzva 2

Aktuálně !

Informační systém AIS MPO se opět spouští v sobotu 23. ledna 2021 v 8:00 hodin. Za problémy se MPO omlouvá.

Termín pro podávání žádostí v programu COVID – Nájemné Výzva 2 se prodlužuje do čtvrtka 4. února 2021. O podporu nikdo z žadatelů při splnění stanovených podmínek nepřijde.

Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 4. února 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy najemne.mpo.cz.

Všechny formuláře a čestná prohlášení budou přístupná v informačním systému MPO pro příjem žádostí. Dotazy mohou být zasílány na covidnajemne@mpo.cz.

Registrace v systému pro příjem žádostí: ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz a v příloze Výzvy na stránkách MPO.

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (každý den 8-18 hod.) na telefonu: 841 135 135 či e-mailu: hotline-aismpo@asd-software.cz.

Parametry Výzvy 2

 • Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020, tj. za 3. Q. 2020
 • Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli
 • Podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce, stejně jako tomu bylo u Výzvy 1
 • Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají
 • Zároveň žadatel nesmí překročit limit Dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1 800 000 EUR
 • Přiznání dotace žadateli nebude podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci

Oprávněný žadatel (nájemce)

 • je podnikatel (fyzickou, nebo právnickou osobou) vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
 • uplatní se na nájemní, podnájemní i pachtovní smlouvy
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020
 • v důsledku přijatého krizového opatření schváleného vládou usnesením č. 1103 ze dne 26. října 2020 mu byl zakázán nebo omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, přičemž okruh oprávněných žadatelů se neaplikuje na subjekty dle článku I. bodu 8. (zákaz nočního a nedělního prodeje) a subjekty dle článku II. bodu 5. (provoz květinářství) a bodu 6. (provoz farmářských trhů) usnesení vlády ze dne 26. října č. 1103
 • do okruhu žadatelů tedy mimo obecně povolené provozy (v rozsahu výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje stanoveného bodem I/1 usnesení vlády ze dne 26. října 2020 č. 1103 ve znění pozdějších usnesení vlády) nespadají:
  • čerpací stanice s palivy a mazivy
  • lékárny
  • prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích
  • prodejny ve zdravotnických zařízeních
  • provozovny stravovacích služeb, které mají výjimku ze zákazu provozu těchto služeb, tzn. (i) provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních) a (ii) provozovny v ubytovacích zařízeních
  • květinářství
  • trhy, které mají výjimku ze zákazu provozování trhů a tržišť, tzn. (i) pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně, (ii) prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky a (iii) provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod.
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou považovány za nedoplatek):
  • Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.  

Podmínky Výzvy 2

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Administrace Výzvy 2

 • Žádosti budou administrovány prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy https://najemne.mpo.cz
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení na https://najemne.mpo.cz. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Co je potřeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti tedy informační systém žadatele o podporu provede.

Vše potřebné k programu je k dispozici na webové adrese www.mpo.cz/najemne. Na portálu BusinessInfo.cz najdete nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID Nájemné.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme