Vyhlášení programu pomoci COVID nájemné se přiblížilo

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR projednala vláda, nyní ho čeká evropská notifikace. Po notifikaci (schválení) programu Evropskou komisí vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním, jakou formou bude možné o dotaci žádat.

PŘEDBĚŽNÉ INFO: Kdo může žádat, podmínky, forma podpory, žádosti, harmonogram

Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 procenty.

Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí. Do června totiž situaci řeší mimořádné opatření vlády, které říká, že zpoždění platby nájmu za nebytový prostor kvůli koronaviru není důvodem k výpovědi. „Program COVID – Nájemné je jedním z nejnáročnějších návrhů, kde odhadujeme, že si příspěvek státu na nájemném za tři měsíce vyžádá 4 až 5 miliard korun. Platit má, že pokud se pronajímatel a nájemce dohodnou, stát je připraven přidat 50 procent,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Inspirovali jsme se na Slovensku, obdobně to mají i ve Švédsku, Estonsku aj. Jde o pomoc pro všechny, kteří nemohou provozovat živnost,“ doplňuje ministr.

Čeká se na Evropskou komisi

V souvislosti s novým programem vzniká na MPO speciální tým, který bude mít žádosti na starosti. Protože jde o dotaci, pravidla už nemusí jít do parlamentu, vychází se z dřívější legislativy. „Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého je nyní možné poskytovat přímé granty až do výše 800 tisíc eur. Dotace, která je určená výhradně na částečnou úhradu nájemného podnikatelům, jejichž činnost ovlivnil koronavirus, se bude financovat z vládní rozpočtové rezervy,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová. Ta potvrzuje, že je nyní nutná notifikace programu Evropskou komisí. Poté bude program bezodkladně vypsán.     

Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně. Dotace 50 procent nájemného na měsíce duben, květen a červen bude do maximální výše 10 milionů korun. Podnikatelé ji budou moct čerpat v případě, že nemohli v kontextu s koronavirem prodávat zboží a služby v provozovnách alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020.

„U nájemců, kteří mají pronajímatele z veřejné sféry, automaticky poskytneme 80 %, abychom vše zjednodušili, neboť státní subjekty budou slevu 30 % poskytovat,“ prozrazuje vicepremiér Havlíček. Podrobnosti MPO zveřejní na webu www.mpo.cz, jakmile bude program schválen, respektive notifikován EK. Záměrem je maximálně využívat elektronické podání dokumentů s cílem vyřizovat žádosti co nejdříve.    

Podrobnosti k Programu COVID III

Předběžné podmínky programu Nájemné
(do oficiálního vyhlášení výzvy MPO se jedná jen o nezávaznou informaci)

Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

 • je fyzickou osobou – podnikatelem, nebo právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona
 • užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před 12. březnem 2020
 • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 mu byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor pro provozovnu
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou považovány za nedoplatek): 
  • Finanční úřad,  
  • Česká správa sociálního zabezpečení,  
  • zdravotní pojišťovny,  
  • Státní pozemkový úřad,  
  • Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku,  
  • Státní fond životního prostředí,  
  • Státní fond rozvoje bydlení,  
  • Celní správa ČR,  
  • Státní fond kultury,  
  • Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie,  
  • Státní zemědělský intervenční fond,  
  • kraje, obce a svazky obcí.   

Podmínky poskytnutí dotace:

 • pronajímatel poskytne slevu ve výši 30 % z ceny nájmů za období duben, květen a červen 2020; tato podmínka nemusí být splněna, je-li pronajímatelem stát
 • žadatel (nájemce/podnájemce) zaplatí 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020; je-li pronajímatelem stát, musí žadatel zaplatit 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 • k pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost o dotaci; pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemníků, může žadatel o podporu žádat pouze na poměrnou část
 • žadatel může předložit jednu žádost za stejnou provozovnu, tj. může požádat i za více provozoven (např. prodejní sítě)

Forma a výše podpory:

 • podpora je poskytována za období duben, květen a červen 2020 v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; skončí-li nájemní smlouva před koncem června, lze žádat jen o dotaci za dobu trvání nájmu
 • výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020, pokud mu byla poskytnuta sleva 30 % pronajímatelem a uhradil před podáním žádosti 50 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 • pokud je pronajímatelem stát, pak výše podpory pro žadatele činí 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 • pokud se k nájemnému účtuje DPH, tak na tento výdaj nelze čerpat podporu
 • maximální možná podpora na jednoho příjemce je 10 mil. Kč, poskytuje se nejpozději do konce roku 2020

Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

 • žádost se podává elektronicky, způsob podání bude specifikován ve Výzvě uveřejněné na webu MPO
 • součástí žádosti je:
  • české prohlášení příjemce podpory o tom, že splňuje veškeré podmínky programu a vzdává se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020
  • čestné prohlášení pronajímatele, kterým bude prokázáno, že mezi žadatelem a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva uzavřená před 12. březnem 2020 s uvedením informace, do kdy smlouva trvá, a prohlášení, že pronajímatel není osobou spřízněnou s žadatelem
  • doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020
   • v případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019
   • pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 12. března 2020;
  • doklad potvrzující uhrazení části nájemného na danou provozovnu
  • žadatelem podepsaný návrh dohody, že jsou vyrovnány veškeré nároky žadatele vůči ČR z titulu náhrady škody způsobené mimořádnými  opatřeními
  • doklad potvrzující uhrazení DPH za 70 % (soukromý pronajímatel), resp. 80 % (státní pronajímatel) nájemného za období od 1. dubna 2020 do dne podání žádosti, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory

Předpokládaný časový harmonogram

 • květen 2020: zveřejnění Výzvy
 • červen, červenec 2020: předložení žádostí
 • červen až srpen: proplácení dotací

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů

Upozornění!
Výše uvedené jsou předběžné podmínky programu Nájemné. Do schválení notifikace EK a následného oficiálního vyhlášení výzvy MPO se jedná jen o nezávaznou informaci.

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Pravidelné novinky e-mailem