MPO vyhlásilo Výzvu k programu COVID – Nájemné, žádat o podporu bude možné od 26. června 2020

(Aktualizováno 26. 6. 2020) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Zájemci o tuto podporu se nyní mohou s Výzvou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

ZÁKLADNÍ INFO: Kdo může žádat, podmínky, forma podpory, žádosti, poradna

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

„Výzvu jsme od počátku koncipovali tak, abychom nájemcům v provozovnách poskytli podporu rychle, na základě jasných pravidel, za celý druhý kvartál roku 2020, a to vše bez zbytečné byrokracie a on‑line. K čerpání podpory za celé období duben, květen a červen tedy postačuje jen jedna žádost, proto je logické, že vše spouštíme právě nyní. Při přípravě programu jsme spolupracovali s celou řadou podnikatelských reprezentací, pečlivě zohledňovali stanoviska obou stran nájemních vztahů a parametry Výzvy jsme konzultovali také se zástupci místních samospráv. Aktuálně čekáme jen na dokončení potřebného softwarového řešení, které umožní ověření identity žadatele i jeho provozovny on-line a zajistí komfortní způsob podání žádosti i vyplácení podpory přes informační systém na webu MPO,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podstatou programu COVID – Nájemné je participace, která v praxi znamená: pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.“

V souvislosti s novým programem vznikl na MPO speciální tým, který bude mít žádosti na starosti. Protože jde o dotaci, pravidla už nemusí jít do parlamentu, vychází se z dřívější legislativy. „Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého je nyní možné poskytovat přímé granty až do výše 800 tisíc eur. Dotace, která je určená výhradně na částečnou úhradu nájemného podnikatelům, jejichž činnost ovlivnil koronavirus, se bude financovat z vládní rozpočtové rezervy,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová.

Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně. Dotace 50 procent nájemného na měsíce duben, květen a červen bude do maximální výše 10 milionů korun. Podnikatelé ji budou moct čerpat v případě, že nemohli v kontextu s koronavirem prodávat zboží a služby v provozovnách alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020.

„Naší snahou je vyřizování žádostí maximálně usnadnit. Proto jsme ve spolupráci s partnery připravili informační systém, který žadatele procesem podávání žádostí provede a také mu umožní stav vyřizování žádosti sledovat, případně žádost doplnit či upravit,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchodu Martina Tauberová a dodává: „Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze nyní poskytovat přímé granty až do výše 800 000 eur. Dotace je financována z vládní rozpočtové rezervy, kde je na ni aktuálně vyčleněno 5 miliard korun.“  

Podrobnosti k Programu COVID III

Podmínky programu COVID Nájemné

 • Program je notifikován Evropskou komisí.
 • Výzvu MPO zveřejňuje 19. června.
 • Žádosti bude možné podávat od 26. června od 9 hodin on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz až do 30. září 2020.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz (manuál k elektronické identifikaci).
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře budou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele.
 • Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.
 • Od července 2020 proplácení podpory – v případě správného podání žádosti se očekává platba na účet nájemce v rozmezí 2-3 týdnů.

Rozhodné období a rozhodné nájemné

 • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora, se považuje období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. V případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. dubna 2020 do skončení nájmu.
 • Za rozhodné nájemné se považuje původní výše nájmu před slevou poskytnutou pronajímatelem, která je stanovená z nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, za rozhodné období, a která se zároveň vztahuje pouze na prostor provozovny podle § 17 živnostenského zákona.

Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem
 • užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před 13. březnem 2020
  • Přičemž podpora Programu se vztahuje na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pokud jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání).
 • uplatní se na nájemní, podnájemní i pachtovní smlouvy
 • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor pro provozovnu
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou považovány za nedoplatek): 
  • Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.   

Podmínky poskytnutí podpory:

 • pronajímatel poskytne slevu ve výši alespoň 30 % rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020), tato podmínka nemusí být splněna, je-li pronajímatelem stát
 • žadatel (nájemce/podnájemce/pachtýř) zaplatí alespoň 50 % rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020); je-li pronajímatelem stát, musí žadatel zaplatit alespoň 80 % rozhodného nájemného; uhrazení těchto částek musí být provedeno nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory
 • k pronajímané provozovně může být vztažena jen jedna žádost o dotaci; pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemců, může žadatel o podporu žádat pouze na poměrnou část
 • žadatel může požádat i za více různých provozoven (např. prodejní sítě), maximálně však do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni účinnosti Výzvy, a do výše 10 mil. Kč.

Forma a výše podpory:

 • podpora je poskytována za rozhodné období v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; skončí-li nájemní smlouva před koncem června, lze žádat jen o dotaci za dobu trvání nájmu
 • výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z rozhodného nájemného, pokud mu byla poskytnuta sleva alespoň 30 % pronajímatelem a uhradil před podáním žádosti alespoň 50 % z rozhodného nájemného
 • pokud je pronajímatelem stát, pak výše podpory pro žadatele činí 80 % z rozhodného nájemného, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti alespoň 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020
 • pokud se k nájemnému účtuje DPH, tak na tento výdaj nelze čerpat podporu
 • maximální možná podpora na jednoho příjemce je 10 mil. Kč, poskytuje se nejpozději do konce roku 2020

Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

 • žádosti lze podávat od 26. června (9 hodin) do 30. září 2020
 • žádost se podává elektronicky prostřednictvím informačního systému MPO, způsob podání je specifikován ve Výzvě uveřejněné na webu MPO
 • součástí žádosti je:
  • české prohlášení příjemce podpory o tom, že splňuje veškeré podmínky programu a vzdává se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020
  • čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným nebo elektronickým podpisem, kterým bude prokázáno, že mezi žadatelem a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva uzavřená před 13. březnem 2020 s uvedením informace, do kdy smlouva trvá, a prohlášení, že pronajímatel není osobou spřízněnou s žadatelem, a prohlášení, že pronajímatel poskytl nájemci slevu z nájemného alespoň ve výši 30 %
  • doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020
   • v případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019
   • pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020
  • doklad potvrzující uhrazení části nájemného na danou provozovnu
 • Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti tedy informační systém zájemce o dotaci provede.
 • Instituce a organizace spadající do režimu zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  Do režimu zákona o majetku ČR spadají:
  • ministerstva a jiné správní úřady
  • Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství
  • Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu
  • jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis
  • jiná zařízení dle § 51 zák. č. 219/2000 Sb.
   • státní rozpočtové organizace zřízené zvláštním právním předpisem, nebo zřízené ústředními orgány
   • Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace a státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů
  • státní příspěvkové organizace
  • Dle § 54 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. však do režimu zákona nespadají státní podniky.

Poradna

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů
Dotazy mohou být zasílány na covidnajemne@mpo.cz.

Registrace v systému pro příjem žádostí: ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz a v příloze Výzvy na stránkách MPO. Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO na telefonu 841 135 135 či e-mailu: hotline-aismpo@asd-software.cz

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme