Nejčastěji kladené otázky ve vztahu k podnikání v Ruské federaci

Pracovněprávní a migrační problematika

16. Jakým způsobem lze získat pracovní povolení pro práci v Ruské federaci a jaké dokumenty je nutné za tímto účelem předložit?

Proces získání pracovního povolení v Ruské federaci se dělí na tři etapy:

(a) První etapa

Společnost, která hodlá zaměstnat zahraniční pracovníky, musí získat od pracovního úřadu vyjádření o účelnosti zaměstnání zahraničních pracovníků. V současné době je pro získání vyjádření nutno předložit následující doklady:

 • notářsky ověřenou kopii osvědčení o státní registraci právnické osoby (zaměstnavatele)
 • notářsky ověřenou kopii osvědčení о přihlášení právnické osoby (zaměstnavatele) u finančního úřadu v místě sídla na území Ruské federace
 • notářsky ověřenou kopii dopisu od státního statistického úřadu
 • právními předpisy stanovenou žádost.

Vyjádření se vydává ve lhůtě minimálně 30 kalendářních dnů ode dne podání dokumentů. Tato lhůta může být prodloužena rozhodnutím příslušného státního orgánu.

(b) Druhá etapa

Společnost, která hodlá zaměstnat zahraniční pracovníky, musí získat povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků. Dané povolení se vydává s ohledem na kvóty, které každoročně vydává vláda Ruské federace.

V současné době je pro získání povolení nutno předložit následující doklady:

 • žádost o vydání povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků
 • notářsky ověřenou kopii osvědčení o státní registraci právnické osoby (zaměstnavatele)
 • notářsky ověřenou kopii osvědčení о přihlášení právnické osoby (zaměstnavatele) u finančního úřadu v místě sídla na území Ruské federace
 • návrh pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu potvrzujícího úmysl zaměstnat zahraničního občana (podmínky odměňování za práci a ochrany zdraví při práci, sociální zabezpečení a pojištění stanovují předpisy RF a mezinárodní smlouvy, jimiž je RF vázána)
 • originál platebního příkazu prokazujícího zaplacení státního poplatku (k únoru 2014 činí výše poplatku 6000 rublů za každého zahraničního pracovníka).

Zahraniční společnost (pobočka, zastoupení) předkládá též další dokumenty stanovené předpisy RF.

Vyjádření se vydává ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne podání dokumentů, při provádění dodatečného posouzení dokumentů činí tato lhůta max. 45 kalendářních dnů.

(c) Třetí etapa

Získání povolení k zaměstnání cizího státního občana. V současné době je pro získání povolení nutné předložit následující doklady:

 • žádost o vydání pracovního povolení
 • kopii cestovního pasu (jehož platnost nesmí být kratší než 6 měsíců) a víza cizího státního občana
 • 1 fotografii
 • potvrzení o tom, že cizí státní občan netrpí žádnou z chorob, jejichž seznam je stanoven právním předpisem RF
 • notářsky ověřenou kopii dokumentu o dosaženém profesním vzdělání, kvalifikaci, anebo potvrzení o ekvivalenci takového dokumentu s ruským diplomem (osvědčením) o profesním vzdělání
 • kopii povolení společnosti k zaměstnávání zahraničních pracovníků
 • originál platebního příkazu dokládajícího úhradu státního poplatku, který k únoru 2014 činí 6000 rublů
 • jiné dokumenty, stanovené právními předpisy.

Vyjádření se vydává ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne podání dokumentů, při provádění dodatečného posouzení dokumentů činí tato lhůta max. 45 kalendářních dnů.

V průběhu všech etap lze s ohledem na časté praktické problémy doporučit využít služeb zprostředkovatelské organizace poskytující pomoc při obstarávání nezbytných rozhodnutí a povolení.

Vysoce kvalifikovaný specialista

Jednou z výjimek, na které se nevztahují kvóty pro vydávání pracovního povolení, je tzv. „vysoce kvalifikovaný specialista“. Přitom za vysoce kvalifikovaného specialistu se považuje zahraniční občan, který má takové pracovní zkušenosti nebo výsledky v konkrétním oboru, že odměna za jeho práci v Ruské federaci za období nepřevyšující jeden rok činí minimálně 2 miliony rublů (pro zahraniční vysoce kvalifikované specialisty, kteří se účastní inovativního projektu „Skolkovo“ nebo kteří působí jako vědci či učitelé je zaveden výhodnější režim získání statutu vysoce kvalifikovaného specialisty).

Právo zaměstnávat tyto vysoce kvalifikované specialisty mají ruské obchodní společnosti, vědecké organizace a vzdělávací zařízení profesionálního vzdělávání, zdravotnická zařízení a rovněž další organizace vykonávající vědeckou, vědecko-technickou a inovační činnost, vývojovou činnost, výzkum, přípravu odborníků v souladu se státními prioritními zájmy na rozvoj vědy, technologií a techniky v Ruské federaci a pobočky zahraničních právnických osob akreditované na území Ruské federace.

Pro účely vydání pracovního povolení pro vysoce kvalifikovaného specialistu je nutné předložit následující dokumenty:

 • příslušnou žádost o vydání pracovního povolení pro vysoce kvalifikovaného specialistu
 • pracovní smlouvu nebo jinou občansko-právní smlouvu o výkonu práce (poskytnutí služeb) s vysoce kvalifikovaným specialistou, jejíž účinnost bude vázána na získání pracovního povolení pro vysoce kvalifikovaného specialistu
 • písemný závazek uhradit náklady Ruské federaci, vzniklé s případným správním vyhoštěním vysoce kvalifikovaného specialisty z území Ruské federace nebo s jeho případnou deportací
 • jiné dokumenty, stanovené právními předpisy.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí maximálně 14 pracovních dnů a pracovní povolení se vysoce kvalifikovanému specialistovi vydává na dobu účinnosti pracovní (nebo jiné občansko-právní) smlouvy, ne však na déle než na 3 roky.

Vysoce kvalifikovaní specialisté při získání pracovního povolení nepodléhají státní daktyloskopické registraci osob. Daň z příjmů vysoce kvalifikovaných osob činí 13 %. Vysoce kvalifikovaní specialisté pobývající na území Ruské federace ne více než 90 kalendářních dnů se nemusí registrovat v místě pobytu.

17. Jaký právní vztah je vhodný pro výkon funkce generálního ředitele ve společnosti s ručením omezeným?

Vztah generálního ředitele a společnosti s ručením omezeným je upraven zpravidla pracovní smlouvou uzavíranou mezi společností a generálním ředitelem. Za společnost podepisuje pracovní smlouvu osoba předsedající valné hromadě společnosti, na níž je volen generální ředitel, nebo společník zmocněný k tomuto kroku usnesením valné hromady společnosti.

Pracovní smlouvou může s generálním ředitelem OOO podepsat kromě osob jmenovaných výše také předseda dozorčí rady společnosti nebo osoba zmocněná na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti, pokud rozhodování o těchto otázkách spadá do kompetence dozorčí rady dle stanov společnosti.

18. Jaké jsou základní zásady pracovní smlouvy dle ruských právních předpisů?

Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v písemné formě na dobu neurčitou nebo ve výjimečných případech na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě (nejvýše však na dobu pěti let). Pracovní smlouva musí obsahovat následující podstatné náležitosti (k únoru 2014):

 • (a) údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli
 • (b) datum a místo uzavření pracovní smlouvy
 • (c) místo výkonu práce (s uvedením oddělení)
 • (d) pracovní zařazení (funkce a druh svěřené práce)
 • (e) datum nástupu do práce
 • (f) mzdové podmínky (mzda musí být vyplácena minimálně ve dvou měsíčních splátkách)
 • (g) režim pracovní doby a doby odpočinku
 • (h) podmínky povinného sociálního pojištění
 • (i) náhrada za ztížené pracovní podmínky.

V pracovní smlouvě lze sjednat také podmínky ochrany obchodního tajemství, zkušební dobu a další podmínky, které však nesmí zhoršit postavení zaměstnance ve srovnání s jeho postavením upraveným právními předpisy RF.

19. Lze v pracovní smlouvě sjednat zkušební dobu?

Ano, zkušební dobu sjednat lze. Maximální zkušební doba může činit 3 měsíce, a pro osoby vykonávající vedoucí řídící funkce, jejich zástupce, hlavního účetního a jeho zástupce, vedoucí oddělených útvarů organizace pak zkušební lhůta činí 6 měsíců. Zákon rovněž stanovuje seznam kategorií občanů, se kterými nelze sjednat zkušební dobu. Během zkušební doby je zaměstnavatel oprávněn ukončit pracovní poměr se zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance na skončení pracovního poměru písemně upozornit alespoň 3 dny před předpokládaným ukončením s uvedením důvodu ukončení pracovních poměru.

20. Lze v pracovně právních vztazích sjednat zákaz konkurence?

Ne, neboť takové ujednání je v rozporu se zásadami pracovního práva Ruské federace. Podobně jako v případě předpisů upravujících společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti jsou taktéž ustanovení Zákoníku práce RF ustanoveními kogentními, od kterých se nelze odchýlit, a to ani dohodou smluvních stran.

21. Za jakých podmínek může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem?

Zaměstnavatel je oprávněn vypovědět pracovní smlouvu se zaměstnancem pouze v případech taxativně vyjmenovaných ruským zákoníkem práce. Pracovní smlouva nemůže být vypovězena zaměstnavatelem v době, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, v době jeho dovolené a těhotenství.

22. Za jakých podmínek může zaměstnanec ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem?

Zaměstnanec je oprávněn vypovědět pracovní smlouvu kdykoliv, bez udání důvodu. Přitom je zaměstnanec povinen upozornit zaměstnavatele na tuto skutečnost písemně nejméně dva týdny předem (formou oznámení). Po vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být pracovní smlouva ukončena před tímto termínem.

Pracovní smlouva zaniká také v případě, kdy zaměstnanec odmítne pokračovat ve výkonu práce v souvislosti se změnou vlastníka majetku společnosti, se změnou určitých podmínek pracovní smlouvy a v dalších případech stanovených ruským zákoníkem práce.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby
• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme