Spojené arabské emiráty uvolňují restriktivní opatření

Spojené arabské emiráty podporují podnikatele různými úlevami. Země nadále pokračuje v uvolňování restriktivních opatření, počet aktivně nakažených každým dne klesá, k 24. 6. se jedná o necelých 12 000 osob.

Panorama města Dubaj, Spojené arabské emiráty

Finanční podpora ekonomiky

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Šardžá přistoupila k podpoře podnikatelských subjektů v podobě nejrůznějších úlev – například po dobu tří měsíců odpuštění povinnosti platit jakékoliv poplatky pro komerční subjekty, prominutí povinnosti platit nájmy pro vybraná ekonomická odvětví, povinnosti platit nájmy pro společnosti nacházející se v zóně Trade Centre 101. Možná je i sleva 50 % na pokuty za dopravní přestupky spáchané do 30. června a další.

„Centrální banka SAE zvýšila podpůrný balíček z 27 mld. USD na takřka 70 mld. USD. Finanční prostředky směřují na podporu ekonomiky. Konkrétně 14 mld. USD vyrovnávacího kapitálu jako úleva bankám. Dalších 14 mld. USD jako bezúročné půjčky na rozšíření možností financování, s termínem do konce roku 2020. 26 mld. USD směřuje bankám na zvýšení likvidity v ekonomice samotné. A 17 mld. USD je určených bankám za účelem snížení povinných hotovostních rezerv. Ve svém celku pak tento balíček slouží k umožnění odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce,“ říká ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 mld. USD jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky kvůli šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. „O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeb a na základě diskuze mezi federálními a lokálními autoritami,“ dodává Michal Nedělka. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi.

Zóny volného obchodu podpoří firmy

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Například speciální obchodní zóna Dubai International Finance Centre podpoří své členské firmy v sektoru maloobchodu kompletním prominutím povinnosti platit nájmy v období od 1. dubna do konce června 2020 s možností prodloužení, dle vývoje situace v Dubaji.

Management přišel s touto podporou předně z důvodů snahy ulevit postiženým společnostem, které za aktuální nastalé situace byly nuceny své obchody uzavřít, aby jim ulevily od fixních nákladů spojených s placením nájmů. Podpůrný balíček dále obsahuje možnost odsunutí povinnosti platit za novou licenci o tři měsíce pro nové společnosti a dále slevu ve výši 10 % za každoroční obnovu licence pro již stávající společnosti. Došlo také ke snížení poplatku za převody nemovitostí v této zóně, a to z 5 % na 4 %.

Zpět na začátek

Dočasné uzavření hranic

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE (Dubaje) jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. „Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 % celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu,“ říká Michal Nedělka.

Podle jeho slov lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když je vyvíjena maximální snaha, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru – ten si v projektech, na které je dostatek financí, stále udržuje svou výkonnost. Opatření zamezující šíření nákazy v SAE a ve světě tvrdě dopadají na místní turistický sektor a letecké přepravce.

Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezení cestování a pohybu lidí. „Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zemi, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE. Zákaz platí do odvolání.

Nicméně SAE již stanovily podmínky, za kterých bude možný vstup po obnovení letů umožňujících návrat do země. Je nutné nejprve získat povolení od příslušné autority, žádat lze prostřednictvím systému Twajudi Resident service online. Teprve po udělení povolení bude možné rezervovat jednosměrnou letenku umožňující let do SAE. Ta bude bez možnosti jakékoliv změny a refundace. Po příletu na letiště v Dubaji bude proveden rychlotest, následně nařízená povinná čtrnáctidenní karanténa v k tomu místní administrativou určeném hotelovém zařízení. Po uplynutí karantény bude proveden nový test a v případě jeho negativního výsledku bude daná osoba z karantény propuštěna.

V případě letiště v Abu Dhabi bude při příletu měřena teplota pasažéra, následovat bude povinná karanténa. Lety by měly být zahájeny z Frankfurtu nad Mohanem a Londýna Heathrow. Větší frekvence těchto letů umožňujících rezidentům s povolením návratu do SAE započala 1. června.

Od 15. dubna zahájila dubajská letecká společnost Emirates civilní lety do vybraných destinací. Jedná se o letiště London Heathrow, Frankfurt, Jakarta, Tunis, Manila, Alžír, Taipei a Chicago a postupně je jejich seznam rozšiřován. Přidala se také letecká společnosti emirátu Abu Dhabi Etihad, ta obsluhuje následující destinace – Amsterdam, Barcelona, Frankfurt, Jakarta, Kuala Lumpur, Londýn, Manila, Melbourne, Soul, Singapur, Tokio a Toronto.

Každé letadlo bude vždy před odletem z Dubaje zcela vydezinfikováno. Tyto lety slouží prozatím výhradně k repatriaci cizích státních příslušníků a jedná se o velmi omezené množství spojů.

Na těchto linkách jsou ve spolupráci s dubajskou zdravotní autoritou nasazeny rychlé testy na covid-19. Týká se to aktuálně výhradně letů, které směřují z Dubaje, přicestovat do Dubaje je stále zakázané (to se netýká občanů SAE). Do budoucna by ovšem aerolinky rády zavedly tento druh testování i na linkách směřujících do Dubaje, až bude letecká civilní doprava obnovena.

Vnitřek letadla Airbus A380, první třída
Dmitry Birin / Shutterstock.com

Zpět na začátek

Uvolňování restrikcí spojených s cestováním

Poté, co došlo dne 24. března k uzavření hranic SAE a zamezení vstupu do SAE pro všechny cizince a rezidenty, kteří se v okamžiku uzavření nacházeli mimo, byli do SAE vpuštěni pouze vlastní občané.

Rezidenti jen ve velmi omezené míře na základě uděleného povolení a speciálních letů. Taktéž bylo znemožněno vycestovat. Nicméně od 22. června dochází k umožnění návratu všem držitelům rezidentního víza pro emirát Dubai, kteří se po dobu tří měsíců nemohli do SAE vrátit. K tomuto návratu potřebují povolení v kooperaci s místní autoritou a leteckou společností.

Rezident před návratem musí vyplnit certifikát zdravotní způsobilosti, kde prohlásí, že nemá symptomy nemoci covid-19. Letecká společnost má právo pasažéra vyloučit z přepravy, pokud se u něj nějaké symptomy projeví. Po návratu do Dubaje projdou všichni pasažéři povinně testováním a jsou povinni stáhnout si příslušnou aplikaci, prostřednictvím které se pak dozví výsledek testu, předtím, než opustí terminál.

Po dobu následujících dvou dnů jsou povinni zůstat doma a vyčkat výsledku testu. Je-li výsledek pozitivní, jsou povinni podstoupit karanténu doma. Rezidenti, kteří žijí v domácnosti s vícero osobami nebo v lokalitě více obydlené budou v případě pozitivního testu umístěni do příslušných k tomu určených zařízení po dobu 14 dní.

Počínaje dnem 23. června je umožněno občanům SAE a dubajským obyvatelům vycestovat ze SAE. Původně bylo zvažováno více restrikcí s vycestováním spojených, jako povolení od místní administrativy, negativní test ne starší 48 hodin, vybrané kategorie zemí, kam se smělo. Nicméně nakonec došlo k poměrně liberálnímu uvolnění možností vycestovat. Nejsou tak kladeny v podstatě žádné podmínky na straně SAE.

Lidé jsou povinni přesvědčit se, že budou vpuštěni do země, kam máje v plánu cestovat a podřídit se veškerým náležitostem, které daný stát spojuje se vstupem na své území. Mají povinnost vyplnit formulář, který obdrží od letecké společnosti kde prohlašují, že nevykazují symptomy nákazy. I zde je letecká společnost oprávněna vyloučit z přepravy osobu, u které vznikne podezření na nákazu.

Při svém návratu pak občané SAE a rezidenti povinně podstoupí test a musí si nainstalovat příslušnou aplikaci, na kterou jim výsledek testu bude zaslán. Mají tak povinnost po dobu, než obdrží výsledek testu, zůstat v domácí izolaci. V případě pozitivního výsledku jsou pak povinni zůstat v izolaci po dobu 14 dní a podrobit se veškerým pokynům uděleným jim příslušnou autoritou. SAE se také v brzké době otevře turistům. Počínaje dnem 7. července bude umožněn vstup do SAE i turistům, ne tedy jen občanům SAE.

Do Emirátů jen s negativním testem

Turistům tak bude umožněn vstup do SAE, pokud se prokáží negativním testem s datem nikoliv starším než 96 hodin, alternativně mohou podstoupit test na letišti při příletu. Musí mít cestovní pojištění, před příletem musí vyplnit zdravotní prohlášení o neexistenci symptomů nemoci a souhlasit, že v případě nařízené karantény v SAE budou hradit veškeré náklady s tím spojené. Po příletu je povinnost stáhnout si příslušnou aplikaci před opuštěním terminálu.

Je tedy třeba, aby každý turista měl smart phone a zajištěné datové připojení. Letecká společnost má právo vyloučit cestujícího z přepravy, pokud bude vykazovat symptomy nemoci. Pokud dojde k testování na letišti, turista je povinen zůstat v izolaci do doby, než obdrží výsledek prostřednictvím předmětné aplikace.

I pokud přicestuje s negativním výsledkem testu, v případě kdy se budou projevovat symptomy, bude testován. Pokud je výsledek testu pozitivní, turista bude umístěn do vyhrazeného zařízení na jeho náklad po dobu 14 dní a povinen podrobit se všem pokynům příslušné administrativy. V SAE je stále povinnost mimo vlastní ubytování, tedy byt, hotelový pokoj, nosit ochrannou roušku a dodržovat dvoumetrové rozestupy od ostatních lidí. Aktuální výše pokuty je cca 20 000 Kč.

Sophie James / Shutterstock.com

Zpět na začátek

Uvolňování krizových opatření

Po jednom měsíci, kdy byly v SAE zavedeny velmi přísné restrikce spojené s bojem proti šíření nákazy covid-19 se situace začala měnit a v souvislosti s ramadánem došlo k postupnému uvolňování.

Nejpřísnější opatření platila v Emirátu Dubaj, ve kterém byl od 4. dubna nařízen úplný zákaz vycházení po 24 hodin denně, s výjimkou nákupů potravin, návštěvou lékáren a z důvodů poskytnutí lékařské péče.

V SAE došlo k uzavření všech veřejných akcí, atrakcí, turistických zajímavostí, hotelů, restaurací, obchodních domů. Byly zakázány návštěvy veřejných i soukromých pláží a bazénů. Taktéž poskytování drtivé většiny služeb bylo pozastaveno. Přerušena byla i městská hromadná doprava, emiráty po tuto dobu podstupovaly desinfekční kampaň. Veškeré vládní úřady byly taktéž zavřeny.

Většina z těchto opatření byla počínaje dnem 24. dubna zrušena. Co to aktuálně znamená? V emirátu Dubaj nyní platí zákaz vycházení jen od 22:00 do 6:00. Po tuto dobu se smí vycházet pouze z důvodu poskytnutí zdravotní péče. Lidé vycházející z domu, mají povinnost dodržovat předepsané odstupy dva metry a nosit roušky a rukavice. Od 3. května došlo ke zrušení povinnosti nosit roušku ve vozidle, i pokud byl řidič ve voze sám. Nadále může řídit bez roušky. Počet osob je stále limitován na tři v jednom vozidle, toto nařízení se však nově netýká členů rodiny. Do jednoho stupně mohou s rouškami cestovat ve více osobách, do povolené kapacity daného vozidla.

Mohou navštěvovat pouze příbuzné v 1. a 2. stupni a měli by se vyvarovat návštěv osob starších 60 let a nemocných. Těmto osobám se také nedoporučuje vycházet. Nadále je zakázané soukromé i veřejné sdružování.

Obecně pak v emirátech dochází k otevření nákupních center s provozní dobou od 12:00 do 22:00. Provozovatelé mají povinnost zajistit, aby kapacita návštěvníků nepřesáhla 30 % běžného stavu. Toho bude dosaženo tak, že kapacita parkovacích míst v obchodních centrech bude snížena na 25 % parkovací kapacity. Své provozovny mohou opět otevřít i restaurace, které po dobu karantény směly poskytovat služby jen formou doručení jídla domů. Taktéž hotely smí otevřít, při dodržení obsazenosti svým personálem na 30 % a přísných hygienických opatření. Proto nadále zůstávají uzavřené hotelové bazény, sauny, posilovny, což prozatím platí i v obecné rovině.

Od 13. května dochází ke znovuotevření privátních hotelových pláží za přísných podmínek. Pláž smí navštívit pouze ubytovaný hotelový host. Mezi dvěma skupinami musí být dodržen minimální odstup 4 metry. Znovuotevřeny jsou také veřejné parky, nicméně je vydán zákaz shromažďování více než pěti osob.

Pokud jde o služby, jsou otevřeny zejména kadeřnické salóny, avšak v omezeném režimu, klienty mohou přijmout jen na základě objednání na určitou hodinu, aby nedocházel ke kumulaci lidí v těchto provozech.

V emirátu Dubaj v nezbytných případech mohou začít fungovat i privátní obchodní společnosti, ovšem za dodržení limitu pouze 30 % obsazenosti kancelářských prostor pracovní sílou. Počínaje 1. červnem byl tento limit navýšen na 50 % a od 14. června bude umožněn veškerý provoz za obsazenosti 100 % pracovní síly na pracovišti, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Od 26. dubna jsou otevřeny také vládní úřady, které po dobu ramadanu omezují pracovní dobu na 9:00 až 14:00.

V souvislosti s koncem Ramadánu a nadcházejících svátků Eid al-Fitr byl ode dne 20. května zpřísněn zákaz vycházení z obav o větší koncentraci lidí, a to od 20:00 do 6:00.

Nicméně od 27. května po skončení svátků, dochází k dalšímu uvolnění restriktivních opatření. V emirátu Dubaj tak platí zákaz vycházení již jen od 23:00 do 6:00. Dále dochází k restartování všech maloobchodů a velkoobchodů, kin, zábavních center, fitness center (vše s max. 50% kapacitou naplněnosti a za dodržení přísných hygienických zásad). Znovuotevření se dále týká i vzdělávacích zařízení, dětských kroužků, sportovišť a podobně.

Do postupného plného provozu přechází mezinárodní letiště DXB v Dubaji, a to pro přílety do SAE jen pro rezidenty na základě příslušného předchozího povolení a tranzitní lety. Více podrobností bude průběžně upřesňováno. Pokud jde o Abu Dhabi, tam je situace méně příznivá, zůstává v platnosti prozatím zákaz vycházení od 20:00 do 6:00 a nedochází k takovému uvolnění ekonomiky jako v Dubaji.

S ohledem na stále nepříznivý vývoj situace a šíření nákazy, kdy denní nárůst přesahuje stále 500 nově identifikovaných případů, přistoupil emirát Abu Dhabi k zavedení karantény. Od 2. června je tak obyvatelům emirátu Abu Dhabi zakázáno vycestovat do zbylých šesti emirátů, tak i obyvatelům šesti emirátů je zakázán vstup do emirátu Abu Dhabi. Nad je i uvnitř samotného emirátu obyvatelstvu zakázáno cestovat mezi jednotlivými regiony, a to Abu Dhabi, Al Ain a  Al Dhafrah. Tento zákaz má být v platnosti po dobu jednoho týdne

SAE také potvrzují svou roli jednoho z největších poskytovatelů humanitární pomoci na světě, a i v této pro ně samotné těžké době posílají v rámci Červeného půlměsíce dodávky humanitární pomoci v řádech desítek milionů dolarů předně do afrických států. Jedná se zejména o ochranné pomůcky, roušky, respirátory a ochranné obleky.

Zpět na začátek

Nárůst testovaných

Za poměrně vysokým denním přírůstkem nakažených lidí je zřejmě značný nárůst nově testovaných lidí. SAE za celou dobu otestovaly více než dva miliony obyvatel a řadí se tak na přední příčky v plošném testování. Za tím účelem bylo po SAE otevřeno na 14 center testování tzv. Drive Through, kde se lidé mohou nechat otestovat. Ti s příznaky zdarma, veřejnost obecně za poplatek cca 3 000 korun. Výsledek je znám do 48 hodin. Testovaný se jej dozví formou zprávy o výsledku, která je k dispozici v příslušné mobilní aplikaci. Povětšinou se prý jedná o mírný průběh nakažení, který nevyžaduje hospitalizaci. V posledních týdnech SAE zaznamenává nárůst počtu nakažených takřka o pět set osob denně.

Dubaj přistoupila k posílení kapacity lůžek pro pacienty nakažené covidem-19, kteří vyžadují hospitalizaci (zatím jde o preventivní opatření). V regionu Středního východu tak vznikla největší polní nemocnice s 3 000 plně vybavenými lůžky pro ošetření těch nejtěžších případů. V tuto polní nemocnici se proměnilo světoznámé dubajské výstaviště World Trade Centre, a to v jeho jednotlivých halách. V současné době ovšem dle statistik zveřejněných místní autoritou je v nemocnici hospitalizován v kritickém stavu jen jeden pacient. Další polní nemocnice vyrostla v Dubai Parks and Resorts s kapacitou 1 200 lůžek. Dubajský zdravotní systém je tak dle prohlášení místních autorit plně připraven na jakýkoliv scénář, který by v souvislosti s šířením nákazy nastal.

Množí se také žádosti rezidentů v podobě zahraničních pracovníků o umožnění opuštění SAE, což budou místní administrativy v nadcházejícím čase řešit. V souvislosti se šířením viru začínají místní administrativy uvažovat i o budoucím zavádění kvót pro přijímání zahraničních pracovníků z vybraných států. Více ovšem k tomuto tématu nebylo zveřejněno.

Vláda vydala pokyn, dle kterého se automaticky prodlužují veškerá rezidentní víza, jejichž platnost uplynula ode dne 1. března 2020 a dále, až do konce roku 2020, a to pro rezidenty, kteří se nacházejí jak v SAE, tak i za hranicemi. Indický zastupitelský úřad eviduje na 350 000 žádostí o repatriaci vlastních občanů zpět do Indie. Jedná se o 10 % celkové indické populace v SAE, která je s ohledem na počet cizinců žijících v zemi nejvyšší.

Pákistánský zastupitelský úřad pak eviduje na 80 000 žádostí o repatriaci. Jedná se především o lidi, kteří v důsledku šíření nákazy a restrikcí vyvolaných v souvislosti s jejím zamezením, přišli o práci a aktuálně jsou již po delší dobu v SAE bez prostředků. Odliv zahraniční pracovní síly tak může být pro ekonomiku SAE problematickým, zahraniční zaměstnanci zde představují takřka 95% pracovní síly, uzavírá Michal Nedělka

EXPO 2020

S ohledem na globální pandemii došlo k rozhodnutí posunout termín konání EXPO 2020 Dubai z původního termínu od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 na nový termín. EXPO 2020 Dubai (organizátoři požádali o možnost zachování marketingové značky i pro nový termín), by se tak nově mělo konat od 1. října 2021 do 31. března 2022. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020, s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhly některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. Dne 21. dubna proběhla virtuální konference, na které byly tyto otázky prodiskutovány a požadavek na posunutí termínu konání vznesen ze strany organizátora. 24. dubna vyzval Mezinárodní výbor (BIE) členské státy, aby o této možnosti formou diplomatických nót hlasovaly. K odhlasování změny bylo třeba 2/3 hlasů. Došlo k odhlasování změn a 4. května o této skutečnosti informoval organizátor. Dle dostupných informací by ovšem česká expozice měla být i za současného stavu včas připravena.

Činnost zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji je omezena

S ohledem na postupná uvolňující se krizová opatření lze očekávat  kladný dopad na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade. Nicméně bude třeba vyčkat budoucího vývoje, i s ohledem na značný denní nárůst nově nakažených.

Aktuálně je   nutné sledovat bedlivě vývoj jak v teritoriu, tak i v ČR, zejména s ohledem na skutečnost, že stále není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria za účelem realizace obchodních jednání. Osobní jednání je zde na prvním místě při realizaci obchodních aktivit. Čas ukáže, zdali i v tomto regionu, tak tradičně založeném na osobním obchodním styku, právě krize způsobená nákazou covid- 19, nezpůsobí příklon k technologiím komunikace na dálku.

„I přes postupné uvolňování striktních opatření k zamezení šíření nákazy je třeba brát zřetel na stále značné omezení plynoucí z krizového řešení stavu jednotlivých společností, kdy jejich aktivity jsou i nadále do značné míry limitovány.  Zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj je i přes tuto výjimečnou situaci připravena nadále poskytovat asistenční služby,“ doplňuje Nedělka.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj

Zpět na začátek

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj

Pravidelné novinky e-mailem