České účetní standardy

12. 8. 2008 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

České účetní standardy jsou jsou určeny pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele).

Požadavky na účetnictví a audit a praxe

Právní úprava v oblasti účetnictví a auditu je v souladu s právem Evropských společnství (4., 7. a 8. směrnice Rady).

Zákon o účetnictví a prováděcí právní předpisy stanoví rozsah vedení účetnictví, zejména:

 • vymezení účetních jednotek
 • předmět účetnictví
 • způsob vedení účetnictví včetně akruálního principu, zásady opatrnosti, věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finační situace účetní jednotky, správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti
 • dobu vedení účetnictví, povinnosti a odpovědnost při jeho vedení
 • vymezení účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih
 • požadavky na obsah a formu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a způsoby zveřejňování
 • povinnost ověřování účetní závěrky auditorem
 • možnost a povinnost použití Mezinárodních účetních standardů
 • povinnost a způsoby oceňování majetku a závazků
 • inventarizaci a úschovu účetních záznamů

Zákon o auditorech upravuje zejména postavení a činnost statutárních auditorů a podmínky, za nichž mohou být poskytovány auditorské služby.

Požadavky na účetní výkazy

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji výkazy:

 • rozvaha (bilance)
 • výkaz zisku a ztráty
 • příloha

Účetní závěrka může zahrnovat i cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni. Účetní jednotky s povinností auditu sestavují výroční zprávu. Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují v obchodním rejstříku. Doba úschovy výkazů a výroční zprávy je 10 let.

České účetní standardy pro podnikatele
číslo název
001 Účty a zásady účtování na účtech
002 Otevírání a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň
004 Rezervy
005 Opravné položky
006 Kursové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
008 Operace s cennými papíry a podíly
009 Deriváty
010 Zvláštní operace s pohledávkami
011 Operace s podnikem
012 Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek
015 Zásoby
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
017 Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy
020 Konsolidace
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích

Znění Českých účetních standardů naleznete ve Finančním zpravodaji MF ČR 11-12/2003 v bodě č. 48.

Pozdější tiskové opravy Českých účetních standardů zveřejnilo Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji 2-3/2004 v bodě č. 17.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek