Kyrgyzstán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Astaně (Kazachstán)

Bilaterální vztahy jsou na dobré úrovni, avšak dosavadní objem obchodní a ekonomické spolupráce byl na skromné  úrovni - k hlavním překážkám patří geografická vzdálenost, slabost kyrgyzské ekonomiky spojená s nedostatkem finančních zdrojů, vysoká míra teritoriálního rizika atd. Přestože je obrat vzájemného obchodu nízký, v posledních letech došlo k prudkému zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí (svědčí o tom mj. organizace pěti business fór během posledních 3 let). Tato skutečnost, spolu s vytvořením možného systému financování projektů v důsledku spolupráce mezi Českou exportní bankou a Rusko-kyrgyzským rozvojovým fondem, vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v příštích letech.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat ČR – KG se v průběhu několika posledních let pohyboval na úrovni do 10 mil. USD, v roce 2014 se jednorázově výrazně zvýšil a dosáhl úrovně 25 607 tisíc USD. V letech 2015 a 2016 došlo k návratu na obvyklé hodnoty, obchodní obrat mírně klesal, zejména z důvodu poklesu i tak nízkých hodnot dovozu z Kyrgyzstánu při stagnaci našeho vývozu. V roce 2017 došlo ke skokovému zvýšení českého vývozu na 15 588 tis. USD.

Jak na české, tak i na KG straně je zájem na dalším rozšíření bilaterální hospodářské spolupráce ČR – KG, a to i prostřednictvím přímých kontaktů mezi hospodářskými komorami apod. ZÚ Astana tento proces aktivně podporuje.

 Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KG za poslední roky (v tisících USD)

Rok

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

8 602

177

8 779

8 425

2013

8 322

200

8 522

8 122

2014

14 881

10 726

25 607

4 155

2015

6 749

2 060

8 809

4 689

2016

6 686

535

7 221

6 151

2017

15 588

644

16 251

14 924

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoj bilaterálních vztahů mezi ČR a KG byl v roce 2017 velmi dynamický a progresivní, a to jak na politické, tak zejména na ekonomické úrovni. Hlavní událostí bylo bilaterální setkání prezidentů M. Zemana a A. Atambajeva v červnu v Astaně na okraj otevření specializované výstavy EXPO. Tématem jednání byla hlavně ekonomická spolupráce. V květnu navštívil Prahu  na pozvání předsedy parlamentu PS ČR J. Hamáčka předseda  Žogorku Keneš (parlamentu) p. Čynybaj Tursunbekov, který  jednal s předsedou PSPČR J. Hamáčkem a byl přijat i předsedou vlády B. Sobotkou. Aktivní byly rovněž kontakty na diplomatické úrovni.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2017 k nejvýznamnějším položkám českého vývozu a dovozu lze zařadit:

Vývoz z ČR do KG:

  • přístroje pro záznam a reprodukci zvuku; mechanická zařízení, léky; traktory, stroje na automatické zpracování dat, sklo a hrnčířské zboží, umělá střeva, směsi vonných látek.

Dovoz do ČR z KG:

  • hliník, šrot kovů, ruční nástroje, semena a plody k výsevu, oděvy a obuv, zbraně a munici, telekomunikační zařízení.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro rozvoj spolupráce mezi ČR a Kyrgyzstánem existuje zejména v oblasti turismu, a to jak KG občanů do ČR (včetně medicínské turistiky), tak i českých občanů do Kyrgyzstánu (příroda, hory).

V roce 2015 navštívilo Kyrgyzstán více jak 2000 turistů z ČR, v roce 2016 okolo 700. Českým turistům, stejně jako dalšímu rozvoji obchodně-ekonomických bilaterálních vztahů, pomohlo zřízení honorárního konzulátu ČR v Biškeku v lednu 2017.

KG od dubna 2017 začal pokrývat ČR ze svého ZÚ v Berlíně. Do té doby pokrýval ČR ze ZÚ ve Vídni.  Kyrgyzská strana zaslala ve druhé polovině roku nótu oznamující záměr otevřít své velvyslanectví v Praze.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Kyrgyzská statistika uvádí české investice v teritoriu za posledních 12 let (2004-2016) v hodnotě 7,2 mil. USD.

Z hlediska přímých investic se české firmy v Kyrgyzstánu mnoho neangažují. Kyrgyzská strana eviduje PZI z ČR ve výši 138 tis. USD, které byly investovány v období od 1997 do 2004. Větší investiční celky si může dovolit jen větší a silnější společnost vzhledem k obtížnosti úvěrování bankami (vyšší investiční riziko). Dle předběžných statistik však v roce 2017 došlo k přímým investicím ve výši 1,05 mil. USD. Společné firmy v KG mají české firmy Regulus s r.o. a ENVI-PUR s r.o.

V Kyrgyzstánu je aktivní celá řada českých společností, které se zaměřují na obchodní aktivity. Mezi vývozce z ČR lze zařadit společnosti Mavel, Gumárny Zubří, Pro Med CS, OP Papírna, Trumf International, Viscofan CZ apod. a mezi dovozce z Kyrgyzstánu společnosti Velveta Varnsdorf, TAKMA, BioZenMedical, Omnitech apod.

V KG zatím nepůsobí přímo žádné české firmy nebo joint-ventures. Pokud se české firmy v KG obchodně angažují, jedná se o firmy se zastoupením v Kazachstánu, odkud pokrývají i své obchodní aktivity v KG. Vedle současných menších obchodních případů představují potenciální možnost pro export z ČR do KG dodávky technologií pro malé potravinářské provozy a lehký průmysl.  V posledních dvou letech byly do Kyrgyzstánu dodány čističky odpadních vod a solární systémy na ohřev vody a vzduchu. Omezený zájem je evidován o možnosti v oblasti těžby a zpracování plynu.  Po zotavení ekonomiky KG jsou možným předmětem obchodního zájmu dodávky pro výstavbu a obnovu vodních elektráren.

Zájem českých společností o rozvoj hospodářské spolupráce s Kyrgyzstánem byl potvrzen na podnikatelských fórech v Biškeku 28. září 2015, 16. března 2016 a 28. září 2016, podobně jako na podnikatelském fóru v Praze, které se uskutečnilo dne 15. května 2017.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna je tvořena následujícími bilaterálními dohodami: Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Smlouva ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) a Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách (2004) apod.

Se vstupem ČR do EU byla k 30. 4. 2004 vypovězena Dohoda o obchodně ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci z r. 1998. Obě strany se v této souvislosti dohodly, že prozatím nebudou sjednávat novou dohodu. Obchodní režim mezi ČR a KG je upraven smlouvou o spolupráci v dané oblasti mezi EU a Kyrgyzstánem (PCA). V současné době se diskutuje o nové rezortní Dohodě o spolupráci mezi  Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, na základě které má vzniknout Společná pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci.

V průběhu II. pololetí roku 2014 byly dokončeny přípravy k podpisu Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyrgyzstánem. Návrh textu Smlouvy byl dojednán během expertních konzultací v Biškeku v únoru 2014, kterých se účastnili z české strany zástupci MF ČR a ZÚ Astana a z KZ strany zástupci Ministerstva ekonomiky KG. V průběhu roku 2016 však došlo opět k otevření textu kyrgyzskou stranou a jednání začala v podstatě od počátku. V dubnu 2018 došlo k dalším jednáním v Biškeku, kdy se podařilo smlouvu celkově sjednat a parafovat na expertní úrovni. V roce 2018 by měla být oběma stranami podepsána.

Pozornost se dále zaměřuje na možnost přípravy Dohody o podpoře a ochraně investic, sjednání Smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení, apod.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká strana poskytuje kyrgyzské straně rozvojovou pomoc prostřednictvím českých finančních prostředků v EBRD, Czech Trust Fund v UNDP, programu MZV ČR k malým lokálním projektům a též formou grantů pro studium na vysokých školách v ČR.
V roce 2017 byl v Biškeku realizován malý lokální projekt, a to výstavba plotu kolem školy č. 22, která byla postavena v roce 1928 Čechoslováky sdruženými v kooperativu INTERHELPO. Hodnota projektu byla 250. tisíc Kč. Realizací projektu se podařilo zajistit bezpečnost  žákům s postižením navštěvujících školu č. 22; vyvolat zájem rodičů a volených představitelů městské části o investice do okolí a prostředí ve, kterém žijí; připomenout odkaz Čechoslováků, kteří školu postavili v roce 1928, stejně jako celou městskou část; dosáhnout uznání ČR jako země, která se hlásí k odkazu svých krajanů a přispívá k jeho zachování do budoucna.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: