Mosambik: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Mosambik je bohatý na nerostné suroviny a v roce 2012 byly objeveny v severní části země obrovské zásoby zemního plynu odhadované na 450 mld. kubických metrů. Během roku se již začaly uzavírat projekty na těžbu a výrobu zkapalněného plynu a jedním z nejvýznamnějších zahraničních investorů je italská ENI. Pokud se Mosambiku podaří zcela využít svůj potenciál, tak se může stát čtvrtým největším vývozcem zkapalněného plynu na světě. Další významnou surovinou je uhlí, které se ve velkém vyváží a Mosambik má v zájmu těžbu dále rozšířit. Těžba uhlí dosud stojí na metodách povrchových skrývek a po vytěžení nejsvrchnějších ložisek přijdou na řadu technologicky náročnější postupy a s nimi i poptávka po dobývací technice různých typů, včetně rypadel, buldozerů, pásových dopravníků, nákladních výtahů a nákladních automobilech apod. Zásoby uhlí v Mosambiku jsou druhé největší v Africe po Jihoafrické republice. Příležitosti pro české společnosti jsou v podobě dodání strojů a vybavení pro těžbu a zapojení se tak do činnosti mezinárodních investorů, kteří v této oblasti působí.

Energetický průmysl

Z pohledu energetiky je mnoho příležitostí, protože není zcela využit energetický potenciál země. V současné době z 90 % převažují vodní elektrárny a zbývajících 10 % spadá na tepelné elektrárny se spalováním nafty a 2 paroplynové. Japonci nyní staví také první elektrárnu na kombinovaný cyklus
u Maputa, která by měla být dokončena v roce 2018. Velký nedostatkem Mosambiku v tomto sektoru je zastaralá přenosová soustava, jsou tam 3 sítě – sever, střed a jih, které nejsou mezi s sebou propojené a když dojde k odstávce, tak může trvat i několik týdnů, než se problém vyřeší. Je potřeba nejen systém zmodernizovat, ale také rozšířit. Vedle toho je zájem rozšířit zdroje výroby elektřiny zejména ve středu a severu země. V tomto ohledu Mosambik vítá zahraniční investory a své aktivity také plánují podniknout mezinárodní instituce včetně EU v rámci své rozvojové pomoci. Delegace EU plánuje v roce 2018 rozjet řadu projektů výstavby malých vodních elektráren ve středu země a za tímto účelem bude vyhlašovat tendry, kam by se mohly přihlásit i české společnosti. Dále existuje poptávka po generátorech jak pro soukromé účely, tak i veřejné. 

Obranný průmysl

Bezpečnost a územní integrita je jednou z priorit vlády. V současné době je však problémem nedostatek finančních prostředků související s dluhovou krizí Mosambiku. Země ale potřebuje zmodernizovat svou obrannou a bezpečnostní techniku (nakoupit letadla, nákladní vozidla, vybavení pro vojáky, bezpečnostní systémy apod.), výcvik letců a pozemního personálu a celkově zlepšit úroveň svých ozbrojených složek.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Mosambik se potýká nedostatkem pitné vody z důvodu klimatických změn, které se projevují střídáním období sucha, rozsáhlých záplav a cyklon. V plánu mosambické vlády je tak zajištění pitné vody, vody pro zemědělskou a potravinářskou činnost, sanitace venkovských oblastí, prevence proti znečišťování vody a ochrana ekosystémů, zmírnění následků přírodních katastrof a snížení rizika proniknutí solného roztoku do ústí řek. Projevuje se tedy poptávka po moderních technologiích, které by danou situaci pomohly vyřešit. V této oblasti se také angažují mezinárodní instituce jako je Africká rozvojová banka a Světová banka, které financují dlouhodobé programy na zajištění dostupnosti pitné vody v chudých venkovských oblastech.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor mosambického hospodářství (cca 30 % HDP). Intenzifikace zemědělství
a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou vlády. Převážná většina zemědělské činnosti je vykonávána ze strany venkovských farmářů, kteří pracují manuálně či pomocí dobytka a nemají v převážné většině finanční prostředky na nákup nové technologie. Zájmem vlády je proto přilákat zahraniční investory, kteří by investovali či mezinárodní instituce, které prostřednictvím svých projektů mohly rozvíjet dané činnosti. Prioritními oblastmi pro Mosambik jsou chov drůbeže na maso a na vejce, pěstování tropických plodin (říká se, že Mosambik má v této oblasti největší potenciál ze všech zemí SADC), chov hovězího dobytka a pěstování rýže.
Na tyto prioritní projekty je ochoten stát poskytnou půdu zdarma a dále zajistit nulové clo a vrácení daní. Před konečným rozhodnutím o uskutečnění investice je také zásadní prozkoumat, zda v daném místě nehrozí záplavy či se často nemění klimatické podmínky.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní všeobecný veletrh FACIM se koná od 3. do 7. září 2018 v Maputu. Odkaz na webové stránky veletrhu

Adresa:

FACIM - Feira Agro-Pecuaria, Comercial e Industrial de Mocambique
Av. 10 de Novembro, n°25
Maputo
Mozambique
Tel: +258 21 427 151

Ostatní konference či sektorové akce se konají nahodile, každý rok se to může měnit.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: