Nabídka služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

4. 7. 2018 | Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

motiv článku - Nabídka služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou napomáhající v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů či zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

I. Podpora malého a středního podnikání

Základní charakteristika malého, středního a drobného podnikatele.

Definice MSP

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR .

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

4. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1, 2. a 3. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

Upozorňujeme, že uvedená charakteristika je pouze stručným přehledem!

zpět na začátek

A. Bankovní záruky

O záruku mohou žádat podnikatelé zaměstnávající méně než 50 osob, jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Podnikatelé mohou získat M-záruku na provozní či investičně zaměřený úvěr ve výši až 4 mil. Kč. Výše záruky činí až 70 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 6 let. Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci, zaručeny mohou být projekty podnikatelů realizované na celém území České republiky.

Záruky pro projekty na území hl. města Prahy mohou být poskytnuty v případech, kdy bankovní úvěr slouží k financování vstupů pro podnikání především v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavební výroby, maloobchodu i velkoobchodu, informačních a komunikačních činností, ubytování a stravování a v dalších činnostech.

Pro projekty mimo území hl. města Prahy je výčet podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE omezen na vybrané obory činnosti, podrobně je uvedeno na www.cmzrb.cz.

Žadatelem o tento typ záruky může být malý i střední podnikatel, který musí být sociálním podnikatelem, tedy musí zejména zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání, uplatňovat demokratický styl řízení a rozvíjet společenskou odpovědnost.

S-zárukou jsou zaručovány úvěry investičního charakteru, výše záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše není omezena. Výše záruky může být až 20 mil. Kč a doba ručení je stanovena až na 8 let. Záruka je poskytována jako podpora de minimis nebo dle blokové výjimky. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

K zaručovanému úvěru může být poskytnut též finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 tis. Kč.

S-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zaručovaný úvěr může být použit na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku či pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům České spořitelny. Výše zaručovaného úvěru je stanovena na 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč a výše záruky činí až 60 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 5 let od data první splátky úvěru.

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART je možné získat také na webové stránce České spořitelny, a.s., www.csas.cz/inostart.   

Záruku za nabídku poskytuje ČMZRB podnikatelům při vstupu do zadávacích/výběrových řízení. Příjemce podpory musí být malým či středním podnikatelem s oprávněním podnikat na území ČR. Záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky. Výše záruky je minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč. Projekt se nesmí týkat ekonomických činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03).

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se přitom považují dodávka stavby, rekonstrukce, nástavby, novostavby, atd. (vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby).

B. Zvýhodněné úvěry pro podnikatele

Úvěr je určen pro malé a střední podnikatele s místem realizace projektu na území České republiky mimo území hl. města Prahy.

Úvěr je poskytován s dobou splatnosti až 7 let, ve výši 2 – 45 mil. Kč (do výše 45 % způsobilých výdajů projektu) a je bezúročný. Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze.

U projektů ve zvýhodněných regionech, které jsou specifikovány ve Výzvě I, se příjemci podpory kromě zvýhodněného úvěru poskytuje také finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB použitého ke spolufinancování projektu, a to ve výši až 700 tis. Kč.

Úvěr lze využít na pořízení nových strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukci staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

O úvěr mohou žádat malí podnikatelé splňující podmínky definice malého podnikatele a provozující svou činnost v  Jihočeském kraji, dále příspěvkové organizace zřízené obcí z Jihočeského kraje a obchodní korporace ovládané obcí z Jihočeského kraje. Výše úvěru je až 1 mil. Kč, doba splatnosti je až 6 let a úroková sazba je stanovena pevnou sazbou 4 % p. a. Nově je posouzení žádosti a poskytnutí úvěru bez poplatku.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení zásob.

Pilotní projekt pro malé a střední podnikatele realizující projekty úspor energie na území hl. města Prahy. V rámci tohoto programu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry, které mohou být spojeny se dvěma finančními příspěvky, a to na úhradu nákladů energetického posudku a za dosažení výsledků realizace projektu.

Úvěr je bezúročný, jeho výše je 2 – 20 mil. Kč (do výše 70 % způsobilých výdajů projektu), doba splatnosti až 10 let a možný odklad splátek jistiny úvěru až 2 roky.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních zařízení) včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře energie v konečné spotřebě a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (zejména pořízení software nezbytného k dosahování úspor energie).

Malí, střední i velcí podnikatelé včetně zemědělských podnikatelů, kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby, mohou využít zvýhodněného úvěru spolu s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku a na úhradu zaplacených úroků z bankovního úvěru poskytnutého spolupracujícím partnerem.

Úvěr je bezúročný, poskytován je ve výši 1 – 75 mil. Kč (do výše 70 % způsobilých výdajů projektu), doba splatnosti až 10 let a možný odklad splátek jistiny úvěru až 4 roky.

Úvěr lze využít například na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií, investiční výdaje určené na modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, aj.

zpět na začátek

II. Úvěry pro obce

Program je určen k financování investic do infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel. Příjemci úvěru mohou být města a obce a svazky obcí.

Úvěry mohou být poskytnuty na pořízení nebo rekonstrukci majetku v oblastech infrastruktury jako např. vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, elektrifikací, plynofikací, školních a předškolních zařízení, kulturních a sportovních zařízení, sociálních zařízení či místních komunikací včetně osvětlení, apod.

Výše úvěru je 8 – 130 mil. Kč, úroková sazba je pevná nebo pohyblivá po celou dobu splácení úvěru, stanoví se individuálně podle aktuálních tržních podmínek. Doba splatnosti úvěru činí až 15 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky.

Regionální rozvojový fond poskytuje úvěry na spolufinancování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro podnikatelské i nepodnikatelské účely.

Příjemci úvěru mohou být města a obce na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, svazky obcí s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město.

Výše úvěru je až 30 mil. Kč, úroková sazba je pevná nebo pohyblivá po celou dobu splácení úvěru a její výše je uvedena v ceníku ČMZRB. Doba splatnosti úvěru je až 10 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky.

O úvěr mohou žádat malí podnikatelé splňující podmínky definice malého podnikatele a provozující svou činnost v Jihočeském kraji, dále příspěvkové organizace zřízené obcí z Jihočeského kraje a obchodní korporace ovládané obcí z Jihočeského kraje. Výše úvěru je až 1 mil. Kč, doba splatnosti je až 6 let a úroková sazba je stanovena pevnou sazbou 4 % p. a. Nově je posouzení žádosti a poskytnutí úvěru bez poplatku.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení zásob.

zpět na začátek

III. Další informace

Ceník služeb

Kontakt

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420-255 721 111
Fax: +420-255 721 110
E-mail: info@cmzrb.cz
Internet: http://www.cmzrb.cz

Datová schránka: w9hdkyj
Podatelna: Na Florenci 5, 110 00 Praha 1, e-mail: podatelna@cmzrb.cz
Dotazy k produktům: info@cmzrb.cz
Produktová informační linka: +420 255 721 260

Obchodní místa ČMZRB

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
tel.: 255 721 199, fax: 255 721 584
e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Eliščino nábřeží 777/3
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 774 199, fax: 498 774 110
e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Bezručova 147/8
303 76 Plzeň
tel.: 378 775 199, fax: 378 775 110
e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Hlinky 47/120
603 00 Brno
tel.: 538 702 199, fax: 538 702 110
e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Přívozská 133/4
702 00 Ostrava 1
tel.: 597 583 199, fax: 597 583 110
e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Regionální pracoviště:
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Procházka
e-mail: prochazka@cmzrb.cz
GSM: + 420 602 838 537
tel./fax: 387 31 84 28

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek