Nepál: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

25. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží (cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na letiště v Káthmándú.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury – energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního  zástupce, který zná tamní podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5–15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit je hlavním kontaktním místem  Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování,  které obvykle zastupuje Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie. Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány,  jsou vyšší nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních  problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby)  10 % na zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety,  DPH je 13 % a dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru.

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

 • Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.
 • Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).
 • Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.
 • Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.
 • Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

V květnu 2017 vyhlásil ministr financí zvýšení cel na cigarety, likér a tabákové výrobky. Toto zvýšení bylo zapracováno i ve státním rozpočtu na rok 2017–2018.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí být registrovány jako zahraniční investor  podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992 nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal's Company Act z r. 1997 tyto:

 • a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat
 • b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti
 • c) adresa sídla společnosti
 • d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy
 • e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu
 • f) adresa firmy v Nepálu.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromých stanic (Kantipur Television, Image Channel, Channel Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, jež zasáhnou větší část nepálské populace než televize.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování. Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS.  Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act).  Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design.

Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být zakázky do částky Rs. 5000 (USD 70) zadávány přímo a v limitu Rs. 5000 (USD 70) až Rs. 150 000 (USD 2100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150 000 (USD 2100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty musí být vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít služeb místních obchodních zástupců či poradenských firem. ministerstva obchodu, průmyslu a zásobováníÚřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách.

Tendry jsou zveřejňovány na následujících webových stránkách:

Přehled tendrů zasílá ZÚ Dillí pravidelně také Hospodářeské komoře ČR a Svazu průmyslu a dopravy.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Právní prostředí pro podnikání a investice se v posledních letech kvůli politické krizi nezlepšilo, ochrana vlastnictví není právně dostatečně ošetřena. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování politického tlaku.

Jedním z faktorů, který zdražuje zahraniční zboží na nepálském trhu a tím ho činí méně konkurenceschopným, jsou cla na dovážené zboží a různé netarifní překážky obchodu. Kromě toho zahraniční firmy v Nepálu často čelí netransparentní legislativě a stěžují si na dlouho trvající základní administrativní úkony. Dalším problémem může být rozšířená korupce a různé „provize“, které řada úředníků i soukromých subjektů může očekávat za součinnost.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů. Informace je možné získat na následujících kontaktech:

 • Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.)
 • Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail: fncci@mos.com.np.)

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhalo velmi ztěžka vzhledem k  politické nestabilitě země a častému střídání vlád, neschopnosti místních úřadů  projekty administrovat a nedostatečnému právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Nepál z velké části funguje díky zahraniční hospodářské pomoci, jejíž distribuce je stále předmětem kritiky a paradoxně je nezřídka poskytována i zahraniční rozvojová pomoc  na odstranění těchto nedostatků.

Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2 %, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

Státní svátky v r. 2018

11. 1.

Prithvi Jayanti

15. 1.

Maghi Parwa / Maghe Sankranti

18. 1.

Sonam Losar

30. 1.

Den mučedníků

13. 2.

Maha Shivaratri

16. 2.

Ghyalpo Losar

19. 2.

Prajatantra Diwas

8. 3.

Mezinárodní den žen

17. 3.

Ghode Jatra

25. 4.

Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14. 4.

Nepálský Nový rok

24. 4.

Loktantra Diwas (Den demokracie)

30. 4.

Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

1. 5.

Svátek práce

29. 5.

Ganatantra Diwas (Den republiky)

15. 6.

Ramjan Edul Fikra

22. 8.

Edul Aajaha

26. 8.

Janai Purnima / Raksha Bandhan

2. 9.

Shree Krishna Janmasthami

3. 9.

Gaura Parba

7. 9.

Nijamati Sewa Diwas

12. 9.

Hartalika Teej

14. 9.

Rishi Panchami

19. 9.

Constitution Day (Den ústavy)

24. 9.

Indra Jatra

10. 10.

Ghatashapana

16. 10.

Fulpati

17. 10.

Maha Ashtami

18. 10.

Maha Navami

19. 10.

Vijay Dashami

20. 10.

Ekadashi

21. 10.

Dwadashi

24. 10.

Kojagrat Purnima

7. 11.

Laxmi Puja

8. 11.

Govardhan Puja

9. 11.

Bhai Tika

13. 11.

Chhath Puja

23. 11.

Guru Nanak Jayanti

22. 12.

Udhauli Parva

25. 12.

Christmas Day (Vánoce)

30. 12.

Tamu Losar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od 10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře, každý rok proto svátek připadá na jiný den.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí, např. v Berlíně - Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906, hwww.nepalembassy-germany.de, email: berlin@nepalembassy.de. Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období jednoho roku. Poplatky za vízum se pohybují v hodnotách 25 USD za 15 denní pobyt, 40 USD za pobyt v délce 30 dní a 100 USD za pobyt 90 dní, víza jsou vícevstupová.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na webu Imigračního úřadu.

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu. Tel.: +977-01-4429659, 4429660 Fax: +977-01-4433935, 4433934) a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou zásobu pasových fotografií.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv. trekking permit, který vydává v Káthmándú nebo v Pokhaře Imigrační úřad . 

Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin a je tvrdě pokutován.

Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v březnu a dubnu. Většina ubytovacích zařízení nemá žádné topení ani klimatizaci, v létě je období dešťů.

Nepál je relativně bezpečnou zemí.  Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Velmi častou formou trestné činnosti vůči cizincům jsou drobné kapesní krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů. Proto při cestách po Nepálu doporučujeme dodržovat běžná, ale většinou účinná bezpečnostní opatření. Před případnou cestou do Nepálu je vždy vhodné informovat se o aktuální situaci. Aktuální varování nebo doporučení na cesty do teritoria lze nalézt na webové stránce MZV ČR.

Režim vstupu

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech, viz Entry Exit Points.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici. Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Omezení dovozu a vývozu valut

Povinná výměna valut byla v Nepálu zrušena v roce 1993. Je zakázán dovoz a vývoz nepálských rupií.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Při odletu (odjezdu) ze země jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog, starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do země dovezeno a suvenýry. Stává se, že jsou turistům nabízeny jako suvenýry starožitnosti, na jejichž vývoz platí přísný zákaz. V případě pochybností, zda nejde o starožitnost, je možné se obrátit na nepálský archeologický úřad (Department of Archeology, National Archives Building, Ram Shah Path, Kathmandu, tel: +977-1-215358). Vedle starožitností je dále zakázáno vyvážet drahokamy a polodrahokamy, jakékoli předměty ze živočichů (včetně kůží, loveckých trofejí). Cla se pohybují v rozmezí 10–20 % z hodnoty zboží..

Do Nepálu je zakázán dovoz i vývoz nepálských rupií, narkotik, zbraní, lihovin. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby, 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, max. 1,15 litru alkoholického nápoje, 12 plechovek piva, dalekohledu, kamery s max. 12 filmy, fotoaparátu s max. 15 filmy, kazetového magnetofonu s max. 15 kazetami, spacího pytle a holí. Jiné předměty jsou zpravidla bezcelně propuštěny v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 800 NPR.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration. Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se v praxi ukazuje jako velice obtížné.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší. Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: