Tanzánie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

-

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

 

Energetická soustava je nedostatečná a ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí pokrýt vysokou poptávku. Vláda se situaci přednostně věnuje ve svém pětiletém rozvojovém plánu National Strategy for Growth and Reduction of Poverty- nedostatek elektrické energie je hlavní překážkou ekonomických aktivit. Rozvojový plán Ministerstva energetiky počítá s dynamickým růstem instalované energie a s rozvojem distribuční soustavy tak,  aby  se přístup v elektrické energii  zvýšil z 15 % na 30 %. V rozvoji energetického sektoru by měly přispět i rozsáhlé zásoby zemního  plynu 50 triliónů kubických stop. Příležitosti jsou tak spojené s budoucí  plynofikací Tanzanie  ve všech oblastech, včetně úprav motorových vozidel (LPG). V příštích pěti letech  má být rovněž vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie  v délce 1400km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne  potenciál  pro dodávky v oblasti  technické podpory výstavby ropovodu. Relativně vysoké ceny elektrické energie v Tanzanii nabízejí rovněž investiční a obchodní příležitosti pro realizaci projektů dodávek decentralizované elektrické energie (off grid dodávky).

 

Stavební průmysl

 

Sektor stavebnictví vykazuje  během  posledních let  stabilní růst  na  úrovni  8 %, který  má pokračovat i v nadcházejících letech (do r. 2020); tento růst  je dán vysokými investicemi do výstavby nedostatečné infrastruktury (silnice,  mosty, železnice, přístavy), výstavby obytných komplexů a komerčních budov. Investice do rozvoje přístavu Bagamoyo mají dosáhnou částky 10 mld USD do roku 2021. Nové vládní plány počítají rovněž s rozšířením kapacity přístavu Tanga. Rozšíření přepravních kapacit tak nabízí příležitosti pro dodávky v rámci logistických center, které na rozvoj přístavů navazují. Populace Tanzanie se má do roku 2050 zdvojnásobit ze současných 53 mil. osob. Již dnes  existuje  neuspokojená poptávka po bydlení  na úrovni  3 mil. bytů. S růstem populace se bude  současná situace ještě dále zhor­ šovat. Příležitosti jsou spojeny  i  s  postupující urbanizací, která dosahuje stále úrovně pouhých 30 %,  ovšem s ročním růstem přesahujícím 5 %.

Další příležitosti jsou spojeny  s vládním  rozhodnutím přesunout administrativu z Dar es Salaamu do hlavního města Dodomy. V rámci plánů  rozvoje města se počítá například s vybudováním nového mezi­ národního letiště v nadcházejících pěti letech  vzhledem k tomu, že existující letiště není schopno přijímat velká  osobní ani nákladní letadla. Další plány pak zahrnují výstavbu nového národního stadionu, či obchvat města v délce více než 100 Km. Pro Tanzanii je důležitý rovněž Tanzania's Water  Sector Development Program. V rámci  druhé fáze programu končící v roce  2019 má být investováno více než miliarda USD. Z pohle du příležitostí je pak důležité, že v rámci třetí fáze programu pro roky 2019-2025 bude investována obdobná částka, a to zejména do rozvodných sítí a úpraven vody.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Výdaje na zdravotnictví vykazují růst, na kterém mají aktuálně hlavní podíl donorské příspěvky. Priorita zdravotnictví se však s nástupem nové administrativy odráží i do vládních výdajů. V rámci programu Strengthening Primary  Health Care for Results je na rozvoj zdravotnictví do roku 2020 alokována částka ve výši 240 mil. USD. Z t é to částky půjde 35% na rozvoj zdravotnického syst é mu, další čtvrtina na prevenci  zdraví dětí, zajištění porodnické péče a dostupnost zdravotní pé če pro většinu obyvatel, zbylých

15 % je určeno na výživu a zajištění potravinové bezpečnosti. Priorita zdravotnictví se odráží i v navýšení

částky alokované pro zdravotnictví z tradičních 7% na 9,2 %. Dle vládních plánů by se výdaje na zdravotnictví měly do roku 2025 zvýšit až na cílových 15 % výdajů státního rozpočtu.

Na podporu zdravotnictví běží do roku

2020 program Strengthening Primary Health  Care for Results s alokovanou částkou ve výši 240 mil. USD. Rozvojový program tak představuje příležitost pro dodavatele zdravotní techniky.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Nejdůležitější sektor ekonomiky, který vytváří čtvrtinu HDP země, zajištuje 85% vývozu a zaměstnává 80 % pracovní síly; vláda vydává na rozvoj zemědělství 7% svého rozpočtu. Nový plán rozvoje sektoru však počítá s navýšením výdajů na rozvoj sektoru zemědělství na 10 % celkových výdajů státního rozpočtu a to do konce roku 2025.

Předpokládá se intenzifikace pěstování základních komodit pomocí jak aplikace hnojiv a použití strojového zařízení, tak v případě zpracování potravinářské produkce, mlékárenství a nápojů. Vládní strategie rozvoje zemědělství zdůrazňuje nutnost zavedení mechanizace do zemědělství, jako nezbytné podmínky pro zvýšení výkonosti zemědělství. Investoři jsou vyzývání k budování strojně traktorových stanic, které by byly schopny za úplatu nabízet potřebnou techniku pro potřeby tanzanských farmářů. Nabídka technologií musí počítat se specifickými potřebami

tanzanského zemědělství, které se často  potýká  s obdobím sucha.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8478 - Stroje pro přípravu, zpracování tabáku, jinde neuvedené

Stavební průmysl

HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli

HS 8415 - Stroje, přístroje klimatizační

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8415 - Stroje, přístroje klimatizační

HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 9406 - Stavby montované

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj.

HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: