Uruguay: Zahraniční obchod a investice

24. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

 2017

Export (mil. USD)

9 262

9 927

8 906

8 301

9 068

Import (mil. USD

10 922

10 984

8 391

7 387

7 395

Saldo

-1 660

-1 057

  515

914

1 673

Zdroj Uruguay XXI.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Čína, jako velký a stále rostoucí spotřebitel potravin, je největším zákazníkem pro uruguayské vývozce. V roce 2017 tam směřovalo zboží za 2,549 mld. USD. Evropská unie jako obchodní blok byla druhou nejdůležitější destinací – 1,453 mld. USD. Sousední Brazílie koupila zboží za 1,207 mld. USD, Argentina za 515 mil. a Turecko za 263 mil. USD.

Brazílie, Argentina a Čína jsou největšími dodavateli zboží pro Uruguay, se zhruba stejným podílem (17–19 %). Následují Spojené státy a Venezuela (8–10 %). Země Evropské unie jsou v Uruguayi zastoupené méně - Německo, Itálie a Španělsko jsou mezi zeměmi EU zastoupeny nejvíce.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz zboží z Uruguaye v roce 2017 dosáhl 9,068 mld. USD (+9,2 % vs. 2016). Jako tradičně jsou hlavními položkami uruguayského vývozu položky spojené se zemědělství a přírodními surovinami:

 • Hovězí maso – 1,517 mld. USD
 • Celulóza – 1,327 mld. USD
 • Sója – 1,189 mld. USD
 • Mléčné výrobky – 591 mil. USD
 • Nápojové koncentráty – 514 mil. USD.

Dovoz zboží do Uruguaye v roce 2017 dosáhl 7,395 mld. USD, což je o 1,4 % více než v roce 2016. Hlavními položkami byly automobily, oblečení a obuv, plasty, mobilní telefony a léky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V současnosti existuje na území Uruguaye 8 zón volného obchodu - 6 soukromých, 1 státní (Nueva Palmira) a 1 smíšená (Colonia). Jde o vnitrostátní celní zóny, které jsou využívány k dlouhodobému uskladnění zboží, předtím, než je toto zboží uvolněno pro uruguayský trh nebo pro export.

Jejich status upravuje zákon č.15.921 z prosince 1987. Celní úřad (v Uruguayi je jím tzv. Národní ředitelství cel) nemá uvnitř uruguayských zón volného obchodu žádné kompetence, což je rozdílná praxe oproti jiným zemím Latinské Ameriky. Kompetence celního úřadu je omezena pouze na kontrolu vstupu a výstupu zboží. Vlastní kontrolu činnosti jednotlivých zón má na starosti Ministerstvo ekonomie a financí.

Na uživatele zón volného obchodu se nevztahuje povinnost platit daň z přidané hodnoty za služby poskytnuté uvnitř zóny. V uruguayských zónách volného obchodu smí být zaměstnán zahraniční personál, počet zahraničních pracovníků však nesmí překročit čtvrtinu celkového počtu zaměstnanců.

Přehled volných zón:

Státní:

 • Zona Franca Nueva Palmira S.A.

Smíšená (vlastněná státem, provozována soukromou společností):

 • Zona Franca Colonia

Soukromé:

 • ZONAMERICA S.A. (dříve Zona Franca Montevideo S.A)
 • Zona Franca Florida S.A.
 • Zona Franca Rivera S.A.
 • Zona Franca San José S.A.
 • Zona Franca Libertad S.A.
 • Zona Franca Rio Negro S.A.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahr. investice (mil. USD)

2013

2014

2015

2016

 2017

2 796

3 000

1 647

868

n/a

Přímé zahraničníinvestice za rok 2017 nebyly v květnu 2018 ještě oficálně publikovány. Od roku 2013 se ale projevuje trend poklesu zahraničních investic. První propočty dokonce naznačují, že tok zahraničních investic by se v roce 2017 mohl dokonce dostat do záporných čísel, tedy že by ze země odešlo více repartiovaného zisku než by byl příchod nových investic. A to pi přesto, že v rámci Latinské Ameriky patří mezi země s nejvyšší mírou reinvestic (přes 50 %). 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Neexistují v zásadě žádná omezení pro vstup zahraničního kapitálu do země. Zahraniční investoři jsou motivováni platným systémem investičních pobídek, zakotveným v zákoně č. 16 906, který platí od 30. ledna 1998 (upravenými návaznými dekrety 455/007 a 002/012). Zákon se vztahuje na investiční projekty v průmyslu, zemědělství, službách a turistice.

Zákon:

 • prohlašuje podporu a ochranu zahraničních investic za národní zájem
 • určuje několik prioritních oborů: obnotelné zdroje energie, námořní průmysl, elektronický průmysl, dálkévé poskytování služeb, turistika, hotelová kondominia, biotechnologie, sdílené služby
 • staví zahraniční a domácí investice na stejnou úroveň
 • poskytuje zahraničním investicím úplnou svobodu, pokud jde o přístup na uruguayský trh
 • zaručuje spravedlivé a nediskriminační zacházení se zahraničními investicemi a zavazuje se k jejich udržování a nepoškozování
 • stanoví zahraničním investorům vymezený okruh daňových výhod
 • zajišťuje neomezenou možnost převodu kapitálu (zisku) do zahraničí
 • umožňuje udělit investorovi daňové úlevy ve výši 20 - 100 % z hodnoty jeho investice.

Není stanoven limit pro účast zahraničního kapitálu ve firmách nebo joint-ventures, rovněž není stanoven limit počtu zahraničních zaměstnanců ve firmě. Převod zisku do zahraničí není ničím omezen. Investoři, kteří chtějí využít daňových a jiných výhod, specifikovaných v zákoně, musí předložit investiční záměr v souladu s dekretem č. 92/98 ze dne 28. dubna 1998 na adresu Comisión de Aplicación, Avenida Libertador Brigadier Gral. Lavalleja 1409, piso 6, Montevideo. Dekret stanoví 75-denní lhůtu pro vyřízení žádosti o povolení investice.

V Uruguayi funguje tzv. COMAP, Komise pro dohled nad dodržováním zákona o investicích. Funguje při Ministerstvu financí, zde.

Od června 2003 existuje při ministerstvu cestovního ruchu proinvestiční agentura, tzv. „Ventanilla única", kde si zájemce o přímou investici v Urugauyi vyšší jak 1 mil. USD podá žádost a příslušná agentura mu pomáhá vyřešit všechna administrativní a organizační náležitosti
Byla podepsána řada dohod o podpoře a ochraně investic se zeměmi, odkud investice přicházejí nejvíce (USA, Velká Británie, Německo). S Českou republikou byla tato dohoda podepsána v roce 1996, avšak v platnost vstoupila až dnem 29. 12. 2000 po zdlouhavém ratifikačním procesu v Uruguayi. V současné době byla dojednána její úprava s ohledem na unijní legislativu, pozměněný renegociační dokument vstoupil v platnost v únoru 2012.

Na konci roku 2017 se schválil zákon, který zjednodušuje dovoz vzorků, prototypů a malých sérií výrobků, směřujících do odvětví elektroniky a robotiky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: