Vzor: Exekuční návrh

30. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vzor exekučního návrhu. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Exekutorský úřad (dle volby oprávněného)

(jméno a příjmení soudního exekutora)

adresa

V Praze, dne (doplnit)

 

Oprávněný: (jméno, příjmení adresa, RČ, firma, sídlo, IČO)

Povinný: (jméno, příjmení adresa, RČ, firma, sídlo, IČO)

Exekuční návrh

Přílohy:

  • stejnopis (originál) či opis (úředně ověřená kopie) exekučního titulu s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti

I.

Na základě exekučního titulu – (doplnit) č.j. (doplnit) vydaného (doplnit) dne (doplnit), jenž nabyl právní moci dne (doplnit) a je vykonatelný dne (doplnit) (dále jen „exekuční titul“), byla povinnému uložena povinnost spočívající v zaplacení pohledávky ve výši (doplnit) Kč a jejího příslušenství oprávněnému.

Důkaz:

  • stejnopis (originál) či opis (úředně ověřená kopie) exekučního titulu s vyznačenou  doložkou právní moci a vykonatelnosti

II.

Povinný do dne podání tohoto návrhu dle předmětného vykonatelného exekučního titulu nesplnil ani část vymáhané povinnosti, a to přes i to, že byl k úhradě vyzván.

Důkaz:

  • výzva k plnění

III.

Oprávněný navrhuje, aby soud pověřil vedením exekuce k vymožení pohledávky a jejího příslušenství podle exekučního titulu soudního exekutora (doplnit), se sídlem (doplnit)

IV.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

V.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby věcně a místně soud vydal toto:

pověření:

  • I. Soud n a ř i z u j e podle vykonatelného rozhodnutí (doplnit) ze dne (doplnit), které nabylo právní moci dne (doplnit), k vymožení pohledávky oprávněného v částce (doplnit) Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky (doplnit) od (doplnit) do zaplacení a nákladů řízení v částce (doplnit), nákladů právního zastoupení v exekučním řízení a nákladů exekuce, které budou určeny, exekucí na majetek povinného.
  • II. Provedením exekuce v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, soud pověřuje (doplnit) soudního exekutora Exekutorského úřadu (doplnit).

 

_____________________

navrhovatel (oprávněný)

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek