Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

16. 4. 2018 | Zdroj: Portál veřejné správy

Záznamem se zapisují do katastru práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu (například soudu, ústředního orgánu státní správy), příklepem licitátora ve veřejné dražbě, na základě právní skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu (například narovnání, vydržení, přírůstek, zpracování, odstoupení od smlouvy, zánik právnické osoby bez likvidace).

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

Základní informace k životní situaci

Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva.

Záznamem se do katastru zapisuje:

 • příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,
 • právo hospodařit s majetkem státu,
 • správa nemovitostí ve vlastnictví státu,
 • majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy,
 • majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst,
 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití,
 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup při zápisu záznamem a listiny, které dokládá právo, které má být zapsáno, jsou upraveny v ustanovení § 19 až § 21 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a v § 27 a § 71 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Katastrální úřad zjistí, zda je návrh na záznam podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru, je-li způsobilá k provedení záznamu, provede katastrální úřad zápis do katastru, jinak vrátí listinu s písemným odůvodněním tomu, kdo ji předložil.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu, ke kterému přiložíte příslušnou listinu.

Na které instituci životní situaci řešit:

Na katastrálním pracovišti, příslušném dle místa polohy nemovitosti.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Návrh s přílohou můžete:

 • podat osobně na podatelně příslušného katastrálního pracoviště v úředních hodinách,
 • zaslat katastrálnímu pracovišti poštou,
 • zaslat elektronickými prostředky na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště (soubor ve formátu PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem v příloze e-mailu) nebo prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště.*

Rozpis úředních hodin podatelen je uveden na internetových stránkách jednotlivých katastrálních úřadů nebo na úředních deskách jednotlivých katastrálních pracovišť.

* Listina, na základě které má být odvozené právo do katastru nemovitostí zapsáno, musí být autorizovaně zkonvertována z listinného originálu nebo originálně vyhotovena s náležitostmi dle příslušných právních předpisů; rovněž musí být opatřena kvalifikovaným časovým razítkem. Návrh na zápis záznamem činěný prostřednictvím datové schránky není třeba opatřovat elektronickým podpisem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh a listinu, která potvrzuje práva odvozená od vlastnického práva.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou povinné.

Můžete však využít existující vzory formulářů, které získáte na kterémkoliv katastrálním pracovišti nebo on-line na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení záznamu se nevybírá žádný poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Katastrální úřad zapíše změnu do katastru nemovitostí do 30 dnů od doručení listiny, která je podkladem pro záznam.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ti, kterým svědčí uvedené odvozené právo, jsou povinni zejména:

 • na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů ode dne, kdy jim byla doručena výzva,
 • ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se předmětných nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá; tuto povinnost vlastníci a jiní oprávnění nemají u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru,
 • na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru,
 • v přiměřené lhůtě v případě, že jimi vydaná listina předložená k zápisu do katastru obsahuje chyby v psaní, počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, sdělit katastrálnímu úřadu na jeho výzvu správné údaje nebo listinu opravit, umožňuje-li to jiný právní předpis.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud oprávněný nesplní povinnost uvedenou výše (viz bod "Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány"), může mu katastrální úřad uložit pokutu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální – kancelář předsedy

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

16. 04. 2018

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek