Kategorie SDG

Hlavní informace

Českomoravská záruční a rozvojová banka je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka je rozvojovou bankou České republiky (promotinal bank). Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů.

Banka plní roli národní rozvojové banky. Cílem banky je doplňovat nabídku finančních produktů soukromého sektoru a tím pomáhat překonat existující tržní selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních produktů.

Hlavními produkty banky jsou záruky (bank guarantees) a zvýhodněné úvěry (preferential loans) určené pro malé a střední firmy a municipality. Poskytováno je provozní i investiční financování. Banka financuje zvýhodněnými produkty také rodinné firmy a sociální podniky. Finanční zdroje mohou získat i začínající podnikatelé, kteří jsou zároveň inovativní firmou a mají statut malého a středního podniku.

Úvěry mohou být poskytovány na podnikatelské záměry investice do strojů, nemovitostí, energetických celků, či inovací. Záruky jsou poskytovány k investičním i provozním úvěrům a usnadňují přístup malým a středním podnikům ke komerčním bankovním úvěrům. V nabídce banky je i možnost získání záruky při vstupu do výběrových řízení. Municipality mohou financovat místní infrastrukturu, životní podmínky nebo ochranu životního prostředí na svém území.

Dceřinou společností je ČMZRB Investiční, kde jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

Národní rozvojový fond (NRF) je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky, kde budou poskytovány rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat část projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti bude schopen mobilizovat další soukromé zdroje.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon 47/2002 Sb.o podpoře malého a středního podnikání

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 12.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme