Hlavní informace

Dopady porušení péče řádného hospodáře nad rámec základní povinnosti náhrady způsobené škody.

Jedním z dalších následků porušení péče řádného hospodáře je povinnost člena statutárního orgánu vydat obchodní korporaci veškerý prospěch, který získal svým protiprávním jednáním. Tuto povinnost má i v případě, že  jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře nezpůsobil obchodní korporaci žádnou újmu. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích. Jednáním zakládajícím povinnost vydat získaný prospěch může být například převzetí úplatku členem statutárního orgánu za uzavření smlouvy mezi třetí osobou a obchodní korporací.

Dalším možným následkem způsobení újmy právnické osobě je vznik ručení za dluh obchodní korporace jejímu věřiteli. Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Specifickým případem ručení člena statutárního orgánu je ručení v případě úpadku. Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a tento člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděl nebo měl a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné. Toto pravidlo se nicméně nepoužije na člena nebo bývalého člena statutárního orgánu obchodní korporace, který byl do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonával s péčí řádného hospodáře.

Ručení také vznikne v případě, že členu statutárního orgánu zanikla funkce v důsledku soudního rozhodnutí o vyloučení. V takovém případě ručí za splnění všech povinností obchodní korporace, které vznikly v době, kdy vykonával přes zákaz činnost člena jejího statutárního orgánu, ač se jím nestal anebo jím být přestal.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 159 zákona č. 89/2012 Sb., § 53, § 66, § 68 zákona č. 90/2012 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 15.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme