Hlavní informace

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

CZ-CPA         Popis služby

------------------------------------------------------------------------------------------

36.00.2      Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37             Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.

49             Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky.

50             Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

55             Ubytovací služby.

56             Stravovací služby, podávání nápojů, pokud​​​​​

  • nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle  § 57 až 59,
  • se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
  • se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

59.14, 90, 91 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do

93             zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.

77, 85, 91     Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

81.21.10       Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11       Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

88.10, 88.91   Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

93.11, 93.12,  Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i

93.13,         nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související

93.29.11       s provozem rekreačních parků a pláží.

95.23          Opravy obuvi a kožených výrobků.

95.29.11       Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.

95.29.12       Opravy jízdních kol.

96.02          Kadeřnické a holičské služby.

96.04          Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872).

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

 

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 03.05.2023

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme