Hlavní informace

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Kód nomenklatury

celního sazebníku                                         Název zboží

------------------------------------------------------------------------------------------------

0402, 0404, 1901, 2106    - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

------------------------------------------------------------------------------------------------

0801, 1101 až 1106, 1201, - Mlýnské výrobky, a to:

1204, 1206 až 1208, 1212,   - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy

1214, 2004, 2005              nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10

                            - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy

                              nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12

                            - z brambor

                            - ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů

                              nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.

                            - Směsi těchto mlýnských výrobků

------------------------------------------------------------------------------------------------

1107 až 1109, 1903, 3505  - Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1806, 1901, 2004, 2005,   - Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě

2103, 2106                  potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 2201                      - pitná voda.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2843-2846, 2852, 3002,    - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro

3003, 3004, 3006            rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním

                                       základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  4901 - 4905, 4911, 8523   - Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny

                                              a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud

                                              - jsou obsaženy na hmotném nosiči a

                                             - nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového

                                               obsahu nebo audiovizuálního obsahu.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí

číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872).

72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v  článku 2 odst. 2 písm. c)d) nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č.  609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o

zrušení směrnice Rady  92/52/EHS, směrnice Komise  96/8/ES1999/21/ES2006/125/ES2006/141/ESsměrnice Evropského parlamentu a Rady  2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č.  41/2009 a (ES) č.  953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v  článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č.  609/2013. Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č.  41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

 Pitnou vodou se pro účely tohoto zákona rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

 Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č.  40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.  468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 03.05.2023

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme