Hlavní informace

Likvidace nastupuje po uplynutí doby nebo dosažení účelu založení, z rozhodnutí orgánu právnické osoby či veřejné moci nebo ze zákona.

Právnická osoba se zrušuje s likvidací z řady důvodů. Úvodem jde o uplynutí doby, na kterou byla založena, nebo dosažení účelu, pro který byla založena. Dále se zrušuje dnem určeným zákonem, právním jednáním o zrušení právnické osoby, nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci za podmínek stanovených zákonem

Zmiňovaným právním jednáním o zrušení právnické osoby se zpravidla rozumí rozhodnutí nejvyššího orgánu právnické osoby o zrušení s likvidací. V případě obchodních korporací platí, že usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků, nepožaduje-li společenská smlouva vyšší většinu, a musí být osvědčeno notářským zápisem. Pokud společenská smlouva nesvěřuje valné hromadě pravomoc rozhodovat o zrušení společnosti, je třeba dohody společníků o zrušení společnosti.

Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo z jiného zákonného důvodu.

Zákon stanoví další důvody pro obchodní korporace, kdy soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci. Mezi takové důvody patří, pozbyla-li všechna podnikatelská oprávnění (to neplatí, byla-li založena i za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání), není-li schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit svůj účel, nemůže-li vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo provozuje-li činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 171 a § 172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme