Kategorie SDG

Hlavní informace

Úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

EGAP pojišťuje především bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování vývozu do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujícího.

Státní podpora spočívá v ručení státu za závazky, vyplývající z uzavřených pojistných smluv, a je považována za standardní nástroj podpory exportu s rychlou návratností vložených prostředků, za nástroj výrazně prorůstový a protikrizový, používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. Státem podporované vývozy se řídí souborem pravidel OECD a EU, která zajišťují, že si vývozci z jednotlivých zemí nekonkurují rozsahem státní podpory, ale výlučně kvalitou a cenou zboží a služeb.

Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. EGAP pojišťuje riziko neplacení přímo pro výrobce, riziko neplacení pro financující banku, riziko znehodnocení investice v zahraničí, riziko zrušení kontraktu dovozcem a pojištění bankovních záruk.

Pojištění je poskytováno v souladu se Zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování se stání podporou. 

EGAP působí jako standardní úvěrová pojišťovna plnící roli státního nástroje na podporu exportu z České republiky prostřednictvím pojistných produktů a doplňuje nabídku komerčních úvěrových pojišťoven.

Mezi základní podmínky pojištění patří mj. bezproblémová kreditní historie subjektů (vývozce, dovozce, ručitel), minimální 50% podíl hodnoty dodávek s původem v České republice, dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě, předložení smlouvy o vývozu, atd.

Pojistné produkty kryjící úvěrová rizika spojená s vývozem zboží a služeb a rizika spojená s investicemi v zahraničí, financováním výroby pro vývoz a vystavováním záruk za vývozce. Patří sem pojištění rizika neplacení přímo pro vývozce, krytí rizika neplacení pro financující banku, rizik znehodnocení investice, riziko zrušení kontraktu a pojištění bankovních záruk.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování se stání podporou

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 12.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme