Kategorie SDG

Hlavní informace

Cílem investičních pobídek je podpořit společnosti, které chtějí investovat v České republice do zahájení nové činnosti nebo rozšíření stávající činnosti.

Investiční pobídky jsou národním nástrojem podpory investic. Jsou poskytovány na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Investiční pobídky lze čerpat po splnění požadavků stanovených v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, po schválení vládou ČR a po vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, které vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Ministerstvo financí posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů, posuzuje návrhy rozhodnutí o udělení příslibu investičních pobídek a vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č. 72/2000 Sb.

Může se jednat o zahájení nové činnosti, nebo rozšíření činnosti v oblastech zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických služeb v oblasti centra pro tvorbu softwaru, datového centra, opravárenského centra a centra sdílených služeb. Žádat o investiční pobídky může česká společnost i zahraniční společnost, která poté musí založit novou společnost v České republice.

Investiční pobídky jsou zpravidla uplatňovány ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob. Další formy investičních pobídek jsou: hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst, hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické investiční akce, osvobození od daně z nemovitých věcí a převod pozemků za zvýhodněnou cenu. Tyto formy podpory je možné vzájemně kombinovat. Při kombinaci forem podpory nelze překročit strop veřejné podpory.

Finanční prostředky, které společnost ušetří na daních, může využít ke svému dalšímu rozvoji. Pro snazší vytvoření pracovních míst v regionech, kde je to žádoucí, je poskytována hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst.

Žádost o investiční pobídky musí být podána agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest ještě před zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce, na kterou jsou investiční pobídky žádány. Tato povinnost vychází ze zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Seznam veškerých podkladů a dokumentů, které je potřeba podat, jsou uvedeny v § 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Kontaktním místem, kam podávat veškeré dokumenty, je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 12.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme