Hlavní informace

Likvidační zůstatek se zásadně rozdělí na základě zakladatelských dokumentů. U obchodních korporací se rozdělí mezi společníky.

Likvidační zůstatek představuje čistou zbytkovou hodnotu jmění právnické osoby po uspokojení všech pohledávek. Likvidační zůstatek nevzniká, pokud je likvidace ukončena převzetím nebo odmítnutí likvidační podstaty věřiteli.

V případě likvidace spolku nebo nadace naloží likvidátor s likvidačním zůstatkem podle stanov nebo nadační listiny. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. Pokud není možné ani to, nabídne likvidátor likvidační zůstatek postupně místně příslušné obci a následně kraji. Obec a kraj jej mohou použít jen k veřejně prospěšnému cíli. Správní rada nadace nicméně může na základě vážných důvodů rozhodnout, že se likvidační zůstatek přednostně nabídne obci, kraji nebo státu.

V případě obchodních korporací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku. Nestanoví-li společenská smlouva nebo dohoda společníků jinak, vyplácí se tento podíl v penězích. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše, v jaké splnili vkladovou povinnost. Nedostatečný či naopak přebývající likvidační zůstatek se následně rozdělí podle výše podílů.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 206 a § 207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme