Hlavní informace

Jaké dokumenty je potřeba připojit k podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Součástí návrhu na povolení spojení je řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení, resp. zjednodušený dotazník k povolení spojení, pokud jde o návrh, který se má projednávat ve zjednodušeném řízení. Obsah dotazníků je upraven vyhláškou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (294/2016 Sb.) K návrhu musí být vždy připojeny:

a) výpisy z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, týkající se všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost být v obchodním rejstříku nebo obdobném registru zapsáni,

b) listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení jejich sepsání,

c) výroční zprávy včetně auditu ročních účetních závěrek za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost provádět audit,

d) konsolidované účetní závěrky za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku,

e) schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje podání

f) rozbory, zprávy, studie, přehledy a jakékoliv jiné srovnatelné dokumenty, které byly připraveny pro příslušné orgány účastníků spojení za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele skutečné i možné, odůvodnění spojení, možnost obchodního růstu nebo expanze na jiné výrobkové a zeměpisné trhy a obecné tržní podmínky.

Dotazník pak musí být vyplněn dalšími detaily (zjednodušený dotazník vyžaduje pouze některé z těchto údajů, obecně v menším rozsahu) zejména ohledně:

a) základních údajů o navrhovateli, zmocněných zástupcích a 1.3. další spojujících se soutěžitelů.

b) podrobností spojení; jeho charakteru, dotčených odvětvích, a dalších údajů rozhodných pro povolení spojení,

c) vlastnictví a kontrola jednotlivých spojujících se soutěžitelů,

d) relevantních trzích,

e) personálních propojení a dřívějších spojení,

f) údajů o relevantních trzích

g) obecných podmínek na relevantních trzích

h) údajů relevantních pro posouzení unijní dimenze a dalších doplňujících údajů.

Oznámení (guidelines) k náležitostem návrhu na povolení spojení je dostupné na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 1 a přílohy vyhlášky č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme