Hlavní informace

Povinný obsah právních dokumentů, kterými jsou zakládány obchodní korporace.

Dle občanského zákoníku musí každé zakladatelské právní jednání obsahovat alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti a jaký má právnická osoba statutární orgán. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Pro zakladatelské právní jednání se vždy vyžaduje písemná forma.

Název obchodní korporace se označuje jako obchodní firma. Jedná se o jméno, pod kterým je zapsána do obchodního rejstříku. Obchodní korporace nesmí mít více obchodních firem a zároveň musí její název obsahovat zákonem stanovený dodatek označující její právní formu (např. s.r.o. nebo a.s.).

Obchodní firma nesmí působit klamavě a nesmí být zaměnitelná s jinou (ani foneticky), a to v rámci celého státu, přičemž k odlišení nestačí dodatek označující právní formu. Současně ale platí, že je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky, pokud je veřejnost bude schopna odlišit.

Obchodní korporaci musí mít již při ustavení určeno sídlo, tj. určitá adresa, na které je možné ji kontaktovat. Sídlo se může nacházet i v bytě, za podmínky, že to nenaruší klid a pořádek v domě. Postačí, pokud bude v zakladatelském právním jednání uveden jen název obce, plná adresa sídla se následně zapíše až do obchodního rejstříku. Zapsaného sídla korporace se může dovolat každý, přičemž korporace nemůže namítat, že má skutečné sídlo na jiném místě než na místě zapsaném v obchodním rejstříku.

Předmět činnosti vymezuje, jakým způsobem bude právnická osoba dosahovat svého podnikatelského záměru. Obchodní korporace tedy jako svůj předmět podnikání do veřejného rejstříku pravidelně zapíše obor působení a povahu činnosti. Předmět činnosti by měl být vymezen přesněji než pouhým zněním živnostenského oprávnění, byť se v praxi obě označení často shodují.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 123 a násl., § 423 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 15.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme