Hlavní informace

Informace popisuje způsob, jakým podnikatel vypočítá obrat pro účely daně z přidané hodnoty, jaké údaje je podnikatel povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, seznam sazeb

Jak vypočítá podnikatel obrat pro účely DPH? 

Obrat pro účely daně z přidané hodnoty musí podnikatel sledovat za účelem stanovení povinnosti registrovat se jako plátce DPH nebo za účelem splnění jedné z podmínek pro zrušení registrace k DPH.

Obrat pro účely DPH se vypočítá jako souhrn všech úplat (přijatých částek v penězích prostředcích nebo dotací k ceně), které podnikateli (osobě povinné k dani) náleží za uskutečněná plnění (prodej zboží nebo poskytnutí služeb) s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o úplaty za:

 1. zdanitelné plnění,
 2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (např. obchodování s podnikateli z jiných členských států EU, vývoz a dovoz zboží, přeprava osob, apod.),
 3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (tj. finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci), pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se naopak nezapočítává úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti podnikatele, nebo zálohy.

Pokud podnikatel počítá obrat za účelem povinnosti registrace k DPH, jsou jednotlivé úplaty počítány v částce bez DPH (celková úplata snížená o DPH), pokud úplata tuto daň obsahuje.

Do výpočtu výše obratu se zahrnují ta plnění, která se uskutečnila v rámci nejvíce 12 bezprostředně přecházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců (např. od 1. února 2020 do 28. února 2021).

Informace o vedení evidence transakcí pro účely DPH

Každý podnikatel, který je registrován jako plátce DPH nebo identifikovaná osoba, je povinen vést v evidenci veškeré údaje pro účely daně z přidané hodnoty, které se vztahují k jeho daňovým povinnostem.

Evidence pro účely DPH má být vedena v takovém členění, které umožní sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Evidence pro účely DPH obsahuje obvykle také tyto údaje:

 • údaje o zakoupeném zboží a službách, které podnikatel dále použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet,
 • daňové identifikační číslo dodavatele, s výjimkou plnění, pro která byl vystaven zjednodušený daňový doklad,
 • přehled o uskutečněných plněních, která jsou osvobozena od DPH nebo nejsou předmětem DPH,
 • přehled o obchodním majetku,
 • hodnota pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států,
 • hodnotu zaslaného zboží v případě zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu, popřípadě o rozhodnutí dobrovolně se registrovat k DPH v jiném členském státě pro účely zasílání zboží z tuzemska,
 • údaje o dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie.

V České republice se v současné době uplatňují tři sazby daně z přidané hodnoty:

 • základní sazba daně ve výši 21 %,
 • první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo
 • druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

Seznam sazeb DPH zahrnující: základní, sníženou, super sníženou a přechodnou (pokud je aplikována)

Veškeré zákonné podmínky pro uplatnění jednotlivých sazeb DPH jsou uvedeny v § 47 zákona o DPH, a to včetně příloh vztahujících se k vybraným sazbám daně.

Základní sazba ve výši 21 % se uplatňuje na veškeré zboží a služby, pokud zákon o DPH výslovně nestanoví, že je zboží nebo služba zařazena pod některou sníženou sazbu.

První snížená sazba ve výši 15 % se uplatňuje:

 • na prodej zboží uvedeného v DPH příloha č.3 ,
 • na služby, které jsou uvedené v DPH příloha č.2 , a
 • u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v DPH příloha č.4 

Druhá snížená sazba ve výši 10 % se uplatňuje na prodej zboží uvedeného v DPH příloha č.3a , tepla
a chladu
, a dále na služby, které jsou uvedené v DPH příloha č.2a.

K tomu, aby podnikatel mohl stanovit, zda zboží nebo služba spadá do některé z uvedených příloh zákona o DPH, je nutné, aby zboží nebo služby odpovídali současně číselnému kódu nomenklatury celního sazebníku (pro zboží) nebo kódu klasifikace produkce CZ-CPA (pro služby) a zároveň výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části dané přílohy.

V případě, že je pro podnikatele obtížné stanovit sazbu DPH u některého z plnění, je možné požádat Generální finanční ředitelství o vydání rozhodnutí o závazném posouzení určení sazby daně
u zdanitelného plnění. Tato žádost je zpoplatněna.

Popis konkrétních druhů zboží a služeb, na které se aplikují uvedené sazby DPH, je možné nalézt na v dokumentu publikovaném Evropskou komisí.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 03.05.2023

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme