Obecné povinnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací

Hlavní informace

Konkrétní obsah povinnosti péče řádného hospodáře při výkonu funkce v obchodní korporaci – povinnost loajality a náležité péče.

Každý člen voleného orgánu právnické osoby se dle občanského zákoníku zavazuje vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality lze chápat jako povinnost věrnosti člena statutárního orgánu zájmům právnické osoby před jinými konkurujícími zájmy, např. osobními zájmy nebo zájmy osob blízkých. Náležitá péče pak znamená, že člen statutárního orgánu by měl při výkonu své funkce jednat pečlivě a s odpovídajícími znalostmi.

Co se rozumí péčí řádného hospodáře při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace, upřesňuje zákon o obchodních korporacích. Ten v rámci vymezení tzv. “pravidla podnikatelského úsudku” konstatuje, že s náležitou péčí jedná ten, kdo postupuje při podnikatelském rozhodování informovaně, v dobré víře a v obhajitelném zájmu korporace. Důležitý je samotný proces rozhodování, nikoliv jeho potenciálně negativní výsledek.

Při zkoumání, zda byla konkrétním rozhodnutím porušena péče řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Vytváří se tak určitý objektivní standard “rozumného hospodáře”, který je nicméně jen hlediskem, ne výlučným kritériem. Pokud má např. člen statutárního orgánu určité zvláštní znalosti či dovednosti je povinen je při výkonu své funkce uplatňovat. Zohledňují se tak i vlastnosti konkrétní osoby skrze určitý subjektivní standard.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 159 zákona č. 89/2012 Sb., § 51, § 52 zákona č. 90/2012 Sb.

Datum kontroly: Poslední kontrola k 15.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba