Hlavní informace

Základní informace o rozdílech mezi formami obchodních korporací a rozdílu mezi jejich založení a vzniku.

Právnické osoby, jejichž hlavním účelem je podnikání, se nazývají obchodní korporace. Kromě obecných pravidel občanského zákoníku je jejich činnost upravena zejména zvláštním zákonem o obchodních korporacích, který stanovuje základní rámec jejich vnitřní struktury a rozhodování, pravidla jejich vzniku a zániku, náležitosti zakládajících právních dokumentů, atd.

Obchodní korporace se dělí na obchodní společnosti a družstva, které se od sebe liší zejména uzavřeností, resp. neuzavřeností počtu členů (na rozdíl od družstev musí obchodní společnosti měnit své zakládající dokumenty, pokud chtějí např. přijmout nového společníka). Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Tyto zákon dále dělí na tzv. osobní a kapitálové obchodní společnosti. Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) se vyznačují užší vazbou na osoby společníků. Oproti kapitálovým společnostem tak např. společníci odpovídají v širším rozsahu za dluhy společnosti a složitější je i změna v osobě společníka. Naopak pro kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) je typická volnější  vazba společníků na společnost. Společníci ručí za dluhy společnosti omezeně a běžné je i jejich oddělení od každodenního chodu společnosti (manažerské řízení). 

Zákon o obchodních korporacích se v rozsahu, ve kterém je neupravují zvláštní vnitrostátní a evropské předpisy, vztahuje i na evropské formy obchodních korporací, tj. na evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropskou družstevní společnost.

Všechny společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku. Bez tohoto zápisu žádná společnost nevznikne a nemůže tak nebývat práva nebo se zavazovat k povinnostem. Před vznikem obchodní korporace je třeba učinit řadu právních jednání, které mu předchází. Rozlišujeme proto vznik obchodní korporace (zápisem do obchodního rejstříku) od jejího založení (vyhotovením společenské smlouvy).

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 1 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 16.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme