Omezení odpovědnosti a promlčení náhrady škody způsobené členem statutárního orgánů obchodní korporace

Switch to english

Hlavní informace

Specifické okolnosti omezující odpovědnost statutárního orgánu za škodu vzniklou obchodní korporaci.

V případě, že není člen statutárního orgánu vybaven znalostmi či dovednostmi nutnými pro řádný výkon určité jemu svěřené činnosti (např. vedení účetnictví, právní služby), může tuto činnost delegovat na odborně vybavenou třetí osobu. V takovém případě přenesení výkonu činnosti na odborníka neponese odpovědnost za případnou při této činnosti vzniklou újmu. Člen statutárního orgánu nicméně musí při výběru dané osoby postupovat řádně (rozumně), musí ji poskytovat součinnost, řídit ji a zároveň dostatečně kontrolovat. Pro limitaci odpovědnosti musí být naplněny všechny tyto podmínky, a to opět z hlediska péče řádného hospodáře.

Obecně platí, že povinnost k náhradě újmy způsobené členem statutárního orgánu právnické osobě nelze nikdy předem omezit. Takové právní jednání by bylo stiženo sankcí neplatnosti. Práva právnické osoby na náhradu škody způsobené členem statutárního orgánu se nicméně mohou promlčet ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem. Subjektivní lhůta pro uplatnění nároku (od zjištění vzniku škody) činí 3 roky, objektivní lhůta (od vzniku škody) činí 10 let, v případě úmyslného zavinění újmy pak 15 let. Subjektivní lhůta pro uplatnění nároku počíná okamžikem, kdy se o vzniku škody dozví nebo měla dozvědět osoba, která je oprávněná škodu za právnickou osobu uplatňovat (např. nový člen orgánu).

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 609 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., § 53 zákona č. 90/2012 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 14.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme