Hlavní informace

Osvobození od DPH pro malé podniky se sídlem v České republice je poskytnuto podnikům, jejichž roční obrat nepřekročí 2 000 000 Kč nebo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Kdy je podnikatel osvobozen od placení DPH

Dodání zboží nebo poskytnutí služby je osvobozeno od DPH, pokud podnikatel (osoba povinná k dani uskutečňující ekonomickou činnost) nepřesáhne obrat 2 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Do výpočtu obratu se započítávají zdanitelné plnění, plnění s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (finanční, penzijní, pojišťovací činnosti, dodání a nájem nemovité věci), pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se také nezapočítává dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud tato plnění nejsou součástí obvyklé ekonomické činnosti podnikatele.

Osvobození od DPH je také poskytnuto podnikateli uskutečňujícímu pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Jaké zboží a služby jsou osvobozené od DPH

Existují tři hlavní kategorie transakcí, které jsou osvobozeny od DPH:

 • Osvobození bez nároku na odpočet daně,
 • osvobození s nárokem na odpočet daně,
 • další osvobození.

Osvobozeny bez nároku na odpočet daně jsou například tyto transakce:

 • základní poštovní služby a dodání poštovních známek,
 • rozhlasové a televizní vysílání,
 • finanční činnosti,
 • penzijní činnosti,
 • pojišťovací činnosti,
 • dodání nemovité věci (s výjimkou stavebního pozemku a dodání nemovité věci po 5 letech),
 • nájem nemovité věci (s výjimkou krátkodobého nájmu nemovité věci, poskytnutí ubytovacích služeb, nájmu prostor a míst k parkování vozidel, nájmu bezpečnostních schránek a nájmu strojů a jiných upevněných zařízení),
 • výchova a vzdělávání,
 • zdravotní služby a dodání zdravotního zboží,
 • sociální pomoc,
 • provozování hazardních her,
 • a další.

Osvobozeny s nárokem na odpočet daně jsou například tyto transakce:

 • dodání zboží do jiného členského státu,
 • vývoz zboží,
 • poskytnutí služby do třetí země,
 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží,
 • přeprava osob,
 • dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně,
 • dodání knih, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, brožur, hudebnin nebo kartografických výrobků, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu a dále poskytnutí obdobné služby jako je dodání knih.

Vybrané transakce, které by obvykle podléhaly DPH, jsou za určitých podmínek osvobozeny od DPH:

 • pořízení zboží z jiného členského státu, pokud by zboží bylo osvobozeno v každém případe od daně, dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně nebo pořizovatel má nárok na vrácení daně,
 • dovoz zboží (např. v osobních zavazadlech, pro subjekty EU, pro složky NATO, pro diplomatické mise, atd.).

Výše obratu u osvobození od DPH pro malé podniky

Podnikatelé (osoba povinná k dani uskutečňující ekonomickou činnost) se sídlem v České republice jsou osvobozeny od DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 2 000 000 Kč. Po překročení se stávají plátci DPH a vzniká jim povinnost registrace k DPH.

Podnikatelé, kteří vykonávají pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. pojišťovací, finanční, penzijní činnosti nebo sociální služby atd.), jsou osvobozeny od DPH zcela a obrat se na ně nevztahuje.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 27.05.2024

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme