Hlavní informace

Právní úprava poskytování digitálního obsahu a práva z vadného plnění.

V současné době český právní řád výslovně neupravuje poskytování digitálního obsahu. V praxi bývají tyto závazky zpravidla klasifikovány jako nepojmenované smlouvy.

Digitální obsah bývá často chráněn právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem. V takových případech může být smlouvou poskytována i licence.

Smlouvu, jejímž předmětem je vytvoření digitálního obsahu na zakázku, se uplatní úprava smlouvy o dílo.

Obecně platí, že každý, kdo plní jinému za úplatu, musí plnit bez vad. Předmět plnění musí mít vlastnosti, na nichž se strany dohodly nebo obvyklé vlastnosti, aby předmět plnění bylo možné použít podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

Za vady plnění tedy odpovídá strana, která jej podle smlouvy poskytuje (tj. prodávající, poskytovatel služby). Osoby ve smluvním řetězci podle zákona odpovídají za vady svým smluvním partnerům. Například výrobce odpovídá za vady osobě, která od něj věc nabyla.

Práva z vadného plnění podle obecné úpravy

Pokud ze smlouvy nebo ze zákona nevyplývá jiná úprava, má nabyvatel práva z vadného plnění, která jsou stanovena v obecné části občanského zákoníku. Práva, která má nabyvatel v případě vadného plnění, se liší podle toho, zda lze vadu odstranit (vada odstranitelná), nebo nikoliv (vada neodstranitelná):

  • Jde-li o odstranitelnou vadu, má nabyvatel právo na opravu, nebo na doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
  • Jde-li o neodstranitelnou vadu a současně předmět plnění nelze řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Práva z vadného plnění ze smlouvy o dílo

Smlouvou o dílo je smlouva, z níž plyne povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě. Objednateli náležejí stejná práva jako kupujícímu z kupní smlouvy. Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení smlouvy. Objednatel nemůže požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

Je-li objednatelem díla spotřebitel, uplatní navíc zvláštní pravidla pro spotřebitelské smlouvy a práva z vad u spotřebitelské kupní smlouvy.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 1914 a násl.; § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 30.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme