Hlavní informace

Likvidátor vykonává řadu povinností k naplnění účelu likvidace (zpeněžení majetku, uspokojení věřitelů atd.).

Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.

Vstoupí-li právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku do likvidace, navrhne likvidátor bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku.

Likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům. Dále sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby. Likvidátor přednostně uspokojuje v průběhu likvidace pohledávky zaměstnanců. Likvidátor dále vykonává činnost směřující k ukončení činnosti právnické osoby, přičemž zpravidla zpeněžuje majetek společnosti na peněžní částku, která bude následně využita k úhradě nákladů likvidace, uspokojení pohledávek zaměstnanců a uspokojení pohledávek dalších věřitelů.

Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 193 a § 196 až § 208 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme