Povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu

Hlavní informace

Reorganizaci navrhuje dlužník nebo přihlášený věřitel a je přípustná pro podnikatele s ročním obratem nad 50 mil. Kč nebo 50 zaměstnanci.

Reorganizaci navrhuje dlužník nebo přihlášený věřitel. Reorganizaci povoluje Podmínkou pro povolení reorganizace insolvenčním soudem je, že celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 50 000 000 Kč, dlužník zaměstnává nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru, nebo dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných a polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek (tzv. předbalená reorganizace). Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci, obchodník s cennými papíry nebo osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu.

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727

Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Datum kontroly

Poslední kontrola k 26.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem