Hlavní informace

V případě zakoupení vadného výrobku může spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění. Kromě reklamace zboží ale spotřebiteli přísluší i další prostředky nápravy (např. náhrada škody). Podnikatel má navíc vůči spotřebiteli celou řadu povinností, a to jak před uzavřením smlouvy, tak i po jejím uzavření.

Práva spotřebitele při reklamaci vadných výrobků

Spotřebitel jakožto osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, má určitá specifická práva. V případě vadného výrobku může spotřebitel uplatnit reklamaci a v souvislosti s tím mu přísluší následující práva z vadného plnění: právo na výměnu věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a právo odstoupit od smlouvy.

Povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli

Podnikatel má povinnost informovat spotřebitele o podmínkách reklamace a dále o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. V záruční době je podnikatel povinen přijímat a vyřizovat reklamace spotřebitele. Dále má podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli i další povinnosti (např. nahradit způsobenou škodu).

Prostředky nápravy

Spotřebiteli přísluší různé prostředky nápravy. Kromě reklamace či uplatnění náhrady způsobené škody může spotřebitel podat podnět orgánu dozoru, a pokud jednání podnikatele v souvislosti s dodáním vadných výrobků naplňuje podstatu přestupku, podnikatel dostane pokutu. Dále má spotřebitel možnost obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských, pokud se mu nepodaří vyřešit spor přímo s podnikatelem.

Více informací naleznete ve Spotřebitelském průvodci připraveném Českou obchodní inspekcí. 

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Poslední kontrola k 21.07.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme