Hlavní informace

Práva z vadného plnění u kupní smlouvy mezi podnikateli a ze spotřebitelské kupní smlouvy.

Obecně platí, že každý, kdo plní jinému za úplatu, musí plnit bez vad. Předmět plnění musí mít vlastnosti, na nichž se strany dohodly nebo obvyklé vlastnosti, aby předmět plnění bylo možné použít podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

Kupující má vedle práv z vadného plnění právo na náhradu škody, jakož i na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv z vadného plnění (např. poštovné, znalecký posudek).

Práva z vadného plnění musí kupující uplatnit nejprve u prodávajícího. Až v případě, že není s vyřízením reklamace spokojen, může se svým nárokem obrátit na soud.

Koupě mezi podnikateli

Práva kupujícího z vad se odvíjejí od skutečnosti, zda je vadné plnění podstatným, nebo nepodstatným porušením smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Podstatné porušení smlouvy opravňuje kupujícího k

  1. odstranění vady, a to výměnou, dodáním chybějící věci nebo opravou věci
  2. přiměřené slevě z kupní ceny, nebo
  3. k odstoupení smlouvy.

Kupující musí právo, které si zvolil, prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu po oznámení vady – jinak má pouze práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nepodstatné porušení smlouvy opravňuje kupujícího pouze k

  1. odstranění vady, a to výměnou, dodáním chybějící věci nebo opravou věci, nebo
  2. přiměřené slevě z kupní ceny.

Práva kupujícího z vadného plnění podléhají promlčení. Kupující musí vadu prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání věci.

Prodávající však nemá právo na námitku promlčení, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Spotřebitelská koupě

Práva z vadného plnění kupujících-spotřebitelů se od obecné úpravy v některých aspektech odlišují. Nerozlišuje se, zda je vada podstatným nebo podstatným porušením smlouvy. Konkrétní práva, která spotřebiteli z vadného plnění náležejí, závisí na možnosti a přiměřenosti prostředků nápravy. Např. kupující nemůže požadovat výměnu věci, pokud je možné ji snadno a rychle odstranit. Kupující má právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy i v případě vady, kterou lze odstranit, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Slevu z kupní ceny může kupující požadovat vždy.

Kupující je oprávněn reklamovat všechny vady, které se na věci vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 30.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme