Pravidla, která se pro spotřebitelské smlouvy uplatní nad rámec evropského práva

Switch to english

Hlavní informace

Národní specifika spotřebitelských smluv.

Zneužívající ujednání ve spotřebitelské smlouvě

Podle českého práva nesmějí smlouvy uzavírané se spotřebitelem obsahovat ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. Zákaz se vztahuje na všechny spotřebitelské smlouvy, bez ohledu na to, zda byl jejich obsah vyjednán individuálně, nebo ne.

Pravidla týkající se spotřebitelské kupní smlouvy

Česká právní úprava spotřebitelské kupní smlouvy je nad rámec požadavků směrnice o prodeji zboží rozšířena o některá další pravidla.

  • Kupující nabývá vlastnické právo převzetím věci; podle obecné úpravy již účinností smlouvy. Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo zaplacením kupní ceny; do té doby může kupující vrátit věc na původní místo.
  • Nepřevezme-li kupující věc v ujednané době, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.
  • Na žádost kupujícího je prodávající povinen potvrdit v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.
  • Při koupi již použitého spotřebního zboží lze zkrátit lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu.
  • Kupující má právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy i v případě vady, kterou lze odstranit, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Právo na slevu z kupní ceny má kupující vždy.
  • Prodávající musí kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy uplatnil právo z vadného plnění, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  • Od vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat, se staví lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
  • Prodávající má povinnost reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Na delší době se strany musejí dohodnout. Po marném uplynutí této doby má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy či žádat slevu. Tato povinnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování digitálního obsahu či služby digitálního obsahu.

Pravidla o spotřebitelské kupní smlouvě se použijí nejen na smlouvy, které uzavírá spotřebitel jako kupující, nýbrž i na smlouvy, které jako kupující uzavírá jiný nepodnikatel. Práva spotřebitelů jsou tedy rozšířena i na nepodnikající právnické osoby, např. spolky.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 1813, 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme