Hlavní informace

Rozdíly při uzavírání smluv mezi podnikateli a se spotřebiteli.

Předsmluvní informační povinnost

Mezi podnikatelem a spotřebitelem existuje informační nerovnost. Tuto nevýhodu se snaží zákonodárce vyrovnat stanovením rozsáhlých informačních povinností, které musí podnikatel vůči spotřebiteli plnit. Národní právní úprava vychází z evropského práva.

Pro spotřebitelské smlouvy občanský zákoník výslovně stanoví, které informace musí podnikatel spotřebiteli před uzavřením smlouvy poskytnout. Jedná se zejména o informace o osobě podnikatele, o předmětu plnění a jeho ceně. Existuje i řada zvláštních předsmluvních informací, které pro určité situace stanoví občanský zákoník nebo jiné zákony (jedná se např. o distanční smlouvy, zájezdy, spotřebitelský úvěry).

Občanský zákoník dále požaduje, aby podnikatel činil veškerá sdělení vůči spotřebiteli jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

Při uzavírání smluv mezi podnikateli občanský zákoník nestanoví žádné konkrétní informační povinnosti, které by si strany měly před uzavřením smlouvy sdělit. Platí proto obecné pravidlo, že si strany mají sdělit všechny okolnosti, o nichž vědí nebo vědět musejí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. Kdo tuto povinnost poruší, bude muset nahradit případnou škodu.

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Spotřebiteli je poskytována vysoká míra ochrany při uzavírání smluv na dálku (např. po telefonu, na internetu) a mimo obchodní prostory podnikatele (např. podomní prodej, stánkový prodej). Pro takto uzavřené smlouvy stanoví zákon zvláštní a obsáhlé předsmluvní informační povinnosti. Spotřebitelé mají právo v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Pro smlouvy mezi podnikateli neplatí žádná zvláštní úprava týkající se distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 1728 a násl. a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 30.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme