Hlavní informace

Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční poskytování služeb. V takovém případě nedochází v hostující zemi k usazení a pro poskytování služeb stačí pouze podat oznámení příslušným orgánům.

Podmínky pro přeshraniční poskytování služeb OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může v jiné členské zemi poskytovat své služby přeshraničně za splnění podmínky dočasnosti a příležitostnosti a také pouze v oborech, ve kterých legálně podniká ve své zemi původu. Přeshraničně není možné pracovat jako OSVČ pro jednoho stálého odběratele („zaměstnavatele“), ale je potřeba dodržet nezávislost OSVČ, u níž je stanovena odpovědnost za dílo. Přeshraniční poskytování služby bývá vykonáváno na základě smlouvy o dílo, případně na základě objednávky.

Oznamovací povinnost poskytovatelů služeb

V případě přeshraničního poskytování služeb v profesích, které jsou v hostitelské zemi regulované, musí OSVČ přeshraniční poskytování služeb oznámit ještě před jejich započetím. Oznámení má platnost 12 měsíců a je obnovitelné. Oznámení se zasílá na příslušný kompetentní orgán hostitelského členského státu:

Spolu s oznámením OSVČ dokládá:

  • Kopie průkazu totožnosti, prokazující státní příslušnost OSVČ
  • Kopie dokladu prokazující, že poskytovatel služby je legálně usazen v zemi původu a že zde nemá zakázanou činnost (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku s překladem do příslušného jazyka)
  • Pro profese, které jsou v zemi původu regulované, doklady o kvalifikaci s příslušnými překlady
  • Pro profese, které v zemi původu regulované nejsou, doklad, že OSVČ danou činnost vykonávala v jednom nebo více členských státech minimálně po dobu 1 roku v uplynulých deseti letech s příslušnými překlady

Existují regulovaná povolání, jejichž výkon může představovat značné riziko pro bezpečnost, zdraví a život lidí; pro ně platí přísnější podmínky. Příslušný orgán hostitelského členského státu může zkontrolovat odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb před prvním poskytnutím. OSVČ je v tomto případě povinna projít procedurou ověření odborné kvalifikace a získat k výkonu povolání souhlas.

Více informací o regulovaných profesích naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

U neregulovaných profesí není oznámení vyžadováno a podnikatel tak může bez dalšího přeshraničně poskytovat své služby.

Další povinnosti poskytovatelů služeb

Sociální a zdravotní pojištění

Jestliže osoby migrují za prací po státech EU, je nutné vědět, ve kterém státě budou pojištěny. Pro doložení příslušnosti k sociálním systému slouží formulář A1. Účast OSVČ na zdravotním pojištění se dokládá Evropským průkazem zdravotního pojištění – modrá kartička zdravotní pojišťovny. Více informací o sociálním a zdravotním pojištění v EU naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Daň z příjmu a DPH

V případě daní z příjmu se postupuje dle příslušných zákonů o daních z příjmu a smluv o zamezení dvojího zdanění. OSVČ vznikne v druhé zemi povinnost registrovat se a vypořádat daň z příjmu, pokud jí tam vznikne stálá provozovna.

OSVČ musí také dodržovat všechna pravidla týkající se DPH. Pokud je poskytována služba dle základního pravidla osobám povinným k dani, tak se daň odvádí v zemi, kde má příjemce služby sídlo a daň odvádí příjemce služby. Poskytovatel služby (např. OSVČ) musí příjemci služby předat své daňové identifikační číslo k DPH.

Další informace
  • Pro získání informací o podmínkách přeshraničního poskytování služeb lze využít síť Jednotných kontaktních míst.
  • Podnikatelé se můžou obrátit také na Enterprise Europe Network (EEN), podrobné informace o pravidlech v některých zemích najdou také v brožuře, kterou EEN vydává.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací 

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Poslední kontrola k 11.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme