Hlavní informace

Další podrobné informace o průběhu založení a vzniku obchodní korporace.

Obchodní společnosti a družstva vznikají ve dvou etapách. V první etapě dochází k založení společnosti a v druhé etapě dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. Samotné založení společnosti neznamená její právní existenci. V období mezi svým založením a vznikem obchodní společnost nemá právní osobnost (nemůže nabývat práva a povinnosti, a to ani vlastním jednáním, ani jednáním jiných osob) a neexistují ani její orgány. Společníci společnosti jsou jenom v postavení zakladatelů, ne společníků.

Pokud někdo (zakladatelé nebo jakékoli jiné osoby) jedná za společnost před jejím vznikem, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán (např. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu prostorů, kde bude společnost vykonávat svoji činnost, apod.). Pokud jedná více osob, jsou tyto oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.

V případě, že společnost účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převezme, platí, že společnost byla oprávněna a zavázána z těchto jednání od počátku. V takovém případě dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila. V opačném případě zůstanou z těchto jednání zavázány osoby, které jménem společnosti před jejím vznikem jednaly. Zákon však nevylučuje, aby tyto osoby postoupily pohledávky z takových jednání společnosti nebo aby společnost převzala takto vzniklé závazky či aby k nim přistoupila.

Založení a vznik obchodních společností a družstev je v zásadě složitý proces na sebe navazujících právních a souvisejících jednání a je obvyklé, že zakladatelé tuto činnost svěřují do rukou svých právních zástupců, advokátů, kteří připraví veškeré nutné dokumenty, řídí celý proces založení a vzniku obchodní společnosti či družstva a komunikují s příslušnými soudy a úřady.

Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou tato jednání neplatná. Neplatnost není třeba před soudem namítat, jelikož je k ní přihlédnuto i bez návrhu.

Obchodní společnosti se zakládají společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. V případě, že je zakládána kapitálová společnost, tedy společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, musí mít společenská smlouva formu veřejné listiny. Jedním z typů veřejné listiny je notářský zápis. Notářský zápis musí obsahovat:

  • místo, den, měsíc a rok právního jednání,
  • jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
  • jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (není-li, tak datum narození) účastníků a jejich zástupců,
  • prohlášení účastníků o tom, že jsou svéprávní,
  • údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
  • obsah právního jednání,
  • údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
  • podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
  • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Notářský zápis vyhotoví každý notář na základě podkladů a skutečností, které mu sdělí a doloží zakladatel či jeho právní zástupce. Za vyhotovení notářského zápisu je účtována cena dle notářského tarifu. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

Zakladatel může zmocnit na základě speciální plné moci i svého obecného zmocněnce či advokáta k založení společnosti. Na plné moci však musí být úředně ověřen podpis zmocnitele – zakladatele. Tato plná moc je přílohou společenské smlouvy.

V případě, že je společnost zakládána jediným zakladatelem (což zákon připouští u společnosti s ručením omezením a u akciové společnosti) je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou, která musí být pořízena ve formě veřejné listiny.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 122 a násl. zákona 89/2012 Sb., § 8 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., § 63 zákona č. 358/1992 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 16.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme