Hlavní informace

Porušení závazku neplněním řádně a včas; nároky z prodlení.

Prodlení je porušení závazku, které nastává v případě, že závazek není řádně a včas splněn.

V prodlení může být jak dlužník, tak i věřitel.

Prodlení dlužníka

Dlužník je v prodlení, pokud svůj dluh řádně a včas neplní. Nemůže-li však dlužník plnit v důsledku prodlení věřitele, není za prodlení odpovědný.

Po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel požadovat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem. Má také právo na náhradu škody.

Je-li dlužník v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výši úroku z prodlení si mohou strany ujednat. Pro případy, kdy ujednána není, se použije výše stanovená nařízením vlády.

Věřitel může od smlouvy odstoupit, poruší-li dlužník prodlením svou povinnost podstatným způsobem. Musí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl. Zakládá-li prodlení jen nepodstatné porušení, musí věřitel dlužníkovi poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti.

Prodlení věřitele

Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu.

Dlužník může od smlouvy odstoupit, poruší-li věřitel prodlením svou povinnost podstatným způsobem. Musí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl. Zakládá-li prodlení jen nepodstatné porušení, musí dlužník věřiteli poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti.

Opožděné platby

Nároky spojené s opožděnou platbou

Věřitel má právo na úrok z prodlení, na náhradu škody a na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky paušální částkou ve výši 1 200 Kč. Český právní řád věřitele neopravňuje k žádným zvláštním nárokům nad rámec těch, které vyplývají ze směrnice o opožděných platbách.

Vymáhání nároků z opožděných plateb

Podnikatel, jemuž věřitel neuhradil splatný dluh, se může obrátit na příslušný soud, případně na rozhodčí soud, byla-li ujednána jeho pravomoc. Následně může svůj nárok vymáhat prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Žádné zvláštní mechanismy nejsou k dispozici.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 1958 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme