Hlavní informace

Plátcem DPH se lze stát dobrovolně nebo povinně. Možností je více (např. překročením stanoveného obratu, přijetím i poskytnutím služby do jiného členského státu

Registrace plátce

Podnikatel, který vykonává ekonomickou činnost nebo je skupinou, je osobou povinnou k dani (§ 5 zákon o DPH). Pro tuto osobu povinnou k dani je poté v zákoně o DPH vymezeno, kdy se stává plátcem DPH, resp. kdy je pro ni registrace k DPH povinná.

Pro podnikatele je registrace k DPH povinná, pokud naplní některou z níže uvedených podmínek:

 • Pokud má podnikatel sídlo v tuzemsku a jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč, stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího
 • po měsíci, ve kterém překročil tento obrat, nestane-li se tak dříve. Pokud jsou naplněny tyto podmínky, avšak podnikatel uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, plátcem se nestává.
 • Pokud se podnikatel stane vlastníkem majetku, který bude sloužit pro uskutečňování ekonomické činnosti na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo od plátce nabytím obchodního závodu, stává se plátcem ode dne nabytí tohoto majetku.
 • Plátcem se podnikatel stane ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na něj při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem.
 • Pokud má podnikatel sídlo v tuzemsku a poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou osvobozených služeb od daně bez nároku na odpočet daně, nebo uskutečňuje prodej zboží na dálku  do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí těchto služeb nebo dodání zboží.
 • Pokud podnikatel, který je členem skupiny a který dodá zboží nebo poskytne služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko (provozovnou), s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 • Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

Pokud podnikateli vznikne povinnost registrovat se jako plátce, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat, nebo ve kterém se stal plátcem.

Podnikatel, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci dobrovolně. Po jejím podání se stává plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrován.

Více informací o registracích k DPH lze nalézt na webových stránkách Finanční správy.

Registrace identifikované osoby

Identifikovanou osobou je osoba povinná k dani, která vykonává ekonomickou činnost nebo skupina
(§ 5 zákona o DPH). Podmínky pro povinnou nebo dobrovolnou registraci identifikované osoby jsou vymezeny v zákoně o DPH. Pokud by byl podnikatel již registrován jako plátce DPH, nemůže se stát identifikovanou osobou. Naopak není vyloučeno, že se identifikovaná osoba může následně stát plátcem DPH, a to např. v situaci, kdy překročí obrat pro povinnou registraci k DPH.

Povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba vzniká podnikateli v těchto situacích:

 • Pokud podnikatel, který není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pořídí v tuzemsku zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu. Identifikovanou osobou se stává ode dne prvního pořízení tohoto zboží. Předmětem daně je pořízení zboží z jiného členského státu až v okamžiku, kdy celková hodnota tohoto zboží překročí stanovený limit ve výši 326 000 Kč.
 • Pokud podnikatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, který není plátcem, přijme službu, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi, s místem plnění v tuzemsku od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku. Identifikovanou osobou se stává ode dne přijetí zdanitelného plnění.
 • Pokud podnikatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, který není plátcem, poskytne službu osobě povinné k dani, která jedná jako taková s místem plnění v jiném členském státě, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně. Identifikovanou osobou se stává ode dne poskytnutí služby.

Pokud podnikateli vznikne povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba, může podat přihlášku k registraci dobrovolně, pokud má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, není plátcem, a která bude:

 • poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, nebo
 • pořizovat zboží z jiného členského státu, nebo
 • přijímat službu, zboží s instalací nebo montáží, nebo zboží soustavami a sítěmi, s místem plnění v tuzemsku od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku, nebo
 • poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.

Po podání žádosti o dobrovolnou registraci se podnikatel stává identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrován.

Více informací o registracích k DPH lze nalézt na webových stránkách Finanční správy.

Skupinová registrace

Podnikatelé, kteří mají sídlo nebo provozovnu v tuzemsku mohou vytvořit skupinu spojených osob, která je registrována k dani z přidané hodnoty. Spojenými osobami se rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby.

Skupinová registrace je dobrovolná. V případě, že se podnikatelé, kteří tvoří skupinu spojených osob, registrují k DPH jako skupina, jedná za skupinu její zastupující člen, kterého si zvolí v přihlášce k registraci. Členům skupiny, kteří byli před vznikem skupiny nebo přistoupením do skupiny plátci DPH, zruší správce daně registraci k DPH, a to z důvodu, že se plátcem stává skupina jako celek.

Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud je přihláška k registraci skupiny podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci.

Pokud do skupiny přistoupí další člen, který je plátcem DPH, může přistoupit pouze 1. ledna kalendářního roku, jestliže s tím skupina souhlasí a podá žádost o přistoupení nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. V případě, že skupina podá žádost o přistoupení po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stane se tento plátce členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

Pokud do skupiny přistoupí další člen, který není plátcem DPH, stává se členem skupiny od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve které skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení do skupiny.

Pokud dojde k přeměně člena skupiny, tedy v případě, kdy jmění nebo jeho část přechází na nově vznikající osobu povinnou k dani, stává se tato osoba členem skupiny ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.

Pokud dojde k přeměně osob, které jsou členy více skupin, tedy jmění nebo jeho část přechází na nově vzniklou osobu povinnou k dani, stává se tato osoba plátcem (nikoliv členem skupiny) ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku. V tomto případě musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Více informací o skupině lze možné nalézt na webových stránkách Finanční správy

Registrace neusazené osoby

Osobou neusazenou v tuzemsku se pro účely zákona o DPH rozumí osoba povinná k dani, která:

 • nemá sídlo v tuzemsku,
 • uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a
 • v tuzemsku nemá provozovnu nebo zde provozovnu má, ale ta se neúčastní daného plnění.

V případě, že jsou naplněny výše uvedené podmínky, může podnikateli, který nemá sídlo v tuzemsku, vzniknout povinnost registrovat se jako plátce DPH v České republice. Jedná se o tyto případy:

 • Podnikatel, který uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop). Plátcem se stává ode dne dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku bez ohledu na výši dosaženého obratu.
 • Je nutno uvést, že tato povinnost se týká také situace, kdy podnikatel, který prodává zboží na dálku[1] z jiného členského státu do tuzemska soukromým osobám (občan – nepodnikatel), a překročí limit 10 000 EUR celkové hodnoty prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby) osobám (občanům – nepodnikatelům) do všech členských států EU během jednoho kalendářního roku nebo v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, je místo plnění v tuzemsku a podnikatel se stává plátcem ode dne dodání zboží.
 • Podnikatel, který uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska tímto podnikatelem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně. Plátcem se stává ode dne dodání tohoto zboží.
 • Podnikatel, který uskuteční dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu. Plátcem se stává ode dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě pro tohoto podnikatele předmětem daně.
 • Plátcem se podnikatel stane ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na něj při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem.
 • Podnikatel, který je provozovatelem elektronického rozhraní, který uskuteční zdanitelné plnění prodej dovezeného zboží na dálku, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR s místem plnění v tuzemsku, který usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, s výjimkou vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.
 • Podnikatel, zahraniční osoba, která uskuteční dodání zboží osobě nepovinné k dani, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží.

Podnikateli, který nemá sídlo v tuzemsku, může také vzniknout povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba v České republice. Jedná se o případ, kdy podnikatel, který není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pořídí v tuzemsku zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu. Identifikovanou osobou se stává ode dne prvního pořízení tohoto zboží. Předmětem daně je pořízení zboží z jiného členského státu až v okamžiku, kdy celková hodnota tohoto zboží překročí stanovený limit ve výši 326 000 Kč. V tomto případě se může podnikatel registrovat dříve dobrovolně.

Pokud podnikateli, který je osobou neusazenou v tuzemsku vznikne povinnost registrovat se jako plátce DPH, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém se stal plátcem.

Podnikatel, který nemá sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci jako plátce dobrovolně. Po podání žádosti o registraci se stává plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrován.

Více informací k registraci neusazených osob lze nalézt na webových stránkách Finanční správy v češtině a v angličtině.

[1] Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo třetí osobou, zasahuje-li podle prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy, pokud je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a pokud nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 27.05.2024

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme