Rozdíly mezi kupní smlouvou uzavíranou mezi podnikateli a spotřebitelskou kupní smlouvou

Switch to english

Hlavní informace

Zvláštní pravidla pro kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli.

Český právní řád upravuje kupní smlouvu jako jeden ze základních smluvních typů. V občanském zákoníku je obsažena obecná úprava kupní smlouvy. Na ni navazují pravidla pro koupi movité věci, nemovité věci a obchodního závodu. Zvláštní pravidla platí i pro koupi, v níž jako prodávající vystupuje podnikatel a jako kupující spotřebitel nebo jiná osoba, která není podnikatelem.

Některá pravidla pro kupní smlouvy vyplývají i z obecné úpravy závazků ze smlouvy, která podpůrně platí všude tam, kde jednotlivé smluvní typy nestanoví jinak.

Právní úprava kupní smlouvy se použije na každou smlouvu, kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kterou se kupující zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

Odevzdání věci, přechod nebezpečí škody

Pro spotřebitelskou koupi platí pravidlo, že pokud má být věc kupujícímu odeslána, nastanou účinky odevzdání věci až okamžikem, kdy ji převezme od dopravce. Tímto okamžikem také přechází nebezpečí škody na věci. To neplatí, pokud dopravce určil sám kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut.

Nabytí vlastnického práva

V českém právním řádu platí obecná zásada, že se vlastnické právo k věci převádí již k okamžiku účinnosti smlouvy. Strany se mohou od tohoto pravidla odchýlit ve smlouvě. Jiný režim pro některé případy stanoví i zákon – např. pro nemovité věci nebo cenné papíry. Výjimka se uplatní i u spotřebitelské kupní smlouvy. Zákon stanoví, že kupující nabývá vlastnické právo převzetím. Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo až zaplacením kupní ceny.

Jakost při převzetí

Občanský zákoník pro spotřebitelské smlouvy podrobně vypočítává, jaké vlastnosti musí předmět koupě mít, aby odpovídal smlouvě a byl bezvadný. Předně musí mít ujednané vlastnosti, a chybí-li ujednání, vlastnosti, které prodávající či výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a související reklamu. Věc se musí hodit k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá. Byla-li jakost nebo provedení určeno podle vzorku čí předlohy, musí jim věc odpovídat. Dále musí být dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovovat právním předpisům.

Domněnka existence vady

Pro spotřebitelskou koupi platí domněnka, že vada, která se projeví do 6 měsíců od převzetí, existovala již při převzetí. V případě sporu tedy důkazní břemeno, že vada vznikla později, tíží prodávajícího.

Práva z vadného plnění

Viz Práva z vadného plnění u kupní smlouvy

Postup při reklamaci

Při vyřizování reklamace spotřebitele musí prodávající dodržovat stanovené povinnosti. Kupujícímu musí písemně potvrdit, kdy uplatnil právo z vadného plnění, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamaci musí vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Na delší době se strany musejí dohodnout. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel odstoupit od smlouvy či žádat slevu.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 30.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme