Hlavní informace

Další nutné předpoklady pro vznik obchodní korporace - splacení vkladů a živnostenské oprávnění.

Než může být obchodní korporace zapsána do obchodního rejstříku, musí dojít ke splacení peněžního vkladu a získání živnostenského oprávnění.

Vkladem se rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie. Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžitý vklad). Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu.

Před vznikem společnosti nemůže společnost nabývat svůj majetek, protože nemá právní osobnost. Z toho důvodu musí zakladatelé ve společenské smlouvě pověřit konkrétní osobu správou splacených nebo vnesených předmětů vkladů nebo jejich částí. Správcem vkladů může být pověřen i zakladatel nebo některý ze zakladatelů. Zákon o obchodních korporacích stanoví požadavky pro splacení peněžitých vkladů a vnesení nepeněžitých vkladů jen pro kapitálové společnosti, tedy pro společnost s ručením omezením a akciovou společnost.

Zatímco peněžitý vklad se u těchto společností splácí na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, přičemž banka s těmito prostředky neumožní nakládat dříve, než kapitálová společnost vznikne, nepeněžité vklady se do kapitálové společnosti vnáší ještě před jejím vznikem. Správce vkladů provádí svou činnost na základě ustanovení o příkazu podle občanského zákoníku, tzn., že musí jednat poctivě a pečlivě podle svých schopností.

Jestliže je nepeněžitým vkladem nemovitá věc, jsou k jeho splacení nezbytné dva úkony vkladatele. Vkladatel musí předat správci vkladů písemné prohlášení o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem a musí mu rovněž nemovitou věc předat. Společnost nabývá vlastnické právo k této nemovité věci okamžikem svého vzniku. V případě, že je nemovitá věc, která je předmětem vkladu, zapsaná do veřejného seznamu, nabývá k ní společnost vlastnické právo zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě výše zmíněného prohlášení.

Je-li předmětem vkladu věc movitá, je nepeněžitý vklad vnesen předáním věci správci vkladů, pokud není společenskou smlouvou stanoveno jinak. Pokud není z povahy věci možné movitou věc fakticky předat, je dle zákona předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů a dokumentace. V případě, že je nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, případně pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu závodu nebo jeho části či pohledávky. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu, kterou uzavírá správce vkladů s vkladatelem.

Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými vkladateli, které je přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Po vzniku společnosti jsou jí správcem vkladů předány předměty vkladů. Pokud společnost nevznikne, správce vkladů předměty vkladů bez zbytečného odkladu vrátí vkladatelům.

Před vznikem obchodní korporace musí tato také získat podnikatelské oprávnění (za předpokladu, že je založena za účelem podnikání), a to buď živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Právnické osobě zapsané do obchodního rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení, a to v rozsahu zapsaného předmětu podnikání.

Průkazem živnostenského oprávnění je ve smyslu živnostenského zákona výpis z živnostenského rejstříku a do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu. Průkazem jiné podnikatelské činnosti je pak oprávnění vydané příslušným orgánem podle jiných právních předpisů.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 15 a násl. zákona 90/2012 Sb., zákon č. 455/1991 Sb.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 16.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme