Spojení soutěžitelů vyžadující povolení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zahájení řízení

Switch to english

Hlavní informace

Podmínky a podoba přezkumu fúzí a akvizic.

Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu pouze pokud naplňuje konkrétní objektivní kritéria. Povolení vyžaduje spojení soutěžitelů pokud:

a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední ukončené účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední ukončené účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo 

b) některý z účastníků spojení dosáhl za poslední ukončené účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 1 500 000 000 Kč a zároveň je celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem vyšší než 1 500 000 000 Kč.

Řízení o povolení spojení se zahájí na návrh, který mají povinnost podat všichni soutěžitelé, kteří jsou účastni na spojení naplňující výše uvedená kritéria. Návrh musí obsahovat odůvodnění a doklady osvědčující skutečnosti rozhodné pro spojení. Návrh podat lze i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly jiným způsobem. Řízení o povolení spojení je zahájeno dnem, kdy byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení.

Obecně platí, že před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, nesmí být spojení soutěžiteli uskutečňováno. Výjimkou jsou některá neprodleně oznámená spojení spočívající v učinění nabídky převzetí nebo na základě sledu operací s veřejně obchodovanými cennými papíry za předpokladu, že hlasovací práva spojená s těmito cennými papíry nejsou vykonávána.

Na základě žádosti připojené k návrhu na povolení spojení může o výjimce ze zákazu uskutečňování spojení rozhodnout Úřad, jestliže soutěžitelům nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. O návrhu na povolení výjimky rozhodne neprodleně Úřad, a to nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení. Při rozhodování o povolení výjimky Úřad vezme v úvahu kromě škody a jiné újmy následky výjimky na hospodářskou soutěž na relevantním trhu. Nevydá-li Úřad v této lhůtě rozhodnutí, platí, že výjimka byla povolena.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 13 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme