Hlavní informace

Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu vedeného ministerstvem spravedlnosti zpravidla automatizovaným rotačním mechanismem.

Insolvenční správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Nejtypičtějším způsobem ustanovení je tzv. rotační mechanismus přidělování insolvenčních věcí, který je založen na rovnoměrném přidělování věcí  postupně podle seznamu založeného na pořadí určeném dnem zápisu sídla nebo provozovny insolvenčního správce do příslušné části seznamu insolvenčních správců. Existují 2 základní varianty seznamu, které vychází z rozlišování běžného a zvláštního povolení (zvláštní povolení se vyžaduje u ekonomicky významných dlužníků nad určitý roční obrat nebo počet zaměstnanců).

Věřitelé nicméně mohou navrhnout konkrétního insolvenčního správce. Navrhnou-li v reorganizačním plánu předloženém před zahájením insolvenčního řízení osobu konkrétního insolvenčního správce, insolvenční soud ji ustanoví nezávisle na pořadí v rotačním mechanismu. Druhou možností je odhlasování odvolání osoby insolvenčního správce na první schůzi věřitelů a jeho nahrazení konkrétní osobu.

Speciální (výjimečnou a odůvodněnou) možností je ustanovení insolvenčního správce insolvenčním soudem mimo rotační mechanismus, je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení

Insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Osoba zapsaná do seznamu insolvenčních správců může své ustanovení insolvenčním správcem odmítnout, jen má-li pro to důležité důvody.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 25 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme